Search form

GENESIS 41

Josep nih Lalchem Mang a Simhfiangnâk

1Kum nih nûnah, Aigupta lalchem nih mang a nei le, Nile Tiva kiangah a mang leiah a dîr le, 2chawpinu pasarih a bit tal tlawr dan mi tiva thawk hen an hawng suak le, ram nah an pêt. 3Chawpinu dang pasarih an hawng kal nawlh le, râwm fêk leh ruh ren hen an um. Chaw dang tla kiangah tiva kapah an dîr bâk. 4Chun, chawpinu râwm fêk mi tla nih chawpinu bit tla chu an ei hep. Churawhchun, lalchem chu a hawng a ṭhang rawh. 5Lalchem chu a hawng it thlit nawlh le, mang dang a nei nawlh fâwn. Fâng vûi sarih lawmh tul hen a min dim mi, kungkhat lakah vûi sarih a hawng vûi. 6Chun, fâng vûi dang pasarih ṭhia dîk mi thli nih a sêm mi ṭet fipfep mi nih, 7favûi a lawm mi pasarih tla chu an dawlh hep na. Lalchem chu a hawng a ṭhang le, mang leiah a manh mi asi ti a theih. 8A thâituan ah chun a thinlung a lawksawng thlo; churawhchun, dâwithiam tla leh mifing Aigupta mi zawng tla chu a kawhtir na. A mang tla chu a simh na le, sikhawmsele pakhat khawm nih an simhfiang kho lo.

9Churawhchun, uain pêktu nih lalchem sinah, “Thil ka palh mi tusûn ni ah sim ding a suak. 10Sang pêktu leh keimah lakah na thinrun le, rêngtlâ vêngtu in ah mi rêngin ah na kan khumh. 11Zân khat chu kan panih hen mang kan nei vevê le, kan mang kan muh dân lam chu â dang. 12Hebrai tlangvâl pakhat kan sinah a um le, vêngtu hotu sal asi. Kan mang tla chu amah kan simh le, hawng kan simhfiang piak zek. 13A sim ziatê hen kei khawm ka um mun na ka luahtir nawlh le, sikhawmsele sang pêktu lam chu na thlâi,” a ti.

14Lalchem nih Josef chu a kawhtir le, rêngin ah mi chu rang tak hen an hawngpi rawh. A mul a mêt le, a nipuan tla â thleng le, lalchem mâika ah a va kal rawh. 15Lalchem nih a sinah, “Mang ka nei le, âukhawm nih an simhfiang kho lo. Mang na simhfiang kho ti hen mi nih an hawng ka simh,” a ti.

16Josef nih a sâng le, “Pu, kei nih tikho mi asi loh, sikhawmsele Pathian nih sunhsak tak hen a simhfiang lai,” a ti.

17Lalchem nih, “Ka mang leiah Nile tiva kap ah ka dîr le, 18tiva thawk hen chawpinu pasarih bit tal tlawr dan mi an hawng suak le, ram nah an pêt. 19Chawpinu dang pasarih an hawng suak nawlh, chu tla chu an râwm hen an ruh fêk. Aigupta ram ah ka muh mi zawng lakah chawpinu sia chem asi. 20A râwm mi tla nih a bit mi tla chu an ei hep, 21Sikhawmsele, bit lêm lo, a lânah an râwm mi dân hâwi nget hen an um. Churawhchun ka hawng a ṭhang rawh. 22Chun, ka hawng it le, favûi lawmh tul hen kûng khat lakah vûi sarih a chawrh mi ka muh nawlh. 23Chun, vûi sarih dang thli nih a sêm mi ṭet fipfep hâwi mi pasarih nih 24a vûi â lawmh tul mi chu a dawlh hep mi ka muh fâwn, Dâwithiam tla sinah mang chu ka simh na le, sikhawmsele an lakah pakhat khawm nih an ka simhfiang kho lo,” a ti.

25Josef nih lalchem sinah, “Mang panih chu anna bang cho asi. Pathian nih thil a ti awt mi an simh mi asi, 26Chawpinu pasarih a bit mi chu kum sarih asi, favûi â lawmh tul mi khawm chu kum sarih ber asi, a umzia â bang cho. 27A nehnûnah chawpinu pasarih a râwm fêk mi a hawng suak mi leh fângvûi pasarih a ṭhia didîk mi thli nih a sêm mi ṭet fipfep mi chu pâm kum kum sarih asi. 28Ka nan simh mi hâwi khan Pathian nih thil a ti awt mi a nan muhtir mi asi. 29Kum sarih kar chu Aigupta ram ah hin tî-le-râwl pûtnâk rokual tak a hawng um lai. 30Chu nûnah chun pâm kum kum sarih a hawng tlung lai. Ram lakah pâmnâk a tlung ruangah kum ṭhat kum tla chu philh dep asi lai rawh. 31Tî-le-râwl pût liau tla zawzawng chu theih phanh kho asi lo rawh, a hawng tlung ding mi pâmnâk chu a fâk awt tuktarâi ruangah. 32Mang na manh nawlh mi chu Pathian ruat chia sâwtlotê ah a hawng tlung ding mi chu asi,” a ti.

