Search form

Luk 6

Yesu ngo Mfumu kiluumbu kya mpuumunu

(Mat 12.1-8; Mal 2.23-28)

1Kiluumbu kimosi kya mpuumunu, Yesu waba taba manseke ma masaangu. Bayiki baandi babeke mu kwebokolo masaangu, kwemakololo mu myooko na kwemadya. 2Babamosi mu Bafarisi baleele ti: «Buri luri mu kuyirika mahele miswa mu biluumbu bya mpuumunu?» 3Yesu wabvutula kuri bo waleele ti: «Buri beenu lwasii taanga mimyo mya yirikiri Davidi ko, mu ntaangu yi kakoriri nde nzala na baatu baandi? 4Dyaburi nde kakotiri munsa nzo ya Nzaambi, waholo mampa ma kikabu, wadya na waha se kuri baba kintwaari na nde. Mampa mamo, mahele miswa mu kumadya, ha yulu bani bangaanga-nzaambi kitsu.» 5Nde wabaleele se ti: «Mwaana muutu ngo Mfumu kiluumbu kya mpuumunu.»

Muutu wasika kooko

(Mat 12.9-14; Mal 3.1-6)

6Mu kiluumbu kikimi kya mpuumunu, Yesu wakoto mu nzo-nkutukunu, na wabeke kuyikisa. Munumwo mwaba muutu mosi wuri kooko kwa lubakala kwaba kwasika. 7Batini ba mangisi na Bafarisi baba ketaana Yesu, mu kumono kari lo tsinikisi mubeeru mu kiluumbu kya mpuumunu, mpisi babaka kooti di bamufuundila. 8Yesu kayaabaa bitsimi bya bo, waleele kuri muutu waba na kooko kwasika ti: «Teleme na yooko ha kakati hamaha.» Nde wateleme na wayooko haho. 9Yesu waleele kuri bo ti: «Me nyilufuula, mbuti kuri miswa, mu kuyirika mamabwe bunu pe mamabi, mu kubvuukisa bunu pe mu kufuukisa muutu, mu kiluumbu kya mpuumunu?» 10Yesu bu kabatala bobanso mpele na mpele, waleele kuri mubeeru ti: «Laambula kooko kwaaku.» Nde walaambula kwo, na kooko kwaandi kwatsiinika. 11Ngo bo baluula mu nkesi, na basa nkalikisi bo na bo, mu kusaka ma bayirika mu Yesu.

Yesu wasoolo bantumu kuumi na boolo

(Mat 10.1-4; Mal 3.13-19)

12Mu biluumbu bibyo, Yesu wayende ku yulu milaandu mu kweesaambila, na walutisa butsuku bwa butsiina mu kusaambila Nzaambi. 13Bwiisi bu bwakya, nde wateele bayiki baandi mbila, na wasoolo kuumi na boolo mu bo, wabaluka nkuumbu bantumu. 14Simoni wukaluka Petelo, Andere mpaangi yaandi, Yakobo, Yowane, Filipo, Bartelemi, 15Matayi, Toma, Yakobo mwaana Alafayi, Simoni wubakooteelaa ti Mudzeloti, 16Yuda mwaana Yakobo tumi Yuda Iskaryote, wunde waba muyarika.

Yesu wayikisa na watsinikisa babeeru

(Mat 4.23-25)

17Bu kakulumuka kintwaari na bo, ha kateleme ha kibeendu kya kidende, haba mpuumbu yayinene ya bayiki baandi, na mpuumbu yayinene ya baatu ba ku Yudaya dyodinso, ba Yerusalemi, ba mu teke mubu, ba Tiro na Sidoni. 18Bo bayisiri mu kumuywiila, na mu kuri ti batsiinika mu mabeeru maaku. Babo baba bakwaamusu mu mampeeve mamabi batsiinika. 19Mpuumbu yoyinso yaba sakaana kumubelemene, bukuri mpinu dzaba palaana mu nde, na kutsinikisa baatu bobanso.

Kiminu na kyaari

(Mat 5.1-12)

20Nde bu kasyeetele miisu myaandi kuri bayiki baandi, waleele ti:

«Kiminu kuri bawelu,

bukuri Kimfumu kya Nzaambi kya beenu.

21Kiminu kuri bari na nzala mu lumalu,

bukuri sa lwayukuta.

Kiminu kuri bari mu kudila mu lumalu,

bukuri sa baseye!»

22«Kiminu kuri beenu, habaana baatu balubele, balupalisa, balutuka, babele nkuumbu beenu ti yayibi, mu ntoono Mwaana muutu. 23Monee kiminu mu kiluumbu kikyo, na dyeenee nkaaka, bukuri museendu weenu wamunene ku yulu. Bunubwo se bataayi ba beenu, baba yirikaana kuri babikiri.»

24«Ngo kyaari kuri beenu bisina,

bukuri beenu lweki na mboondulu yeenu!

25Kyaari kuri beenu lweki na byabuukula lumalu,

bukuri sa lwaba na nzala!

Kyaari kuri beenu luri mu kuseye mu lumalu,

bukuri sa lwakoto mu bufwiiri na sa lwadila.

26Kyaari kuri beenu, mbuti heki baatu bobanso baleele mamabwe mu beenu, bukuri bunubwo se bataayi ba beenu baba yirikaana kuri babikiri bampya!»

