Search form

Luk 1

Nkotulu

1Mu bukuri baatu balaka basiiri kisalu kya kutina kikulu kya misamu mimyo mayirimini ha kakati dya beetu, 2bunu bwa tuyaabisiri babo bari kuholosono kunu mbandukulu baba bambaangi bamono mu miisu, na bayeki bisari bya Maampu. 3Me bu nyafyongokini misamu myominso kunu mbandukulu mu bunkete na deredee, nyamwiini ti bwabubwete me se ntina mu ntoono ye Tehofile, muutu walukiinsu, 4mpisi heki ye se yaaba ngwanwa ya maampu ma wuri wataambula.

Nyaabusulu mbutukulu ya Yowane Mubotiki

5Mu ntaangu yiri Erode waba mbyaasi mu Yudaya, kwaba ngaanga-nzaambi mosi, nkuumbu yaandi Dzakariya, mu kabu dya Abya, na mukasi waandi waba mosi, mu baala ba bakyeetu bapalila mukaanda dya Aaloni, nkuumbu yaandi Elidzabeti. 6Boboolo baba baatu basuunguma ha busu bwa Nzaambi, bakwedyaatila kunsa mangisi na ntumu dza Mfumu kwahele maseembu. 7Bo baba bahele na baala, bukuri Elidzabeti waba kisita, na boboolo mibvu myaba myeki myatoomboko. 8Ntaangu Dzakariya yatubuka, ya kusala kisalu kyaandi kya bungaanga-nzaambi, bunu bwaba muloongo wa kabu dya nde ha busu bwa Nzaambi. 9Bunu bwaba kifu kya bungaanga-nzaambi, wari ha yulu nde, dyabwa, mu kukoto mu nzo yangisi ya Mfumu na kuyoko mananaasi. 10Fundu-fundu dyodinso dya baatu, dyaba ha mbasi mu kusaambila, mu kilookolo kya nyokulu mananaasi. 11Mbasi ya Mfumu yamumonokono, yateleme ha lubakala lwa dziku dya mananaasi. 12Dzakariya bu kayimono, mutima wasa mambaawu na wabwilikila kinkuuka. 13Mbasi yaleele kuri nde ti: «Yaa ba na boomo ko Dzakariya, bukuri ndoombulu dza ye dzibakiri mvutu, na mukasi waaku, Elidzabeti sa kakubutila mwaana wa mubakala, na ye sa wamuteele nkuumbu Yowane. 14Nde sa kaba kuri ye ntoono ya kiminu na ya nkeembu, na baatu balaka sa baba na kiminu mu mbutukulu yaandi. 15Mukwongo, nde sa kaba muutu wamunene ha busu bwa Mfumu, nde mbasi-tsuku bviinya na malu makookolaa kunwa pe. Sa kaba waluula mu Mpeeve Yangisi, kuri wakiri mu mwooyo nguri yaandi. 16Nde sa kabvutula baala balaka ba Isaheli kuri Mfumu, Nzaambi bo. 17Nde sa keyende ku mankula ha busu bwa Nzaambi, mu mpeeve na mu mpinu dza Eliya, mu kubvutula mitima mya bataayi ha yulu baala, na bangaa-tungu, ku madyeele ma baatu basuunguma, na kusa kuri ti baatu baba bayirima mu kutaambula Mfumu.» 18Ngo Dzakariya waleele kuri mbasi ti: «Dyaburi me nyiyaabila mamama? Me ti nyeki kinuni, na mukasi me mibvu myeki myatoomboko». 19Mbasi yabvutula kuri nde yaleele ti: «Me ngo mbasi Ngabileri, wukootelemaa ha busu bwa Nzaambi. Me bampeekirye mu kudzoonso kuri ye, na mu kuyaabisa ye mukeensu wumawu. 20Mono, ye busii bubwo, bweese kuba na mbeembu ko na bweese kudzoonso ko, natee kiluumbu kiyirima misamu mimami, bukuri ye sii sa kanyi mu maampu ma me ko, mbasi-tsuku mayirima mu ntaangu yasoolu.» 21Baatu baba kiingaana Dzakariya, bakimuka mu kumono ti nde wuri mu kudziingila mu nzo yangisi. 22Kamana kupala, nde waba weki kubangisina pe kudzoonso na bo; bo babakula kuri ti mamono-miisu kabwanikinyee na mo mu nzo yangisi. Nde waba weki baba, na kwedzoonsolo mu bidiimbu. 23Biluumbu bya kisalu kyaandi bimanaa kukuka, Dzakariya wabvutuka ku nzo yaandi. 24Ha mambisa ma biluumbu bibyo, Elidzabeti, mukasi waandi wabaka yimi, na wasweeme mu mangoondo mataanu. Nde waleele ti: 25«Mamama Mfumu kayirikiri mu ntoono me, mu biluumbu bi kasyeetiri kisoosi kyaandi kuri me, mu kumana nsoni dza me ha kakati dya baatu.»

