Search form

Matáyo 8:4

4Zɨ́ Yésụ lórụ wo oꞌbụóꞌbụ kɨ́dí, “Éyị́ bɨ mengị roné zɨ́yị née ndá aka geré úku a zɨ́ ꞌyị e wá. Ídí aka ndéré zɨ́ ꞌyị ꞌdáná éyị́, togụ́ lurú royị́ utúasá kacɨ́ komoa go yá, nɨ ṇgúṇgu a kɨ́dí ɨɨ, royị́ eme go. Zɨ́yị nda ꞌdíꞌbi bangá ndéré óṇgoónzó a gɨ ro íꞌbílúgu mbófo éyị́ kɨ́e zɨ́ Lomo káa zɨ́ bɨ nɨ mɨékéne sɨmɨ lorụ ꞌbɨ Mụ́sa ní. ꞌYị e nɨyí geré ówo a mbá kɨ́dí royị́ eme go.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index