Search form

Mal 4

Nkuma ya mukuni

(Mat 13.1-9; Luk 8.4-8)

1Yesu wabweese kubaandika kuyikisa mu teke mubu, na mpuumbu baatu yayinene-yinene yakutukina hari nde, kuri heki nde kanwaataa, dzakiri mu bwaatu, mu mubu, na mpuumbu yoyinso ya baatu yaba yateleme ha simu dya mubu. 2Nde waba bayikisaana misamu myalaka mu mankuma, na wabaleele mu nyikusulu dzaandi ti: 3«Yukeenu! Mukuni mosi wayende ku nseke kwekuna. 4Bu kaba mu kwenyaka nsaangi, dzadzimosi dzabwa ha luteembu lwa nzila; banoni bayisa na badzitooto. 5Dzakaka dzabwa ha yulu matari mari butoto mwaa-bwantele. Dzamene mu mawasu, bukuri butoto bwaba bwahele na musundu. 6Ngo ntaangu bu yapala, mitwiikila myababuka mu mwiini na myakana bukuri myaba myahele na myaansi. 7Nsaangi dzakaka dzabwa ha butoto bwa mpaanga. Mpaanga, bu dzabuuka, dzasyetekese mitwiikila na myakoono kuha bimbutu. 8Nsaangi dzakaka dzabwa ha butoto bwabubwete. Miti myamene, myabuuka na myabuta bimbutu. Myamimosi myabaka makuumi matatu, myakaka makuumi masaamunu, na myakimi nkama.» 9Yesu wabweese kuleele: «Mpisi wunde wuri na makutu ma kuyuka, lo kayuka.»

Bukuri nki Yesu kakwedzoonsolo mu mankuma?

(Mat 13.10-17; Luk 8.9-10)

10Yesu kabaanaa weki ha lumperi, babo bakoobaa na nde ha kimosi na bo kuumi na boolo bamufuula mu mitariri mankuma. 11Nde wabvutula kuri bo ti: «Mpaanu dza kimfumu kya Nzaambi kuri beenu bari baha; ngo kasi kuri bari ku mbasi, momanso kwebadzoonsolo mu mankuma, 12mpisi heki diba,

"Kutala ngo kuri batala, ngo bahele kumono;

kuyuka ngo kuri bayuka, ngo kasi bahele kubakula,

mu kubata kuri ti bayiinga dyeele,

na bataambula mpemisi."»

Yesu wubaangula nkuma ya mukuni

(Mat 13.18-23; Luk 8.11-15)

13Yesu wabaleele ti: «Beenu lubaanaa lwahele kubakula nkuma yimayi, lo buri lusiila mu kubakula mankuma momanso makaka? 14Mukuni wukuna Maampu. 15Baatu babamosi bari bunu luteembu lwa nzila, haho hari mu kubwa Maampu. Bu bameeni kuyuka, hanaho Satana wiisiri na yisiri Maampu mabeeri makuna mu bo. 16Baatu bari bunu nsaangi dzibwiiri ha butoto buri ha yulu matari, ngo bari bu bayukiri Maampu hanaho, bamataamburi mu kiminu. 17Ngo bo bahele na myaansi mu bo-meene, mwaa-kidzika kyantele bari na kyo. Ha lumbisa haho, mpasi bunu pe nkwamusunu dzibaanaa dzeki kwiisa mu ntoono Maampu, mwaa-ntaangu yantele babwiiri. 18Baatu bakaka bari bunu nsaangi dzibwiiri hari mpaanga, ngo babo bari bayukiri Maampu, 19kasi minyoongi mya nsi yi, mawunu ma busina, na nyiimunu dza bitsuumbu-bitsuumbu, bu bikotiri mu bo, biswetikise Maampu, na meki bimbutu kubuta pe. 20Babo bari bunu nsaangi dzibwiiri ha butoto bwabubwete, ngo babo bari bu bayukiri Maampu, bamataamburi na babutiri bimbutu: wamosi makuumi matatu, wakaka makuumi masaamunu, na wakimi nkama.»

