Search form

Matáyo 7:4

4Áyí úku ledre zɨ́ ezeyị́ yaá née idí ꞌdíꞌbióyó owụ́ cící éyị́ gɨ komoa lárá a káa be ꞌdi? Sɨmɨ bɨ útúásá eyị́ lúrúndíki mongụ́ kụṛụꞌbụ éyị́ bɨ komoyị́ ní kɨ́ royị́ wá ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index