Search form

Exodo 13

Ágbággén tô mga tambang kaké gabatà tun ta Áglangngagán

1Na, igkagi tô Áglangngagán ki Moises, na mà din, 2“Bággé yu kanak tô langun tambang kaké gabatà yu gamama asta tô tambang kaké nati mama katô mga mannanap yu, su kanak sikandan.”

Kalimudan Tingód Ka Pan Na Ándà Pagpatubù

3Na, igkagi si Moises katô mga manubù, na mà din, “Kailangan dì yu kalingawan ni álló ni, su ni gó tô kéwà yu tikud tun ta Ehipto na lugar ka kallang ákniyu. Igpéwà kó katô Áglangngagán ukit katô makasalábbù katulusan din. (Yakó ágkan katô pan na duwán pagpatubù.) 4Ni álló ni tun ta tagnà bulan ka Abibp tô kéwà yu tikud tun ta Ehipto.

5“Purisu atin ka piddán kód katô Áglangngagán tun ta tanà na igóddóan katô mga Canaanhon, mga Hetihanon, mga Amorihanon, mga Hebihanon, asta mga Jebusihanon, kailangan palimudé kó gó ni bulan ni. Tô gó tô tanà na tuu malambù na igtandô katô Áglangngagán tun ta mga kamónaan yu na bággén din ákniyu. 6Dalám ka pittu álló, kan yu tô pan na ándà pagpatubù. Tun ta ikapittu álló, palimudé kó ébô pabantugán yu tô Áglangngagán. 7Dalám ka pittu álló, kan kó katô pan na ándà pagpatubù. Tun ta kaluwagan katô banuwa yu, kailangan ándà gó palang pagpatubù ó pan na duwán pagpatubù. 8Tô álló tô, pénagpát yu ni tun ta mga gabatà yu, na, ‘Gimun ni langun kani ébô kasampáttan tô igimu katô Áglangngagán para áknami tô igpéwà ké ikandin tikud tun ta banuwa ka Ehipto.’

9“Ni áglumun yu ni iring na pató tun ta bállad yu ó tun ta bukád yu. Ukit katô kapalimudé yu, dì yu ágkalingawan na kailangan ulit-ulitán yu tô mga sugù katô Áglangngagán, su sikandin tô igpéwà ákniyu tikud tun ta banuwa ka Ehipto ukit katô katulusan din. 10Purisu palimudé kó kada ámmé tun ta timpo na igsalin katô Áglangngagán.

11“Igtandô tô Áglangngagán na póddóán kó tun ta tanà na igóddóan katô mga Canaanhon. Atin ka póddóán kó dutun, 12bággé yu tun ta Áglangngagán tô mga tambang kaké gabatà yu gamama, asta tô tambang kaké nati mama katô mga mannanap yu, su tô Áglangngagán tô tigatun kandan. 13Atin ka ágpamasusun tô tambang kaké nati mama katô asno yu, tábbus yu ka nati ka karnero. Asal ka dì yu tábbusán tô asno, kailangan táppuán yu tô alig din ébô maté. Kailangan tábbusán yu tô mga tambang kaké gabatà yu gamama.

14“Atin ka duwán álló na minsà tô gabatà yu na manan ka ágtábbusán yu tô tambang kaké, taba yu sikandan, ‘Igpéwà tô Áglangngagán áknami tikud tun ta banuwa ka Ehipto. Inallang ké, asal ikéwà ké ukit katô katulusan din. 15Tô igéllé tô harì na péwà áknami, igmatayan katô Áglangngagán tô mga tambang kaké gabatà gamama katô taga Ehipto, agad tô mga manubù asta tô mga mannanap. Purisu ágbággén ta tun ta Áglangngagán tô langun tambang kaké gabatà ta gamama asta tô mga tambang kaké nati mama katô mga mannanap. Asal ágtábbusán ta tô mga tambang kaké gabatà ta gamama.’ 16Ni ágkémun ta ni iring na pató tun ta bállad ta ó tun ta bukád ta, su igpéwà ké katô Áglangngagán tikud tun ta banuwa ka Ehipto ukit katô katulusan din.”

Tô sagulapun asta tô apuy

17Tô igpéwà katô harì ka Ehipto tô mga rubbad i Israel, ándà dan pókiti katô Manama tun ta dalan tun ta tanà na igóddóan katô mga manubù na ágngadanan na Filistihanon, agad madani, su igkagi tô Manama, na mà din, “Atin ka dungguan tô mga rubbad i Israel ka gira, mapalin tô panámdám dan, asta lumónód dan tun ta Ehipto.”

18Purisu igpid din sikandan na igukit tun ta disyerto dadan tun ta Dagat na Mallutù. Tô igiwà tô mga rubbad i Israel tikud tun ta Ehipto, igpid dan tô mga laniban dan agó duwán sumulung kandan.

19Igpid i Moises tô mga tullan i Jose, su taganà igtandô tô mga rubbad i Israel ki Jose sayyan na tô gó é lumun dan. Tô ándà pa kamaté si Jose, igkagi sikandin, na mà din, “Atin ka péwaán kó katô Manama tikud tun ta Ehipto, pid yu tô mga tullan ku.”q 20Tô igpanó dan tikud tun ta Sucot, igkampo dan tun ta Etam, tun ta ligad katô disyerto. 21Igladé ka álló na iguna tô Áglangngagán kandan ukit katô sagulapun na iring na sumbál ébô kasóddóran dan ka ánda tô sadunan dan. Igladé ka dukilám na iguna sikandin kandan ukit ka apuy na iring na sumbál ébô tumaddó kandan. Purisu ikapanó dan agad álló asta dukilám. 22Inalayun dan ágkitanán tô sagulapun ka álló, asta tô apuy ka dukilám.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index