Search form

Exodo 10

Tô mga apang

1Na, igkagi tô Áglangngagán ki Moises, na mà din, “Saduni nu tô harì ka Ehipto. Igpatággas ku tô ulu din asta tô ulu ka mga opisyales din ébô pakitanán ku tô katulusan ku kandan ukit kani mga kasalábbuan. 2Atin ka matugál kód, kólitan yu tô mga gabatà yu asta tô mga apù yu tingód katô mga kasalábbuan na gimun ku ukit ka supak ku katô mga taga Ehipto ébô makasóddór kó langun na sakán gó tô Áglangngagán.”

3Purisu igsadun si Moises asta si Aaron tun ta harì, asta igkagi sikandan kandin, na mà dan, “Ni gó tô igkagi katô Áglangngagán na Manama na ágpangadapán katô mga Hebreo: Manan ka ágpanayun ka géllé na pabbabà kanak? Péwà nud tô mga sakup ku ébô mangadap dan kanak! 4Atin ka manayun ka méllé, banté ka gó, su simag papiddán ku tô mga apang tun ta banuwa nu. 5Tingód katô karapungan dan, katambunan tô bówwó ka tanà ébô dì yu gó kitanán tô tanà. Kannán dan tô langun na ándà kadatti katô kadabù ka mga ayis. Kannán dan tô langun kayu yu. 6Mapánnù tun ta mga balé nu na dakál é lagà, tun ta mga balé katô mga opisyales nu, asta tun ta mga balé katô langun sakup nu. Ándà gó palang kadattan iring kani tikud na duwán dán mga manubù na góddô tun ta Ehipto.”

Na, igtananan i Moises tô harì.

7Igkagi tô mga opisyales katô harì, na mà dan, “Manan ka ágpabayaán nu ni manubù na ágsamuk áknita? Péwà nud tô mga gamama ébô mangadap dan katô Áglangngagán na Manama dan! Ándà nu pa kasóddóri na idattan dán tô banuwa ka Ehipto?”

8Purisu igpalónód katô harì si Moises asta si Aaron, asta igkagiyan din, na mà din, “Mému dán ka panó kód ébô mangadap kó katô Áglangngagán na Manama yu. Asal sadan tô manó?”

9Igtaba si Moises, na mà din, “Manó ké langun, agad tô mga gabatà dé asta tô mga tugál. Piddán dé tô mga karnero dé, tô mga kambing dé, asta tô mga baka dé, su palimudé ké ébô pabantugán dé tô Áglangngagán.”

10Igkagi tô harì, na mà din, “Atin ka piddán yu tô langun pamilya yu, kailangan tabangan kó katô Áglangngagán tingód katô lumun ku ákniyu, su dì mému piddán yu sikandan. Tuu dán matayyó na madat gó tô plano yu. 11Dì mému kanak! Mga gamama dád tô makapanó ébô mangadap katô Áglangngagán, su tô gó é kakalyag yu.”

Na, igpéwà dan tikud tun ta tubang katô harì.

12Na, igkagi tô Áglangngagán ki Moises, na mà din, “Tayó nu tô bállad nu ébô dumunggù tô mga apang tun ta banuwa ka Ehipto. Matalap dan tô kaluwagan ka Ehipto, asta kannán tô langun pamulanán na ándà kadatti katô mga ayis.”

13Purisu igtayó i Moises tô tukád din, asta igpapid katô Áglangngagán tô mabákkár karamag tikud tun ta silatan ka Ehipto igladé ka álló asta dukilám. Tô igsállám dán, duwán mga apang na igpid katô karamag. 14Tuu marapung tô mga apang, asta igsunnad tun ta kaluwagan ka Ehipto. Ándà palang apang na ikadunggù iring kani tikud na duwán dán mga manubù na góddô tun ta Ehipto, asta ándà dán palang dumunggù iring kani. 15Itambunan katô mga apang tô bówwó ka tanà tun ta kaluwagan ka Ehipto sippang igmétám tô tanà. Igkan dan tô langun pamulanán asta tô mga buuy ka kayu na ándà kadatti ukit ka kadabù ka mga ayis. Ándà gó palang malunnó daun na isamà tun ta kaluwagan ka Ehipto.

16Na, sékót igpatawar katô harì si Moises asta si Aaron, asta igkagiyan din, na mà din, “Bánnal na ikasalà a tun ta Áglangngagán na Manama yu asta tun ákniyu. 17Pasinsiyayiya kani salà na ilumu ku nigó, asta dasal kó tun ta Áglangngagán na Manama yu ébô iwaán din ni tuu madat supak.”

18Purisu igtananan i Moises tô harì, asta igdasal sikandin tun ta Áglangngagán. 19Purisu igpapid katô Áglangngagán tô mabákkár karamag na tikud tun ta salláppan, asta ipid tô mga apang tun ta Dagat na Mallutù.n Ándà gó palang apang na isamà, agad sábbad, tun ta kaluwagan ka Ehipto. 20Asal igpatággas puman katô Áglangngagán tô ulu ka harì, asta ándà din péwai tô mga rubbad i Israel.

Tô kangittángngan

21Na, igkagi tô Áglangngagán ki Moises, na mà din, “Tayó nu tô bállad nu tun ta langit ébô dumunggù tô kangittángngan tun ta kaluwagan ka Ehipto. Tuu kumangittáng asta makamáddang.”

22Purisu igtayó i Moises tô bállad din tun ta langit, asta igdunggù tô tuu kangittángngan tun ta kaluwagan ka Ehipto sippang tun ta ikatállu álló. 23Ándà pakitaé tô mga taga Ehipto, asta ándà dan luwà tikud tun ta mga balé dan dalám ka tállu álló. Asal mappawà tô tun ta góddóan katô mga rubbad i Israel.

24Igpatawar katô harì si Moises, asta igkagiyan din, na mà din, “Makapanó kód langun ébô mangadap kó katô Áglangngagán. Mému ka mákkás dán ákniyu tô mga gabayi asta tô mga gabatà yu. Asal tô dád mga karnero, tô mga kambing, asta tô mga baka tô tananan yu dini.”

25Asal igtaba si Moises, na mà din, “Dì mému! Kailangan piddán dé pagsik tô mga mannanap na matayan asta góbbón ébô bággén dé tun ta Áglangngagán na Manama dé. 26Kailangan piddán dé tô langun mannanap dé. Dì mému ka duwán tananan, agad sábbad, ébô makasalin ké katô matayan dé asta bággén dé tun ta Áglangngagán na Manama dé. Dì ké pa makasóddór ka ándin mannanapi tô matayan dé sippang ka dumunggù ké.”

27Asal igpatággas puman katô Áglangngagán tô ulu ka harì, asta ándà din péwai. 28Igkagi tô harì ki Moises, na mà din, “Iwà ka kannun ta tubang ku, asta yakad gó ágpakita puman kanak, su atin ka kitanán ku puman sikuna, pamatayan ku.”

29Igtaba si Moises, na mà din, “Matuman tô kakalyag nu! Dì kad puman kumita kanak.”

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index