Nyabusulu mbutukulu ya Yesu

26Mu ngoondo ya masaamunu, Nzaambi waheeke mbasi yiri nkuumbu Ngabileri, ku bula bumosi, bwa mu nkoonsi ya Ngalili, buri nkuumbu Nadzareti, 27wamuheeke kuri mwa ntuumba mosi yanswaasa, yaba kunsa lulelusunu lwa makweele, bo na bakala dimosi diri nkuumbu Yosefi, wapalila mu kaanda dya Davidi, mwaa-ntuumba yiyo nkuumbu yaandi Mariya. 28Mbasi yakoto mu nzo Mariya na yamuha mboto ti: «Ba na kiminu, ye wuri na bweese, Mfumu wuri na ye.» 29Mariya bu kayuka mamo, mutima wasa mambaawu na wafuula kunsa mutima ti: Sa mboto ya bubwo lo mambangukulu ti kwe? 30Mbasi yaleele kuri nde ti: «Yaa ba na boomo ko Mariya, bukuri ye bakiri bweese kuri Nzaambi. 31Mono, ye sa baka yimi, sa wabuta mwaana wa mubakala, na sa wamuteele nkuumbu Yesu. 32Nde sa kaba muutu wamunene, sa bamuteele Mwaana Mwa-Yulu, na Mfumu Nzaambi sa kamuha mboloko ya Davidi taayi dyaandi. 33Nde sa katuma kaanda dya Yakobe kwakinkulu, na kimfumu kyaandi kiwa ko.» 34Mariya waleele kuri mbasi ti: «Sa mimyo buri miyirimina, bukuri me nyakiri babakala kuyaaba pe?» 35Mbasi yabvutula kuri nde ti: «Mpeeve Yangisi sa yiisa ha yulu ye, na mpinu dza Mwa-Yulu sa dzakufuka mu mposi yaandi. Hango-nkuumbu, mwaana wubutuka sa kaba wangisi, na sa bamuteele ti Mwaana Nzaambi. 36Mono, Elidzabeti mwisi kaanda waaku se weki na yimi dya mwaana wa mubakala kunsa bununi bwaandi, na nde wu babeleelaana ti kisita, yimi dyeki mu ngoondo ya masaamunu. 37Bukuri Nzaambi kakoonaa dyaambu ko.» 38Na Mariya wabvutula ti: «Mono, me nyiri kisari kya Mfumu. Hemese ma leeriri ye mayirima mu me.» Ha mambisa haho, mbasi yamusiisa.

Mariya wayende kweemono Elidzabeti

39Mu biluumbu binibyo, Mariya wayende, mu mawasu, ku bula bu mosi mu nkoonsi ya milaandu ya Yudaya. 40Nde wakoto mu nzo Dzakariya na waha Elidzabeti mboto. 41Elidzabeti kamana kuyuka mboto ya muheeri Mariya, mwaana waba mu mwooyo waandi wanyiŋina, na Elidzabeti waluula mu Mpeeve Yangisi. 42Elidzabeti wadzoonso mu mbeembu yadzaangama, waleele ti: «Ye babvuri kusakumuna mu bakyeetu bobanso, na mwaana waaku se wasakumunu. 43Mi kuri mifumini, ti nguri Mfumu yaami, kiisa ku nyiri me? 44Bukuri, mono, mboto ye bu yiyukini mu makutu ma me, mwaana wuri mu mwooyo me niŋini mu kiminu. 45Kiminu kuri wunde wasa kanyi ti, misamu myaleele Mfumu mu nde, sa myayirima.»

Mukuunga Mariya

46Mariya waleele ti:

«Muheebulu waami wusiika Mfumu,

47na mutima waami waluula mu kiminu

mu ntoono Nzaambi, mubvuukisi waami;

48bukuri nde syeeturyee kisoosi kyaandi

ha yulu nkulukulu ya kisari kyaandi.

Mono, kuholosono mu lumalu,

biseendu byobinso sa byaleele me ti nyiri mu lwambwe,

49bukuri Mwa-mpuungu wayirikiri misamu myansisi kuri me.

Nkuumbu yaandi yiri yangisi,

50na ngebe dzaandi kuri babo

bamubvuminaa dziri mu biseendu ngo biseendu.

51Nde sariryee mu makwa ma myooko myaandi,

lutumu lwa kooko kwaandi.

