Search form

Matáyo 8:10

10Sɨmɨ bɨ Yésụ uwú ledre née kenée ní, zɨ́a úku ledre zɨ́ ꞌyị ga bɨ ndịsịnɨ́ lódụ́ kacɨ́ne ní kɨ́dí, “Máúku zɨ́se maꞌdíi, sɨmɨ kúfúse Isɨréle e za mbá, mándíki aka ꞌyị kɨ́ ledre ꞌbɨ Lomo do mɨmbéꞌdené káa zɨ́ oꞌdo ba wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index