Search form

Exodo 11:8

8Igkagi si Moises, na mà din, “Tumubang tô langun opisyales nu kanak, asta lumingkóód dan. Pédu-édu dan na miwà a, asta patákkássán ku tô mga sakup ku. Atin ka matuman dán ni, miwà ad.”

Tuu isókó si Moises, asta igtananan din tô harì.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index