Search form

Matáyo 8:15

15Zɨ́ Yésụ ólụ́ne zɨ́a ꞌdị́cị́ íri, zɨ́a ꞌdíꞌbi sị́lị́a lála sị́kpị wo ꞌdága, geré zɨ́ sɨmɨ saná a émené. Zɨ́a tónóne yéme éyị́ mɨánu zɨ́ Yésụ kɨ́ ꞌyị ené ga gére ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index