Search form

DEUTERONOMY 10

Mosi Nih Thupêk A

Tawng Nawlh Mi

(Ex 34.1-10)

1“Churawhchun LALPA nih ka sinah, ‘A tîr mi hâwi hen lungtlêp panih siam le, a sungah siah ding hen thing tawbala siam. Tlâng ah ka sinah hawng kâi le, 2na khuai mi lungtlêp ah rîn mi ber chu lungtlêp lakah ka rîn nawlh lai le, chu tikah tawbala sungah na siah lai,’ a ti.

3“Churawhchun thingrî thing hen tawbala ka siam le, a tîr mi hâwi hen lungtlêp panih ka siam le, tlâng ah ka kâipi rawh. 4Chun LALPA nih a tîr mi thu tê kha chu tlâng ah nanna pûm liauah mei thawk hen nan sinah thu a hawng sim mi thupêk parâ a nan pêk na mi kha chu lungtlêp tla lakah chun a rîn rawh. Chu lungtlêp chu LALPA nih hawng ka pêk le, 5ka kîr le, tlâng ah mi chu ka ṭum rawh. Pathian nih thu hawng ka pêk mi hâwi hen thing tawbala ka siam mi sungah ka siah le, chunah chun a um pawt rawh,” a ti.

6(Israel mi tla chu Jaakan tikhurchawh thawk hen anna thawh le, Moserah ah an kal. Aron chu chunah chun a thi le an vûi, a fapa Eleazar nih a ruangrûl ah bâwlpu rian a ṭuan rawh. 7Chunah thawk hen Gudgodah ah an kal le, Jotbathah tikhurchawh tî umnâk mun ah an kal. 8Tlâng tlûnah khan LALPA nih Levi phun a mi tla chu bâwlpu rianṭuan ding hen Thudantuk Bâwm lakah thuneitu si ding leh a min hen malsâwmnâk simtu ding hen a ruat na. Chu chu an rianṭuan asi kumza. 9Churuangah asi Levi phun tla chu phun dang hâwi hen ram an neilo mi chu; LALPA nan Pathian nih thu a tiamh hâwi hen LALPA bâwlpu tla tawng mi chu an tâ asi bâk ko.

10“A lânah mi hâwitê hen tlâng ah chun ni sâwmli leh zân sâwmli ka râu. LALPA nih veih ding a nan duh na lo le, ka thu a ngâi nawlh fâwn. 11Churawhchun a nan thlâk natu sinah pêk ding hen thu a tiamh mi ram chu nan va luah khonâk ding hen nanmah tla a nan rui na ding hen hawng ka simh.)

Pathian Nih A Ngiar Mi Chu

12“Tuah Israel mi tla, LALPA nan Pathian nih a nan ngiar na mi chu ngâi u: LALPA chu sawnh ule, thu a nan pêk na mi zawng chu ti u, amah chu nan thinlung zawzawng hen dâwt ule, a nâwl zulh u, 13a dân zawzawng tla zûl u. Nanmah ṭhatnâk ding ah tusûn hin ka nan pêk na asi. 14Vân a sâng chem mi leh tual lakah mi thil zawzawng LALPA tâ asi. 15Sikhawmsele LALPA nih nan thlâktu tla a dâwt zia chu thungâi a fâk le, phundang tla ngâk hen an thîm dauh na le, nannih chu a mi thîm tla nan si. 16Churuangah chun LALPA thu ngâi ule, nan lung khungtir lah u rawh. 17LALPA nan Pathian chu pathian zawzawng lâirêltu leh thiltikhonâk lakah Chungnungchem asi. Anih chu a chak hen a rokual le, ṭih ding mi tak asi. Mi thliar leh dang a nei lo le, nawhnâk khawm a lâk lo. 18Ngâkṭah leh numei tla a dâwt na, kan sinah ramdang minung um mi tla khawm a dâwt le, ei ding leh nipuan tla a pêk na. 19Churuang chun ramdang minung tla chu dâwt na ule, nannih khawm veikhat Aigupta ram ah nan va um bâk rawh ruangah. 20LALPA nan Pathian thu cho ngâi ule, amah cho sawnh u. A sinah zumhkâi tak hen um ule, amah min cho hen thutiamnâk nei u. 21Sawr u, anih chu nan Pathian asi, thilchê rokual tak an ti piak na mi chu nan mit ngelchel hen nan muh asi. 22Aigupta ram ah a nan thlâk natu tla an kal liau chun sâwmsarih cho an tling. Tu lam chun LALPA nan Pathian nih vân ah ârfi zat an pungtir na rawh.

Bawm Common Language Bible Version

This translation, was published by the Bangladesh Bible Society in 2004 ©BBS 2004

More Info | Version Index