Search form

Matáyo 8:2

2Zɨ́ ngíti oꞌdo kɨ́ umbunonó roné ógụ útúne gbrị do ngụ́ṛụ́ sịndị́ne kóꞌdụ́ Yésụ ṇgúṇgú roné kɨ́dí, “Áko Mongụ́ ꞌyị, togụ́ utúasá go kacɨ́ komoyị́, ídí yéme máa zɨ́ romá ídíne drá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index