Search form

Matáyo 8:11

11Karanée ꞌdáꞌdá íri, ṛị́kị́ sị́ do ꞌyịmaꞌdí e gɨ sɨmɨ káṇgá eyé e mɨngúngúcua a nɨyí ndéré zɨ́ye ndị́sị kótrụ royé ndro sɨmɨ ayímbi ꞌbe ꞌbɨ Lomo kɨ́ Abarayáma e kɨ́ Isáka e kɨ́ Yakóbo e, mɨngburoko ꞌyị ga kóna ṇguṇgunɨ́ ledre ꞌbɨ Lomo go ꞌdáꞌdá ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index