33“Tuah mifing leh thil theihkan khotu âumawh na thîm hen ram lakah thuneitu na siam ding asi. 34Hotu dang, ram lakah tî-le-râwl pût kum sungah nei mi lakah anrang nga ṭhen hen anrang khat khawlh ding hen na ruat ding asi. 35Chun, kum ṭhat kum ah mi fâng tla chu khawlh ver ding hen thu pêk na le, khuapi ah fâng chu khawng ding hen thu pêk na le, vêngtir na. 36Aigupta ram ah pâm kum sarih a hawng tlung ding mi tikah chu fâng khawng chu ram lakah pêk ding hen; hi hâwi tikah mi tla nih buh an ngei lai lo,” a ti.

Josef chu Aigupta Ram

Governor ah Ruat Asi

37Lalchem leh a rianṭuantu tla nih chu thu chu rem an ti le, 38lalchem nih an sinah, “Josef lo chu mi ṭha Pathian thlarau nih a luah mi âukhawm kan tawng ding a um lo,” a ti. 39Lalchem nih Josef sinah, “Pathian nih hi bang zawzawng hi a nan muhtir le, nang chu midang ngâk hen na finghnâk a sâng dauh le, muhkan khonâk na nei ti a lang. 40Kan ram ah thuneitu ah ka nan siam lai le, ka mi zawzawng nih na thu an ngâi lai. Thuneihnâk leikângah chun keimah sangtu na si lai. 41Tuah Aigupta ram zawzawng ah governor ah ka nan siam asi,” a ti. 42Lalchem nih a pizung a kut ah mi lal singsiahnâk hen â rîn mi chu a lît le, Josef kutdawng ah a bunh. Kawrfual puan mangṭhia ṭha tak a ruktir le, a ngâwng ah ngûn chikchîn a awih. 43A lalchem kari panihnâk ah chuan ding hen a pêk; a mâilei ah amah chawnglawmhtu leh vêngtu kal hen an âu, “Lam kenh u! Lam kenh u!” ti hen. Churawhchun Josef chu Aigupta ram zawzawng ah governor si ding hen ruat asi rawh. 44Lalchem nih a sinah, “Kei, lalchem ka si, Aigupta ram zawzawng ah na thu lo hen âukhawm nih an kut an kê khawm an lirh kho lai lo,” a ti. 45-46Josef rangah Aigupta mi min hen a phuah le, Zaphenat Paneah a ti. Potiphera fanu Asenat hen a umtir na. Potiphera chu Heliopoli khuapi mi bâwlpu asi.

Josef chu kum sâwmthum asi ah Aigupta lalchem rianṭuan â dawmh. Lalchem lâirêlnâk mun chu kaltâk hen ram zawzawng a va ṭawl rih. 47Kum sarih kar chu tî-le-râwl thungâi a pût le, 48chubang zawng chu Josef nih a khawlh le, khuapi ah a khawng. Khuapi kipah a kiangkam phâisen ah mi fâng tla chu a pumh. 49Josef nih a fâng khawng chu a tam tuktarâi ruangah a tah khawm a tah lo rawh; a tam zia chu tipi kap ah sep hâwi asi.

50Pâm a tlung lânah Josef nih a nupi Asenat hen fapa panih an nei. 51Josef nih, “Pathian nih ka tuarnâk zawzawng leh ka pa dâwngsung zawzawng hawng ka philhtir rawh,” a ti le; a fapa tîr min ah chun Manaseh+ a ti. 52“Pathian nih ka lawksawngnâk ram ah fa tla hawng ka pêk,” a ti le, a fapa panihnâk chu Efraim+ a sak.

53Kum sarih tî-le-râwl pûtnâk ruangah anna lâwmnâk chu a dawng rawh le, 54pâm kum kum sarih chu Josef nih a sim hâwi hen a hawng a dawmh taktê rawh. Ram kipah pâm a tlung le, sikhawmsele Aigupta ram pumpi ah fâng a um. 55Aigupta ram mi chu an sung a vâng rawh le, lalchem sinah fâng an deih. Churawhchun Josef sinah a fial na le, an simh na mi zia zia hen ti u a ti na. 56Pâm chu a zual dadauh le, ram pumpi a khat rawh. Churawhchun Josef nih fâng khawngnâk in zawng chu a awng le, Aigupta mi tla sinah chun a zuar rawh. 57Mi tla chu mun dang dang thawk hen Josef sinah fâng châwk ding hen an hawng rawh, pâmnâk chu mun kipah a zual rawh ruangah.

Bawm Common Language Bible Version

This translation, was published by the Bangladesh Bible Society in 2004 ©BBS 2004

More Info | Version Index