Nde tsyamikisyee bangaa-butuutu-ntulu,

mu bitsimi bya mitima mya bo.

52Nde sononyee bambyaasi mu mamboloko,

na dzaangisiri ba mafuunsi.

53Babo bari na nzala, nde wubaluulusiryee mu bitotolo,

na babisina nde wubabvutiryee na myooko mya mukangala.

54Nde wiisiri mu kubakisa Isaheli, kisari kyaandi,

na wumubambukiri mwooyo mu kumusiila ngebe.

55Bunu bu kabaleele kuri bataayi beetu,

mu ntoono Abalaami na kaanda dyaandi kwakinkulu.»

56Mariya wadzakala kuri Elidzabeti kidzika kampe kya mangoondo matatu,

tumi ha kabvutuka ku bula bwaandi.

Mbutukulu Yowane Mubotiki

57Ntaangu Elidzabeti ya kubuta yatubuka, na nde wabuta mwaana wa mubakala. 58Ba bari manzo bebele, na ba bari mu kaanda, bayuka ti Mfumu soongiryee bunene bwa ngebe dzaandi kuri Elidzabeti, bakeembe mu kintwaari na nde. 59Kiluumbu kya mpoomo bu kyatubuka, bo bayende mu kweteende mwaana bubakala. Baba batiiri kuluka mwaana nkuumbu ya taayi dyaandi, Dzakariya, 60kasi nguri yaandi ha kaleeriri ti: «Pele, nkuumbu yaandi Yowane.» 61Bamuleele ti: «Mu kaanda dya beenu kwahele muutu wuri na nkuumbu yiyo.» 62Ha beki fuulaana mu nzoonsulu ya bidiimbu kuri taayi dya mwaana kari nkya nkuumbu katiiri baluka mwaana. 63Dzakariya waloombo mwaa-baya dyantele na watina ti: «Nkuumbu yaandi Yowane.» Bobanso bamono dyo dyankimukunu. 64Ha nsi na nsi, munwa Dzakariya wadzibuma, ludima lwaandi lwanyanguka, na nde wabeke mu kudzoonso na kudumusa Nzaambi. 65Bobanso baba mu loondo didyo bamono boomo, na badzoonsolo mu misamu mimyo mu nkoonsi ya milaandu ya nsi ya Yudaya. 66Bobanso bayukiri misamu mimyo, bamikebe kunsa mitima myaaku, na baleele ti: «Mwaana wu na kaba?» Mukwongo, kooko kwa Mfumu kwaba ha yulu nde.

Mukuunga wa mbikululu wa Dzakariya

67Taayi dyaandi Dzakariya, waluula mu Mpeeve Yangisi, na wabikula waleele ti:

68«Kaba wadumusu Mfumu Nzaambi ya Isaheli,

bukuri nde wayisiri mu kuyilimina na mu kukuula kaanda dyaandi.

69Na watelemisi Mubvuukisi wampinu mu kaanda dya Davidi, kisari kyaandi.

70Bunu bu kayaabisiri, na kidzika mu minwa mya babikiri baandi bangisi.

71Sa katubvuukisa mu myooko mya bataatu beetu,

na mu myooko mya bobanso batuberiri,

72mu kusiila bataayi beetu ngebe,

na kubambukila mwooyo mu lulelusunu lwaandi lwangisi,

73bunu bu kalabiri maalu kuri Abalaami,

taayi dyeetu, mu kutubvuukisa,

74mu kutukuula mu myooko mya bataatu,

mpisi heki tumusalila kwahele kuba na boomo,

75kunsa bungisi na nsungumunu, ha busu bwaandi,

mu biluumbu byobinso bya kidziingu kyeetu.

76Ye mwaa-mwaana, sa ba kuteele ti mubikiri Mwaa-yulu,

bukuri ye sa weende ku mankula ma Mfumu,

mu kuyirikila manzila maandi,

77mu kuha kuri kaanda dyaandi,

nyaabulu ya mvuukulu mu mpemusunu ya masumu ma bo,

78mu ntoono mutima wangebe wa Nzaambi yeetu,

mu didyo, buungi bwaandi sa bwaseme ha yulu beetu,

bunu ntaangu ya ku yulu,

79mu kuha nsyeemunu kuri babo badzakala kunsa mampimbisi,

na kunsa mposi ya lufwa,

na mu kutwaalisa miilu myeetu mu nzila ya kiyeengi.»

80Mwaa-mwaana waba kwebuukaana, na kwebaka makwa mu kimpeeve. Nde wadzakala ku nsi yankatu natee kiluumbu ki kamonikini nde kuri Isaheli.

Musamu Wamubwete

©2013 Bible Society of the Republic of Congo

More Info | Version Index