Search form

EXODUS 38

Thil Ap Duahnâk Dingah

Mâichâm Siamnâk

(Ex 27.1-8)

1Thil ap duahnâk dingah thingrî thing hen mâichâm a siam. A dung a vâng tia cho hen, a dung dâwng ngâ, a vâng dâwng ngâ, a sâng lei dâwng thum hen. 2Tlûnlei ah a kî pali kipah a kî fawng pakhat chiau a siam, mâichâm hen sa khat si ding hen. Dâr hen a luanh hep. 3Mâichâm thuamthil zawzawng tla khawm a siam: khêng tla, vachâm rûtnâk, khêngkûm, thîr kuaih leh mei bêl tla, chu zawng ruakhâu chu dâr hen siam asi. 4Dâr lên mâichâm tlâng tangah um ding mi a siam, chu chu tlûnlei mâichâm vawmlâi ri ding asi. 5Zawnhnâk dingah ngûn kual pali, kî li lakah pakhat chiau a thlaih. 6Thingrî tluan zawnhnâk ding hen a siam, chu chu dâr hen a luanh, 7mâichâm sîr vevê ah ngûn kual lakah a sawh. Mâichâm chu thing phel asi le, a sung kua ruang hen a siam.

Dâr Mâihûm Siamnâk

(Ex 30.18)

8LALPA umnâk Puanin tualmâi ah rianṭuantu nunau tla tâ thlalang hen dâr mâihûm leh a tohnâk ah a siam.

LALPA Umnâk Puanin Kulhnâk

(Ex 27.9-19)

9LALPA umnâk Puanin kulhnâk ding hen, puanzâr puan mangṭhia hen a siam. Simlei ah mi puanzâr chu dâwng zâ asi, 10a birhtirtu ding hen dâr tung kul leh a tohnâk kul, a banhnâk ding leh a zârnâk a tlâng tangkasa hen a siam. 11Marlei kâng kulhnâk khawm chu tia ber hen a siam. 12Thlanglei pat ah zâr ding mi chu dâwng sâwmngâ, a tung parâ leh a tohnâk parâ, a banhnak kuaih mi leh a tlâng tangkasa hen siam asi. 13Saklei kâng puanzâr a tualmâi khuhnâk chu dâwng sâwmngâ asi. 14-15A tualmâi sîr kipah mi puanzâr chu dâwng leingâ asi, a tohnâk pathum leh a tung pathum asi. 16A kulhnâk puanzâr chu puan mangṭhia hen siam mi hep asi. 17A tung tohnâk chu dâr hen siam asi le, a banhnâk kuaih mi leh a zârnâk tlâng leh a tung pâr khuhnâk chu tangkasa hen siam mi asi. A kulhnâk tung tla hêl dak hen um mi tla chu a tlâng tangkasa hen siam mi hen â tlâi hep. 18A tualmâi kulhnâk puanzâr chu puan mangṭhia dumpâwl, senduk, samul lasen hen thuamh mi asi. A sâu lei chu dâwng kul, a sâng lei chu dâwng ngâ asi, a kulhnâk puanzâr zia hen. 19A tung pali chu a tohnâk dâr nih ah birhtir asi. A banhnâk tla, a tung khuh tla, a zârnâk dâng tla chu tangkasa hep asi. 20puanin kulhnâk kilh zawzawng chu dâr hen siam ver asi.

LALPA Umnâk Puanin Ah Mang Mi Thîr Tla

21Thupêk Parâ rînnâk lungtlêp siahnâk LALPA umnâk Puanin rangah thîr an mang mi rînnâk ah mi zat chu hi hi asi. Bâwlpu Aron fapa Ithamar rui hen Levi tla nih rian an ṭuan mi rînnâk ah mi zat chu Mosi thawk hen thupêk mi asi.

22Bezalel Uri fapa, Hur tupa, Juda phun a mi nih LALPA nih thu a pêk mi hâwi hen zeizawng a siam. 23Amah ṭangpitu chu Oholiab, Ahisamak fapa, Dan phun a mi chu rîntu, ti dân thiam, puan mangṭhia dumpâwl, senduk, samul lasen tahtu asi.

24LALPA Puanin thenhlimh rangah an hawng pêk mi ngûn zawzawng tla chu kilogramme sâng khat, tahnâk dân hen kilogramme sâng khat rih asi. 25Mi zapi rêl rawh mi thawk hen tawng mi tangkasa vial chu tahnâk dân hen kilogramme sâng thum zali sâwmthum rih asi. 26Minung pakhat nih tahnâk dân hen an pêk mi zat vima hen mi rêlnâk lakah rîn mi zawzawng nih an pêk mi zawzawng fawnh mi chu hi hen â zat asi. Chu mi rêlnâk ah rîn mi kum kul mawh chu ngâk a upa dauh mi vial nuai ruk leh sâng thum leh zangâ leh sâwmngâ an si. 27Tangkasa kilogramme sâng thum leh zali lakah mi chu Puanin thenhlimh tohnâk zâ leh a puanzâr rangah mang asi, a tohnâk pakhat ah kilogramme sâwmthum pali vima asi. 28A lei mi tangkasa sâwmthum hen Bezalel nih a bahnâk tlâng, a banhnâk kuaih mi in tung lakah thlaih ding mi leh a tung khuhnâk ah a mang. 29LALPA rangah dâr ap mi zawzawng tla chu kilogramme sâng nih zali leh kul leh pangâ a tling. 30Chu hen chun LALPA umnâk tualmâi rangah a tohnâk tla a siam, dâr mâichâm leh a dâr lên leh mâichâm thuamthil zawzawng tla a siam. 31A tohnâk tla chu Puanin kulhnâk leh a tualmâi kulhnâk ding asi, a kilhnâk zawng khawm chu Puanin leh a kulh kilhnâk asi.

Bawm Common Language Bible Version

This translation, was published by the Bangladesh Bible Society in 2004 ©BBS 2004

More Info | Version Index