Search form

Mateo 26

Bapanga ukwipaya Yesu

(Mako 14:1-2; Luka 22:1-2; Yoani 11:45-53)

1Ilyo Yesu apwile ukulanda fyonse ifi, elyo aebele abasambi bakwe ati, 2“Namwishiba ukuti kwashalafye inshiku shibili, ninshi twaingila mu nshikunkulu ye Pasaka. Elyo Umwana wa muntu bakamuposa pakuti bamutanike.” 3Kanshi bashimapepo bacindami na bakalamba ba bantu baya longana kwisano kwa Shimapepo mukalamba, uo baleti Kayafa. 4Balaumfwana pafyo bengekata Yesu mu bucenjeshi no kumwipaya. 5Balasosa abati, “Awe mu nshikunkulu mwena temo, epali kwaisa buuka icimfulunganya mu bantu.”

Basuba Yesu amafuta ku Betani

(Mako 14:3-9; Yoani 12:1-8)

6Yesu ali mu Betani mu ŋanda yakwa Simoni Wafibashi.+ 7Ilyo ali pakulya, mwaisa umwanakashi nasenda ibotolo+ umwali amafuta aya cena cisuma, aya mutengo ukalamba nganshi. Uyu mwanakashi akonkomwena na mafuta pa mutwe wakwa Yesu. 8Abasambi bati bamone ifi, bafulwa, balasosa abati, “Ngobu bonaushi bwalola mwi? 9Aya mafuta nga kuti bashitisha pa ndalama ishingi nganshi, elyo bashipeela na ku balanda.” 10Yesu ena ico eshibe ifyo balelanda, abeba ati, “Nga cinshi mwalasakamikila uyu mwanakashi? Ala namombela umulimo uusuma nganshi. 11Abalanda bena mwakulaba nabo lyonse, lelo ine tatwakabe na imwe lyonse. 12Uyu mwanakashi pakukonkomwena amafuta pa mubili wandi, ala alepekanya ukushiikwa kwandi. 13Ndemweba icine cine, konse uko bakalashimika Imbila Nsuma pano isonde ponse, bakalashimika ne fyacita uyu mwanakashi pakumwibukisha.”

Yuda aumfwana na bashimapepo bacindami

(Mako 14:10-11; Luka 22:3-6)

14Elyo umo pa basole ikumi limo na babili, uo baleita Yuda wa ku Kelyoti, aimine aile kuli bashimapepo bacindami. 15Alabepusha ati, “Bushe mukampeela nshi nga cakuti namuletela Yesu pakuti mumwikate?” Nabo epakumupendela indalama sha silifa amakumi yatatu (30), bamupeela. 16Awe ukufuma palya pene Yuda alafwailishafye inshita ingalinga ukumuposelapo.

Yesu alya Ipasaka inshikunkulu ya Cakucilila na basambi bakwe

(Mako 14:12-21; Luka 22:7-14,21-23; Yoani 13:21-30)

17Pa bushiku bwakubalilapo ubwakulyamo Imikate Iyishatutumuka, abasambi baishile kuli Yesu bamwipusha abati, “Bushe ni kwi ulefwaya tuye tukupekanishishe ukwakulila Ipasaka+?” 18Yesu abasuka ati, “Kabiyeni kuli kampanda ulya mu musumba. Mumwebe amuti, ‘Kafundisha atila, inshita yandi naipalama. Ni kumobe eko ndeliila Ipasaka, pamo na basambi bandi.’ ” 19Awe abasambi bacita fyonse ngomo Yesu abebele, bapekanya ne Pasaka.

20Cilya kwaba icungulo, Yesu na basole ikumi limo na babili baandama pakulya. 21Ilyo bacili pakulya, Yesu asosa ati, “Ndemweba icine cine, umo pali imwe alamposa ku balwani.” 22Nabo baikatwa no bulanda, balaipusha Yesu umo umo abati, “Ndesubila teine we Mfumu?” 23Yesu ayasuka ati, “Uo nalatumpika nankwe pamo iminwe mu mbale, eulemposa. 24Ukuba kwena Umwana wa muntu alaya kukufwa, ngomo calembelwa. Lelo umuntu uwalaposa Umwana wa muntu, ena alishama. Uyu muntu akaanafyalwa nga kuti camuwamina.” 25Yuda uwali nokumuposa nao aipusha ati, “Kwena teine we Kafundisha?” Yesu amwasuka ati, “Eya, wailandila we mwine.”

