Search form

Matáyo 7:22

22Kadra bɨ Lomo nɨ ꞌdécị ngbanga ꞌyịmaꞌdí e ní, tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e nɨyí ndólo máa, ‘Ngére, Ngére.’ Zɨ́ye ndị́sị úku ledre kɨ́dí, ndịsịzé kóo úku ledre eyị́ ze zɨ́ ꞌyị e kɨ́ rokoꞌbụ bɨ kóo íꞌbí zɨ́ze ní, zɨ́ze ndị́sịzé lágaóyó dokéké e gɨ sɨmɨ ꞌyị e kɨ́ ịrịyị́, zɨ́ze kpá kɨ́ méngị mɨngburoko ledre ga bɨ kɨ́ rokoꞌbụyé ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index