Nkuma ya mwiinda

(Luk 8.16-18)

21Yesu waleele kuri bo ti: «Buri muutu lo tweesi mwiinda mu kuri ti kamufuka kunsa mpiri, bunu pe mu kumusuusa kunsa mbuka? Buri lo kari mu kumusuusa ha yulu kitetukulu kya mwiinda ko? 22Mukwongo, byobinso byasweeke sa byaba byamonokono, na mansweeki momanso sa maba mayabukunu na pwelelee. 23Mbuti muutu wuri na makutu mu kuyuka, lo kayuka.»

24Yesu wabweese kubaleele ti: «Seenee madyeele mu ma luyuka! Sa baluteesele mu kiteesulu kikyo kilusalila beenu-meene, na sa babweese kiteesu ha yulu haho kuri beenu. 25Bukuri wunde wuri na kitotolo, sa babweese kumuha; ngo kasi wunde wahele na kitotolo, sa bayisila na ki kari na kyo.»

Nkuma ya nsaangi dzikwebuuka dzo-meene

26Yesu wabweese kuleele ti: «Bumabu buri Kimfumu kya Nzaambi, kiri bunu muutu wanyaka nsaangi ha butoto. 27Kabwa tolo, bunu pe, kaba naana, butsuku na mwiini, lo nsaangi dzikwemene na dzikwebuuka, ngo nde wahele kuyaaba dyaburi. 28Butoto bwo-meene bubutaa bimbutu: ku tekesele munsengele, tumi mungingiri, ku manunu mankono mayele mu mungingiri. 29Mankono mamanaa kuyele, mwaa-kidzika kyantele, bahoriri mambeesi bukuri ntaangu ya kutolo yiyelemini.»

Nkuma ya lusaangi lwa muti wuri nkuumbu sinapi

(Mat 13.31-32; Luk 13.18-19)

30Nde wabweese kuleele ti: «Na nki tufwanikisa Kimfumu kya Nzaambi? Bunu pe mu nkya nkuma tukiyabisila? 31Kiri bunu lusaangi lwa muti wuri nkuumbu sinapi. Habaanaa balukunini mu butoto, lo lubvuriri buntele mu nsaangi dzodzinso dziri ha butoto. 32Ngo bu balukunini, lwo lumenini na lweki lubvuriri kudzaangama mu binkoolo byobinso, lo lusiiri mampaala mamanene, kuri lo banoni batuungiri madzaansa mu mampaala maandi.»

33Mu mankuma malaka ma bubwo, Yesu kaba kweyikisaa Maampu, bunu bwaba nyukulu ya baatu. 34Yesu waba kubadzoonsilaa munu mu mankuma. Ngo kabaanaa weki ha lumperi na bayiki baandi, lo misamu myominso wukwebaangula.

Yesu wadzuunisa kiteembu kya makwa

(Mat 8.23-27; Luk 8.22-25)

35Mu kiluumbu kinikyo, nsinsika bu yatubuka, Yesu waleele kuri bayiki baandi ti: «Tusabukeenu ku simu dya mubu dyakaka.» 36Bo basisa mpuumbu baatu, na bayiki bamunatina mu bwaatu mu kaba; ngo kwaba se mabwaatu makimi ha teke nde. 37Kiteembu kyamakwa kyateleme, na mipaku myabwa mu bwaatu, kuri bwaatu bweki kusaka kuluula mu maampa. 38Yesu waba ku mambisa ma bwaatu na wabwa tolo ha yulu nkata. Bo bamusiimbila na bamuleele ti: «Muyikisi, buri ye wahele kumono mutima mpasi, ti beetu tufuukila?» 39Yesu bu kasiimbuka, waŋaŋana kiteembu na waleele kuri mubu: «Wura! Dzuuna!» Kiteembu kyawa, na kidzuunu kyakinene kyamonoko. 40Yesu waleele kuri bo ti: «Buri luri na boomo? Buri beenu lwakiri kanyi pe?» 41Bayiki babwiilikila kinkuunka kyalaka, na balelesene bo na bo ti: «Kya muutu wu, wuri kiteembu na mubu bimuywiila?»

Musamu Wamubwete

©2013 Bible Society of the Republic of Congo

More Info | Version Index