Search form

NUMBER 2:10-16

10-16Simlei kâng Reuben murui tla chu mah murui puanzâr tang chiauah an murui hotu tangah hi hâwi hen an um ding asi.

Phun Ruitu Minung zat
Reuben Sedeur fapa 46,500 Elizur
Simeon Zurisadai fapa 59,300 Selumiel
Gad Deuel fapa 45,650 Eliasap
A ektê fawnh hen: 151,450

Reuben murui chu a masachem zûltu murui nihnâk an si lai.

17A masachem mi murui nih leh a madung mi murui nih karah Levi tla Puanin zawnhtu an kal ding asi. Murui kip chu riakmun a mi hâwi hen a sang vima hen kal ding asi, mah puanzâr mi mun chiauah.

Bawm Common Language Bible Version

This translation, was published by the Bangladesh Bible Society in 2004 ©BBS 2004

More Info | Version Index