Search form

Matáyo 7:19

19Kágá máa yée ga bɨ ilinɨ́ áná bɨlámá mɨánáye wá ní, mị́ngị́ a nɨ lágáóyó a ꞌdáꞌba do óngbó a.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index