Search form

Matáyo 8:9

9Gɨ zɨ́a mándị́sị méngị moko sị́ sị́lị́ mɨngburoko ꞌyị ga bɨ domá ní. Zɨ́ma nda kpá ídíma mongụ́ ꞌyị do ngíti géyị ꞌyị e. Mááyí úku ledre zɨ́ ngíti a kɨ́dí, ‘Ídí ndéré ꞌdáa’ zɨ́a tɨ́ ndéréne, Mááyí ndólo ngíti a kɨ́dí, ‘Ógụ mu,’ zɨ́a tɨ́ ógụné. Mááyí úku ledre zɨ́ ꞌyị ꞌbɨ moko kɨ́dí, ‘Ídí méngị moko ba,’ zɨ́a tɨ́ méngị a.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index