Search form

Matáyo 8:31

31Zɨ́ dokéké ga bɨ sɨmɨ yaꞌdá ga gére ní ṇgúṇgú royé zɨ́ Yésụ kɨ́dí, “Togụ́ ili lágaóyó zée gɨ sɨmɨ yaꞌdá ga ba yá, idí kása zée ndéré ndị́sị sɨmɨ mụkụ́ṛụ́ ga bɨ ꞌdáa ba.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index