Search form

Mat 12

Yesu ngo Mfumu kiluumbu kya mpuumunu

(Mal 2.23-28; Luk 6.1-5)

1Mu ntaangu yiyo, Yesu wataba manseke ma masaangu mu kiluumbu kya mpuumunu. Bayiki baandi bakolo nzala, na babeke kwebokolo masaangu na kwedya. 2Bafarisi bu bamono bubwo, bamuleele ti: «Mono! Bayiki ba ye bari mu kuyirika mimyo myahele miswa, mu kuyirika mu kiluumbu mpuumunu!» 3Yesu wabvutula kuri bo ti: «Buri beenu lwasii taanga mya yirikiri Davidi ko, mu ntaangu yi kakoriri nde nzala na baatu baandi? 4Dyaburi nde kakotiri mu nzo ya Nzaambi, na badiiri mampa ma kikabu, mari nde na baatu baandi bahele na miswa mu kudya, ngo bani bangaanga-nzaambi kitsu. 5Bunu pe, beenu lwasii taanga mu mangisi ko ti, mu biluumbu bya mpuumunu, bangaanga-nzaambi, mu Nzo-nzaambi, bakoosininaa mpuumunu kwahele kibila? 6Ngo me nyiluleele ti: Miri hamaha, mibvuriri bunene na Nzo-nzaambi. 7Mbuti beenu lubeeri luyaari ntoono yiri ti: "Me bi ntiiri mutima wangebe, nkani ka nzusulu bibulu mu bikabu ko", beenu luketyee kuha mukesu kuri bahele na kibila ko. 8Bukuri Mwaana muutu ngo Mfumu kiluumbu kya mpuumunu.»

Muutu wasika kooko

(Mal 3.1-6; Luk 6.6-11)

9Yesu kayisukaa haho, wayende ku nzo-nkutukunu bo. 10Mumwo mwaba muutu mosi wasika kooko. Bafarisi mu kuri ti babaka kooti di bamufuundila, bamufuula ti: «Buri kuri miswa mu kutsinikisa muutu mu kiluumbu kya mpuumunu?» 11Nde wabvutula ti: «Nkya muutu, mu beenu wuri habaana wuri na kimeeme, ngo kisonikini mu bulu mu kiluumbu kya mpuumunu, lo wahele kwekiholo na kukitoombolo? 12Hambeti muutu bvuriri mufunu ti na kimeeme! Mu didyo, kuri miswa mu kuyirika mamabwe, mu kiluumbu kya mpuumunu.» 13Hango, nde waleele kuri mubeeru kooko ti: «Laambula kooko kwaaku.» Nde walaambula kwo, na kwabaka butsiina bunu kooko kwakaka. 14Bafarisi bu bapala, bayende ku mfuunda mu kumukele, mu kusaka bwa kumudziimbisa.

Yesu kisari kiri Nzaambi wamusoolo

15Yesu bu kabakila bitsimi bya bo, wayisika haho. [Mampuumbu] malaka mamunama na nde watsinikisa babeeru bobanso. 16Yesu wabaŋaŋina mpisi bahele kweyaabisa na nde kari, 17kuri heki mamo ma leele mubikiri Esaya meende mu mana:

18«Wu ngo kisari kyaami, ki nyiri nyasoolo,

mwaana waami wa mutima, wu nkoomwiina me kiminu.

Me nsa nsuusa Mpeeve yaami mu nde,

na nde sa kayaabisa mutsuundu kuri makaanda.

19"Nde kasa nkalikisi na muutu ko, kabikisa ko,

kuri muutu ti mosi wuyuka mbeembu yaandi mu bibeendu bya bobanso ko.

20Nde kafifina dyaari dyeki dyafwooboko ko,

ka kadzimisa luleembe lwa mwiinda lwakiri mu kufwiita ko,

natee ku kalulukisa nde nsungumunu;

21makaanda sa masa nsiitu mu nkuumbu yaandi.»

Yesu waha mvutu kuri babo bari mu kusaana mpinu dza nde

(Mal 3.22-30; Luk 11.14-23)

22Batwaala kuri Yesu, muutu mosi waba na mampeeve mamabi, waba wafwa miisu na waba se baba. Nde wamutsinikisa kuri baba weki dzoonso na weki mono. 23Mampuumbu momanso makimuka na maleele ti: «Buri wumawu kari mwaana Davidi ko?» 24Bafarisi bu bayuka bubwo, baleele ti: «Wumawu kari mbingila mampeeve mamabi, mbuti ka mu Beledzebule, mukuutu mampeeve mamabi ko.» 25Yesu bu kabakila bitsimi bya bo, waleele kuri bo ti: «Mbuti baatu bari na kimfumu bakwenwaana bo na bo, lo kimfumu kikyo kibwiiri, na baatu ba bvula, bunu pe ba kaanda dimosi, habaana bakwenwaana, bo na bo, lo ditsyaamukini. 26Mbuti Satana wubinga Satana, lo nde wuri mu kunwaanisa nde-meene. Ngo dyaburi kimfumu kyaandi kitsiitsa kudziingila? 27Mbuti me mu Beledzebule nyiri kwebinga mampeeve mamabi, lo baala ba beenu mu na bari mu kwebinga? Hango-nkuumbu, bo sa baba batsuundisi ba beenu. 28Ngo mbuti me mu Mpeeve ya Nzaambi, nyiri mu kwebinga mampeeve mamabi, lo mu didyo Kimfumu kya Nzaambi kimwaatubuka kuri beenu.» 29«Dyaburi muutu katsiitsa kukoto mu nzo ngaa-makwa, na kuholo bitotolo bya nde, mbuti wahele kutekesele kukaanga ngaa-makwa wunde mu bikonyi? Tumi lo horiri biri mu nzo yaandi. 30Mpisi wunde wahele kintwaari na me lo mutaatu me. Na mpisi wunde wahele kukutikisa kintwaari na me, lo wutsamikisa. 31Hango-nkuumbu me nyiluleele ti: sa bahemesene baatu masumu na nsaanunu dzodzinso, ngo wunde wusaana mpeeve kabaka mpemisi ko. 32Mpisi wunde wuleele ntoono yayibi mu Mwaana muutu, lo sa bamuhemesene; ngo kasi wunde wudzoonsolo bwabubi mu Mpeeve Yangisi, lo bamuhemesene ko, ti mu ntaangu yimayi, ti mu ntaangu yikwiisa.»