Umulalilo wa Mfumu

(Mako 14:22-26; Luka 22:14-20; 1 Kolinti 11:23-25)

26Ilyo bali pakulya, Yesu abuulile umukate, atashishe Lesa, aumokawile, apeele na basambi bakwe ati, “Buuleni mulye. Uyu mubili wandi.” 27Elyo abuula ulukombo, atasha Lesa, abapeela ati, “Nwenimo bonse. 28-Pantu uyu mulopa wandi uwa cipangano, uulesuumina pa bengi kukubafumisha ifyabubifi fyabo. 29Ndemweba nshakanwe nakabili ifya ku fisabo fya myangashi, mpaka no bushiku bulya ilyo nkanwa na imwe umwangashi upya mu Bufumu bwakwa Tata.” 30Elyo cilya bapwa ukwimba ulwimbo, bafumamo baya na ku lupili lwa Miolifa.

Yesu aeba Petelo ati ulenkaana

(Mako 14:27-31; Luka 22:31-34; Yoani 13:36-38)

31-Kabili Yesu elyo abebele ati, “Muli buno bushiku, imwe bonse mulembutuka. Pantu calembwa ukuti, ‘Nkakoma kacema no mukuni wa mpaanga ukapashika.’ 32Nomba ilyo nkabuuka ku bafwa nkamutangilila ku Galile.” 33Elyo Petelo ayankula ati, “Nangufye bonse balekubutuka, awe ine iyoo nshakubutuke.” 34Yesu amweba ati, “Ndekweba icine cine, lelo line buno bwine bushiku ilyo mukolwe talalila, ninshi iwe naunkaana imiku itatu.” 35Petelo nao amwasuka ati, “Ine nshakukaane nakalya, nga kufwa tulefwa nobe.” Na basambi bambi bonse nabo balasosafye cimo cine.

Yesu mwibala lya Getisemani

(Mako 14:32-42; Luka 22:39-46)

36Elyo Yesu aile na basambi bakwe ku ncende iyo beta, Getisemani. Abebele ati, “Ikaleni pano, natala naya kulya kukupepa.” 37Asendapo Petelo na bamwana Sebede babili, aya nabo. Elyo atampa ukumoneka uwasakamikwa, kabili uwabulanda. 38Elyo aeba abasambi bakwe ati, “Ine umutima wandi waikatwa no bulanda ni cikangafye mfwe. Shaleni pano, mulelola pamo na ine.” 39Awe ati endeleleko cinono akatalamukila, awa panshi ubukupeme. Alapepa ati, “Tata wandi, mpokololako kuli ubu bucushi, nga nacilinga. Lelo ifyo ine ndefwaya tefyo, kano ifyo iwe ulefwaya.” 40Kabinge abwelela ku basambi bakwe, asanga bali mu tulo. Elyo aeba Petelo ati, “Yangu mwe bantu mwe, bushe mwafilwafye ukulola na ine insa imofye? 41Mulelola, no kupepa mulepepa, epakukanawila mu ntunko. Umutima wena ulefwaya, lelo umubili wena naunakuka.” 42Kabili Yesu abwelelamo kukupepa umuku wabubili. Alapepa ati, “Tata wandi, nga cakuti teti umpokololeko kuli ubu bucushi, kanofye ncule, cisuma cita ico ulefwaya.” 43Nakabili abwelela ku basambi, asanga bali mu tulo, pantu amenso yabo nayekatwa ku tulo. 44Nakabili Yesu abasha aya kukupepa umuku wabutatu, alasosafye amashiwi yamo yene. 45Elyo abwelela ku basambi, abeba ati, “Bushe kanshi na nomba mucili mu tulo, muletuusha? Moneni nomba inshita yapalama, ilyo Umwana wa muntu alaposwa mu minwe ya bantu babi. 46Imeni, natuleya, uwakumposa alafika.”

Baikata Yesu

(Mako 14:43-50; Luka 22:47-53; Yoani 18:3-12)

