Search form

Matáyo 8:29

29Zɨ́ye úku ledre zɨ́ Yésụ kɨ́dí, “Yị́ị, Owụ́ ꞌbɨ Lomo, éyị́ bɨ íli gɨ zɨ́ze ní ꞌdi, ógụ liṇgi ba go gɨ ro ꞌdécị ngbanga rozé ꞌdáꞌdá gɨ zɨ́ sịndị́ kadra ꞌbɨ ꞌdécị ngbangazé?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index