Search form

Matáyo int

Ledre gɨ ro bụ́kụ bɨ Matáyo ní

Matáyo eké bụ́kụ ba ne. Nɨ ngúru ꞌyị gɨ dongará ꞌyịmɨkása ga bɨ sokó doa gbre ꞌbɨ Yésụ ní, ndịsịnɨ́ kpá ndólo wo Lévị. Eké bụ́kụ ba gɨ ro ꞌdódo ledre kɨ́e zɨ́ ngíti géyị Yụ́da e kɨ́dí Yésụ nɨ ne ꞌYị yómo ꞌyị e bɨ kóo Lomo uku ledrea ꞌdesị́ kɨ́dí née nɨ kása wo ógụné yómo ꞌyị e mbá ní. Matáyo tonó aka kóo fị éké ịrị bulúndu bulúndu Yésụ. Zɨ́a kpá úku ledre fúó kɨ́dí mɨógụ Yésụ ꞌdodo go kɨ́dí ledre ga bɨ kóo nébị e ndịsịnɨ́ úku yée gɨ roa ní, nɨyí za mbá maꞌdíi ledre e, mengịnɨ́ royé go tɨ́ cé káa zɨ́ bɨ kóo ndịsịnɨ́ úku yée ní.

Zɨ́ Matáyo kpá uku ngíti ledre kɨ́dí Yésụ ndịsị kóo ꞌdódo ledre kɨ́dí, ꞌBe ꞌbɨ Lomo nɨ gɨ ro kúfú ꞌyị ga bɨ ndịsịnɨ́ méngị ledre ga bɨ Lomo ili yée ní. Kápita 5-7 ukunɨ́ ledre gɨ ro ledre bɨ Yésụ uku gɨ ro ꞌBe ꞌbɨ Lomo sɨmɨ muruwayi ótoásá a kɨ́ ngíti géyị éyị́ e ní. Kápita 10 Yésụ uku ledre gɨ ro bɨlámá ledre ꞌbɨ Lomo, kɨ́dí nɨ karanée áṇga do sogo káṇgá za mbá. Kápita 13 Yésụ uku ledre ꞌBe ꞌbɨ Lomo sɨmɨ muruwayi ótoásá a kɨ́ ngíti géyị éyị́ e. Kápita 18 Yésụ uku ledre gɨ ro toso mɨméngị ledre bɨ azé méngị a gɨ ro zɨ́a óto zée ndị́sịzé bɨlámáze ꞌBe ꞌbɨ Lomo ní. Kápita 24-25 Yésụ uku ledre kɨ́dí tụ́ꞌdụ́ ledre e nɨyí aka méngị royé kí née nɨ nda fú ndáꞌbaógụ do sogo káṇgá. Odụ bụ́kụ ba uku kpá ledre gɨ ro ledre bɨ Yésụ uku zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e, idínɨ́ ndéré kɨ́ úku bɨlámá ledre ꞌbɨ Lomo zɨ́ kúfú ꞌyị e za mbá gɨ ro zɨ́ye kpá ídíye ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e ní.

Uku ledre kpá gɨ ro mɨtónó ndị́sị ꞌbɨ Yésụ do sogo káṇgá ndéréógụné gị sɨmɨ sịndị́ kadra bɨ ndaꞌba sɨmɨ a komo ere ní. Tonó kɨ́ ledre gɨ ro mɨndíki wo, ledre gɨ ro babatị́za ené, kɨ́ úzu éyị́ bɨ ndiki gɨ zɨ́ Satána ní, nda kɨ́ kúrú Lomo bɨ Yésụ maꞌdáa ndịsị úku a zɨ́ ꞌyị e ní. Kpá kɨ́ ledre ga bɨ ndịsị ꞌdódo yée zɨ́ ꞌyị e ní, nda kɨ́ ledre bɨ kóo ndịsị ꞌdíꞌbióyó ndíyá gɨ ro ꞌyị e sɨmɨ Galiláya ní. Bụ́kụ ba uku kpá ledre gɨ ro mɨndéré Yésụ bɨ kóo gɨ sɨmɨ Galiláya sɨmɨ Yerụsaléma, kɨ́ ledre ga bɨ mengịnɨ́ royé zɨ́a sɨmɨ bɨ sịndị́ kadra ꞌbɨ odụ ndị́sị ené do sogo káṇgá nɨ go gbóo ní. Do ụ́kụ́ne kɨ́ mɨphéphé wo do mɨngbúngbu kágá, mɨúyu a nda kɨ́ mɨúrú a.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index