47Ilyo Yesu acili alelanda, Yuda, umo uwa pa basole ikumi limo na babili, alifikile. Ali ne bumba lya bantu ilikalamba, nabaipangasha impaanga ne nkonto, bafuma kuli bashimapepo bacindami na bakalamba ba bantu. 48Uwakuposa Yesu wena, ninshi nabapeela icishibilo ati, “Uo nalaya tomona+ pakumuposha, euyo wine, mumwikate.” 49Apopene cilya Yuda afika, alungama kuli Yesu, asosa ati, “Mwapoleni Kafundisha!” Elyo amutomona. 50Yesu amweba ati, “Mune ale cita ico wishiile!” Awe abantu Yuda ali nabo bapalama, bafukukila na Yesu, bamwikata. 51Elyo umo pa bali na Yesu, asomona ulupanga, akoma umusha wakwa Shimapepo mukalamba, amusempako ukutwi. 52Yesu wena amweba ati, “Bwesesha ulupanga lobe mu citubo, pantu bonse ababomfya ulupanga, ni ku lupanga bakafwa. 53Bushe iwe uleti tekuti nombe Tata angafweko? Ala kuti apopene atuma imilalo ya bamalaika ukucila amabumba ikumi limo na yabili. 54Nga kanshi ifyalembwa mu Malembo Yamushilo ukuti fili nokucitika, kuti fyafikilishiwa shani?” 55Elyo pa nshita ine iyo, Yesu alaeba ibumba ati, “Bushe ine ndi cipondo pakuti mwise ne mpanga ne nkonto kukunjikata? Inshiku shonse naleikala mwi Tempele ndefunda, nokuti munjikate iyoo. 56Lelo ifi fyonse fyalacitika, epakuti ifyalemba bakasesema fifikilishiwe.” Elyo abasambi bamusha eka, bafulumuka.

Yesu mu cilye ca Bayuda

(Mako 14:53-65; Luka 22:54-55,63-71; Yoani 18:13-14,19-24)

57Abaikete Yesu epakumutwala kuli Kayafa, Shimapepo mukalamba, ukwalongene bakafundisha bamafunde na bakalamba. 58Petelo wena alekonka lutonuma, asuka afika na mu lubansa lwe sano lyakwa Shimapepo mukalamba. Aingila mukati, aikala na pali ifita fye Tempele, pakuti amone uko umulandu ulepelela. 59Bashimapepo bacindami bonse na bashicilye bene bonse balafwailisha bukambone bwabufi, pakuti bapingwilepo Yesu ukufwa. 60Lelo bafilililwafye, nangu kwaishile bakambone babufi abengi. Awe kwasuka kwaisa bakambone babili. 61Balasosa abati, “Uyu muntu aletila, nalikwata amaka yakubongolole Tempele, kabili kuti nalikuula pa nshiku shitatu.” 62Shimapepo mukalamba elyo aiminina, aipusha Yesu ati, “Tauleyasuka nelyo cimo? Ngeyi milandu yonse aba bantu balekwebelela?” 63Nomba Yesu ena aikalafye tondolo. Elyo Shimapepo mukalamba aeba Yesu ati, “Nakweba na pali Lesa wamweo, twebe nga niwe Kristu Umwana wakwa Lesa.” 64-Yesu amwasuka ati, “Ee, nausosa. Kabili ndemweba ukuti, ukufuma pali nomba mukamona Umwana wa muntu naikala lwa ku kulyo kwa Mwine wa maka yonse. Elyo mukamona noko aleisa pa makumbi ya mu mulu!” 65-Elyo Shimapepo mukalamba alepula insalu shakwe, ati nokuti, “Asaalula Lesa! Bushe cinshi tulefwaila bakambone na bambi? Mwayumfwila mwe bene ifyo asaalula Lesa. 66Bushe imwe muletipo shani?” Bayasuka abati, “Alingilefye ukufwa.” 67-Elyo balasaka Yesu amate pa menso, balemuma ne fimfunshi. 68Bambi balamutoba amapi baleti, “Kristu, sesema, nani wakuma?”

Petelo akaana Yesu

(Mako 14:66-72; Luka 22:56-62; Yoani 18:15-18,25-27)

69Kanshi Petelo ena aikele panse pa lubansa, elyo umukashana umubomfi aishile apo ali. Amweba ati, “Na iwe waciba na Yesu umwina Galile.” 70Awe Petelo akaana pa menso ya bantu bonse ati, “Ine nshishibe ico ulelandapo.” 71Elyo Petelo afuma mu lubansa aya ku mpongolo. Umukashana umubomfi umbi amumona, alaeba na bantu abalipo ati, “Uyu muntu nao baciba na Yesu umwina Nasaleti.” 72Awe nakabili Petelo akaana, alapa no kulapa ati, “Ine nshimwishibe uyo muntu.” 73Cilya papita akashita, abemininepo bapalama apali Petelo, balamweba abati, “Cine cine uli munabo, pantu ne milandile yobe ine nayo ya bena Galile.” 74Elyo Petelo atampa ukulaitipwila, alapa no kulapa ati, “Ine uyo muntu nshimwishibe iyoo!” Awe apopene na mukolwe alila no kulila. 75Elyo Petelo aibukisha ifyo Yesu acimweba ati, “Ilyo mukolwe talalila, ninshi iwe naunkaana imiku itatu.” Elyo afumina panse alila nganshi.

Ishiwi Lyakwa Lesa 2014

©The Bible Society of Zambia, 2014

More Info | Version Index