Search form

GENESIS 8

Buanso Dawnghnâk

1Pathian nih Noa leh ran tla a sinah lawng ah an um mi chu a philh na lo; thli a lêngtir le, tî chu â zûk vima. 2Tual tangah mi tî leh vân leiah mi tî kawtkâ chu khâr asi rawh. Ruah chu a bâng le, 3churawhchun tî chu ni zâ leh sâwmnga ding chu tâwm tâwm hen â zûk vima. 4A thla sarihnâk ni leisarih ni ah lawng chu Ararat tlâng ah â thâng rawh. 5Tî chu a phâi vima le, a thla rânâk a ni khat ni ah tlâng sâng tlûn tla chu a lang rawh.

6Ni sâwmli nûnah Noa nih langawtkawt a awng le, 7langâk a fial le, a hawng kîr lo thlo, tî a kang hep lân lo a zuang lemang ko. 8Chu karah chun Noa nih vaṭhu chu tî a kang rawh mawh ti hen a fial le, 9sikhawmsele mun kipah tî chu a kang rerêng lo ruangah vaṭhu chu fûtnâk a tawng lo. Lawng leiah a kîr nawlh le, Noa nih kut a zangh le, lawng sungah a lûttir. 10Ni sarih dang a ngâk nawlh le, vâṭhu chu a fial nawlh fâwn. 11Zânleibâi ah Oliv nah thar a mûr ah seh leng hen a hawng kîr nawlh. Churawhchun Noa nih tî a kang rawh ti a theih. 12Chun a ni sarih dang a ngâk fâwn le, vaṭhu a fial lîlâ fâwn. Chu tan chun a hawng kîr nawlh lo rawh.

13Noa chu kum 601 a tling rawh le, a thla khatnâk a ni khat ni ah tî chu a kang dep rawh. Noa nih lawng khuhnâk chu a hâwk rawh. A kiangkam a zauh le, tual a hul rawh mi a muh. 14Thla nihnâk a ni kul leh ni sarihnâk ni ah tual chu a hul hep rawh.

15Pathian nih Noa sinah, 16“Na nupi leh na fa tla leh an nupi tla hen lawng ah mi suak u. 17Vâ tla leh ran tla khawm na sinah mi suakpi na, tual tlûn zawzawng ah an hawng zan nawlh khonâk ding hen,” a ti.

18Churawhchun Noa chu lawng lakah mi a nupi leh a fapa tla leh an nupi tla hen an suak rawh. 19Ran zawzawng leh vâ tla anmah chi chiau hen a murui hen an suak rawh.

Noa nih Bâwlnâk a Ap

20Noa nih mâichâm LALPA rangah a siam le, ran leh vâ thenhlimh chi kip pakhat chiau a lâk le, mâichâm ah bâwlnâk ah a duah hep na. 21Bâwlnâk rim nih LALPA chu a lawmhtir le, a thinlung hen, “Minung chu an thilti leh an ngâksiatê thawk hen an thinlung dawn a sual zia ka theih mi asi ruangah tual chu siat ka barh lai lo rawh. Tutan ah ka ti mi hâwi hen zeiliau khawm ah thil nung zawzawng tla ka veih lai lo rawh. 22Laikulh a um kar vial chu thlâi chîng leh fângât tik a um kumza lai. A dâi mi leh a lîn mi, ṭhâl leh busik, sûn leh zân a um kumza lai rawh,” a ti.

Bawm Common Language Bible Version

This translation, was published by the Bangladesh Bible Society in 2004 ©BBS 2004

More Info | Version Index