Muti na bimbutu byaandi

(Luk 6.43-45)

33«Mbuti muti wamubwete, lo bimbutu se byabibwete; na mbuti muti wamubi, lo bimbutu se byabibi. Bukuri muti kumuyaabilaa mu bimbutu." 34Beenu kitsuumbu kya bampiri! Dyaburi beenu lutsiisa kudzoonso misamu myamibwete, habaana luri bababi? Bukuri mimyo midzoonsaa muutu myaluula mu mutima. 35Muutu wamubwe wupalisa misamu myamibwete mu kisweekulu kyaandi kyakibwete; na muutu wamubi, wupalisaana misamu myamibi mu kisweekulu kyaandi kyakibi. 36Me nyiluleele ti: mpisi ntoono yahele mufunu yileele baatu, lo sa bayala mabuungu mu ntoono yiyo mu kiluumbu kya munsuundu; 37bukuri mu mapala mu munwa waaku ye wuba walulukusu, na mu mapala mu munwa waaku, ye wuba wabwiisu.»

Baatu baloombo Kidiimbu

(Mal 8.11-12; Luk 11.29-32)

38Hanaho batini bakaka na Bafarisi baleele kuri Yesu ti: «Muyikisi, beetu tutiiri ti ye wutusoongo kidiimbu.» 39Yesu wabvutula na waleele kuri bo ti: «Kiseendu kyakibi na kyakimpala kisaka kidiimbu. Kuri kidiimbu ki baha kuri kiseendu ki ko, mbuti kiri kya Yona mubikiri ko. 40Bunu bwasiiri Yona biluumbu bitatu bya mwiini, na bya butsuku mu mwooyo nsu yayinene, bumosi se Mwaana muutu sa kasa biluumbu bitatu bya mwiini na bya butsuku kusa butoto. 41Baatu ba Ninive sa bateleme ku mutsuundu na kiseendu ki. Bo sa babwiisa kiseendu ki, bukuri baatu ba Ninive bayiingiri madyeele mu nyikusulu dza Yona. Ngo wuri hamaha, bvuriri ti na Yona! 42Kya mutsuundu, mbyaasi ya mukyeetu ya ku nsi ya sude, sa kateleme na kiseendu ki na sa kakibwiisa, bukuri mbyaasi wayisikila mu manto ma nsi, mu kwiisa kuyuka madyeele ma Solomo. Ngo wuri hamaha bvuriri ti na Solomo!»

Mvutukulu mpeeve yayibi

(Luk 11.24-26)

43«Habaanaa, mpeeve yayibi yipariri mu muutu, lo yikweluta mu bibeendu byahele maampa, mu kwesaka ha kawuuma; na mbuti yahele kubaka, 44haho yileele ti: "Me mvutukiri mu nzo yaami, mumwo mu mbee nyapala." Na yo buyiisiri yimwiini ti nzo yamukangala, yakoombolo na yasa bunkete; 45haho yo yikweende na kuholo mampeeve nsaamu makimi, mabvuriri bubi na nde, mu kwiisa kukoto na kudzakala mu nzo yiyo. Mbeelu yampotulu ya muutu wunde, lo yeki yibvuriri bubi ti na yatete. Bunubwo se buba mu kiseendu kimaki kyakibi.»

Nguri na bampaangi ba Yesu

(Mal 3.31-35; Luk 8.19-21)

46Yesu bu kaba wakiri mu kudzoonso kuri mampuumbu, nguri na bampaangi baandi bateleme ku mbasi basaka bwa kudzoonso na nde. [47Muutu mosi waleele kuri nde ti: «Mono, nguri ye na bampaangi ba ye, bateleme ku mbasi, batii kudzoonso na ye.»] 48Nde wabvutula kuri waba dzoonso na nde ti: «Na wuri nguri me, na ba na bari bampaangi ba me?» 49Bu kalaambula kooko kwaandi ha yulu bayiki baandi, nde waleele ti: «Nguri me na bampaangi ba me bamaba. 50Bukuri mpisi wunde wuyirika kutya kwa Taayi dya me diri ku mayulu, lo wunde wuri mpaangi me, kibusi kya me, na nguri me.»

Musamu Wamubwete

©2013 Bible Society of the Republic of Congo

More Info | Version Index