Search form

EXODUS 15

Mosi La

1Churawhchun, Mosi leh Israel tla nih hi la hi LALPA sinah an sak rawh:

“LALPA chu rokual tak hen

nehtu asi ruangah a sinah la ka sak lai;

rang leh a tlûnah chuantu tla chu tipi lakah a lawnh na rawh.

2LALPA chu hawng ka vêngtu chak tak asi;

amah chu ruang hawng ka suahtu asi.

Amah chu ka Pathian asi, ka sawr lai;

ka pa Pathian asi, rokualnâk la ka sak lai.

3LALPA chu râltuk thiam asi; a min chu LALPA asi.

4“Aigupta kawrsen leh a kari tla chu tipi ah a lawnh na;

A hotu ṭha chem tla chu Tipi Sen lakah a thlâk na.

5Tipi thûk tak nih a nîm na le, lung hâwi hen a tawdeng ah an tlâ.

6“LALPA, na vawrhlei bân chu thiltikhonâk hen a chak;

mêlma tla chu a mân dip na.

7Lal nehnâk hen na mêlma tla chu na neh na.

Na thinthawknâk hen na sêm phin na le,

fapawn hâwi hen na duah na.

8Tipi chu na sêm le,

tlûn luai hen â pâwng;

vâm hâwi hen â sawng dun; tipi thûknâk chem chu tual hul a hawng si ving.

9Mêlma tla nih, ‘Ka ṭhâwl na lai le, ka tleih na lai;

an neih tla chu ka ṭhen zâr lai le, ka duh mi vial ka lâk lai;

ka nâmsâu ka phâwi lai le,

an neih zawzawng ka lâk hep lai,’ an ti.

10Sikhawmsele, LALPA nangmah thaw khat thli nih chun

Aigupta mi tla tî ah a piltir na;

tî ṭihnungkâi lakah suan hâwi hen an pil.

11LALPA, pathian tla lakah nang hâwi âu me um?

Thenhlimhnâk leikângah chê tak mi nang hâwi âu me um?

‘Nangmah hâwi hen mi chak leh thilchê tikho âu me um?

12Na vawrhlei bân na phar le,

kan mêlma tla chu tual nih a dawlh hep na.

13Na thutiam chu zumh a kâi,

ruang na suah mi minung tla chu na rui na;

na chaknâk hen na ram thenhlimh ah na ruai na.

14Phun tla nih an theih le, lâu hen an thir;

Philistia mi tla chu lâunâk nih a tlunh na.

15Edom ram ruitu tla chu an lâu le,

Moab ram mi chak tla an thir;

Kanaan ram mi tla chu an râl ṭhatnâk a vei dep.

16Lâunâk leh ningṭihnâk an lakah a tlung.

LALPA, na chak zia an muh le,

sal na suah mi tla nih varâl lei an kâi thluh lân lo chu

lâu leh ṭangpi duh hen an dîr.

17A sungah na lûtpi na le,

an tlâng tlûnah na phun na;

nang, LALPA nih na in rangah na thîm mi mun ah chun,

Biakin nangmah ngelchel nih na saknâk ah chun.

18LALPA, nang chu, zungzâl hen

lalchem ding mi chu na si,” an ti.

Miriam La

19Israel tla chu tual hul tlûnah tipi an tan. Sikhawmsele, Aigupta mi kari leh rang tla a khalhtu tla chu tî lakah an tlâ. LALPA nih tî chu a khirh le, a vurh dep na.

20Khuavâng nu Miriam, Aron farnu nih khuangtê a lâk le, nunau zawzawng tla nih an zûl le, khuang tum bu hen an lâm. 21Miriam nih la a sak piak na:

“Nehnâk rokual tak â ting ruangah LALPA chu sawr u;

rang leh a tlûnah a chuantu tla chu

tipi lakah a lawnh na rawh,” a ti.

Tî a Khâ Mi

22Mosi nih Israel mi zapi tla chu Tipi Sen thawk hen Sur ramkaro ah a kalpi na. Ni thum kar ramkaro ah an kal le, tî rerêng an tawng lo. 23Churawhchun, Marah an ti mi mun chu an tlung le, sikhawmsele chunah mi tî chu a khâ tuktarâi ruangah an din kho lo. Churuangah asi a min ah Marah+ an tinâk chu. 24Zapi tla chu Mosi tlûnah an chipchiar le, “Zei kan din lai?” an ti. 25Mosi nih semse ngâi tak hen LALPA sinah thla a cham le, LALPA nih thing ṭeng a muhtir le, chu chu tî lakah a lawnh le; tî chu din ding â tawng rawh.

Chunah chun LALPA nih an zûl ding hen dân a pêk na, chunah chun anmah a nik na mi khawm asi. 26“Thudik ka ruat mi leh ka thupêk nan zûl hep chun Aigupta tlûnah râi ka tlungtir mi hen kan rêp na lai loh,” a ti. “Kei, LALPA, a nan damh natu ka si,” a ti.

27Chu nûnah chun Elim mun ah an va dung le, chunah chun tinung va leinih leh tûm kûng sâwmsarih a um; chu tî umnâk kiangah chun um mun an khuar.

Bawm Common Language Bible Version

This translation, was published by the Bangladesh Bible Society in 2004 ©BBS 2004

More Info | Version Index