Search form

Matáyo 8:27

27Zɨ́ tara ꞌyị ené ga gére née ị́drị́ne mbá mɨị́drị́ zɨ́ye ndị́sị úku ledre dengbị́ye kɨ́dí, “Bɨ káa lárá ꞌyị ꞌdi? Bɨ síli uwú kúrú a gba ne ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index