Search form

LEVITICUS 3

Kawmhnâk Thil Ap

1Âuzawng nih, kawmhnak thil ap, a ranrual lakah mi pakhat a ap chun, chawchal mawh a nunau mawh simsâwinâk umlo mi asi ding asi. 2Ran lû tlûnah a kut a thâng lai le, LALPA umnâk Puanin mâika ah a thah lai. Aron thlak bâwlpu tla nih a thisen chu mâichâm sâr pali ah an theh lai le, 3LALPA sinah ran a khingkhuai chu eiphung thil ap ah an pêk ding asi, a sungril thâu tla, 4akal tla leh a thâu, a thin a ṭha mi vial hen LALPA sinah ap ding asi. 5Bâwlpu tla nih chubang zawng chu mâichâm ah duahphung thil ap hen an duah ver ding asi. Chu eiphung apnâk rim nih LALPA chu a lawmhtir. 6Dawrâ mawh kêl mawh hi hawi bâwlnâk ah mang asi chun, a nunau mawh a mipa mawh khawm siseh sawi ding umlo mi asi ding asi. 7Mi nih dawrâ mawh a ap chun, 8a lû tlûnah a kut a thâng lai le, Puanin tualmâi ah a thah lai. Bâwlpu tla nih a thisen chu mâichâm kî lî sîrah an theh lai le, 9LALPA sinah eiphung thil ap hâwi hen hi tla hi pêk seh; a thâu, a mei thâu zawzawng a kâwl ruh kiangah tan le, a sungril thâu, 10akal leh a thâu, a thin a ṭha mi vial hen. 11Bâwlpu nih LALPA sinah mâichâm tlûnah eiphung thil ap ah a duah ver ding asi. 12Mi nih kêl a ap chun, 13a lû tlûnah a kut a thâng lai le, Puanin mâika ah a thah lai. Bâwlpu tla nih a thisen chu mâichâm sîr li ah an theh lai. 14A khingkhuai chu LALPA sinah eiphung thil ap ah a pêk lai; a sungril thâu zawzawng; 15a kal leh a thâu, a thin a ṭha mi vial LALPA sinah ap ding asi. 16Bâwlpu tla nih LALPA lawmhtir ding hen hi bang zawzawng hi mâichâm tlûnah eiphung ap mi ah an duah hep ding asi. A thâu zawzawng chu LALPA vo asi. 17Israel fa âukhawm nih a thâu leh a thî an ei ding asi lo; hi dân hi an umnâk zawngah Israel fa tla nih an zûl ding asi.

Bawm Common Language Bible Version

This translation, was published by the Bangladesh Bible Society in 2004 ©BBS 2004

More Info | Version Index