Ntiilu mu bataatu

(Mat 5.38-48, 7.12)

27«Ngo kasi, me nyileele kuri beenu luri mu kunywiila ti: Tyeeneenu bataatu beenu, yirikeenu mamabwe kuri bakwelubele. 28Sakumunee babo bakwelubulila mampopi; saambileenu mu ntoono babo bakwelufutukila misamu. 29Mbuti muutu wukuleti mbata ha tama, lo taamba se dyakaka, na mbuti wukudzikiri na kiyuungu kyaaku, lo muhemese kaholo se na kinkuta kya mu ntulu. 30Mpisi wukuloombiri kitotolo, lo muha kyo. Na mbuti muutu wukudzikiri na bitotolo byaaku, lo yaa muloombo byo ko. 31Mamo ma lutiiri ti baatu baluyirikila, yirikeenu bumosi kuri bo. 32Ngo beenu lubaanaa kutya babo bakoolutyaanaa, lo mu nki balutondokolo? Bangaa-masumu se, ti batyaanaa babo bakoobatyaanaa! 33Mukwongo, mbuti beenu mamabwe kuyirika kuri babo bakooluyirikilaa mamabwe, lo mu nki balutondokolo? Bangaa-masumu se ti bunubwo bakooyirikaa! 34Na mbuti beenu kusoombisaana kuri babo ba lutsimaa ti lo babvutiri, lo mu nki balutondokolo? Bangaa-masumu se ti kusoombisaa kuri bangaa-masumu mpisi bababvutukila bwobumosi. 35Ngo kasi, tyeeneenu bataatu beenu, yirikeenu mamabwe na soomboseenu kwahele kitsimi kiri ti balubvutikila. Museendu weenu sa kaba wamunene, na sa lwaba baala ba Mwa-yulu, bukuri nde wuri na mutima-bubwete, kuri bari bayaari kutoondo ko, na kuri bangaa-mutima-bubi. 36Beenee na mutima wangebe bunu buri Taayi dya beenu [se] wuri na mutima wangebe.»

Yaa lwetsuundisa bambaasi ko

(Mat 7.1-5)

37«Yaa lutsuundisa ko, mpisi luhele kuba batsuundusu. Yaa lukesele mukanu ko, mpisi bahele kulukesele mukanu. Hemeseneenu tumi beenu se baluhemesene. 38Heeneenu tumi beenu se baluha. Sa baluyitikila ha mfwookolo yeenu kidiimbulu kyatswiika, kyakomo, kyanyingisa na kyasa mututu. Bukuri kidiimbulu ki ludiimbulaa beenu, kinikyo se badiimba kuri beenu.»

39Nde wabweese kubateele nkuma yimayi: «Buri wafwa miisu lo neti wafwa miisu? Boboolo lo ka babwiiri mu bulu ko? 40Kuri muyiki wubvuriri na muyikisi ko, ngo mpisi muyiki wayika kwakubwe sa kaba bunu muyikisi waandi. 41Buri ye wumono kisesengu kiri mu diisu dya mbaasi yaaku, ngo wahele kumono mubaangu wuri mu diisu dya ye-meene? 42Buri ye wutsiitsa kuleele kuri mbaasi yaaku ti: "Mbaasi me, hemese me nyisila kisesengu kiri mu diisu dya ye"; koomosoko wahele kumono mubaangu wuri mu diisu dya ye-meene? Ye ngaa-bumpitu-bumpyoongo! Yisileeti mubaangu wuri mu diisu dyaaku, tumi ye mono na kensekelee mu kuyisila kisesengu kiri mu diisu dya mbaasi yaaku.»

Muti na bimbutu byaandi

(Mat 7.16-20; 12.33-35)

43«Mukwongo, kwahele muti wamubwe, wukoobutaa bimbutu byabibi, na kwahele se muti wamubi wukoobutaa bimbutu byabibwe. 44Bukuri mpisi muti kumuyaabila mu bimbutu byaandi. Bakookaba biburi mu mpaanga, bunu pe ngenge mu munsensende ko. 45Muutu wamubwe koopalisaa mamabwe mu kikebulu kyakibwe kya mutima waandi; ngo wamubi wupalisaa mamabi mu kikebulu kyaandi kyakibi, bukuri mamo mapalaa mu munwa waandi, maluula mu mutima.»

Manzo moolo

(Mat 7.24-27)

46«Bukuri nki beenu lukweteele me ti: "Mfumu, Mfumu", ngo lwahele kuyirika ma nyiluleele? 47Me nyilusoongo kifwaani kya muutu, wuri bu kiisiri kuri me, yukiri maampu maami na wumasariri: 48nde wafwanikina na muutu watuunga nzo; nde wahaka mudzuumbu, wasundusa na watuunga lufulu ha yulu tari. Mvula bu yanoko kwalaka, nyaamba yayookolo hari nzo, ngo yahele kuyibwiisa, bukuri yatuunga ntuungulu yayibwete. 49Ngo kasi, wunde wuri kamayukaana, wahele kumasalila, wafwanikina na muutu watuunga nzo ha nsi na nsi, kwahele kusa lufulu. Nyaamba bu yiyookiri, hanaho nzo yibwiiri, na yawa kutsamukina.»

Musamu Wamubwete

©2013 Bible Society of the Republic of Congo

More Info | Version Index