Search form

Exodo 14

Igtalipag dan tun ta Dagat na Mallutù

1Igkagi tô Áglangngagán ki Moises, na mà din, 2“Kagiyi nu tô mga rubbad i Israel na sumuwé dan, asta póddô nu pa róggun sikandan madani tun ta Pihahirot tun ta tángngaan katô Migdol asta Dagat na Mallutù madani tun ta Baalsepon, 3su manámdám tô harì ka Ehipto na itadin kó, asta dì kó makaluwà tun ta disyerto. 4Patággasán ku tô ulu ka harì, asta agtaán kó ikandin. Purisu pabantugánna ukit katô kapanaluwan ku katô harì asta katô mga sundalo din. Kasóddóran katô mga taga Ehipto na sakán tô Áglangngagán.”

Igbánnal katô mga rubbad i Israel tô igsugù ka Manama kandan.

5Tô igulitan tô harì ka Ehipto na igiwà dán tô mga rubbad i Israel, ipalin tô panámdám din asta tô panámdám katô mga opisyales din tingód katô mga rubbad i Israel, asta igkagi sikandan, na mà dan, “Manan ka igpéwà ta gó tô mga rubbad i Israel? Ándà dán gó mga állang ta.”

6Na, igtaganà katô harì tô kalesa din na para ka gira asta tô mga sundalo din. 7Igpid din tô ánnám gatus (600) madigár kalesa asta tô duma pa mga kalesa na ágsakayan katô mga opisyales din. 8Igpatággas katô Áglangngagán tô ulu ka harì, asta iglupug din tô mga rubbad i Israel na igiwà ukit katô kadóppón katô Áglangngagán kandan. 9Iglupig tô langun sundalo katô harì ka Ehipto, agad tô mga igsaké ka kalesa, tô mga igsaké ka kudà, asta tô mga igpanóttanà. Inasabban dan tô mga rubbad i Israel na igkampo madani tun ta Pihahirot tun ta ligad katô Dagat na Mallutù.

10Na, tô madani dán tô harì asta tô mga sundalo din, tuu imáddangan tô mga rubbad i Israel, asta igrangin dan katô Áglangngagán. 11Igkagi sikandan ki Moises, na mà dan, “Manan ka igpid ké ikuna ébô maté ké dini ta disyerto? Manan? Ándà dán gó lábbángngan áknami tun ta Ehipto? Sállág nu ka ándin tô inókitan dé! 12Yaka nu ágkalingawi tô igkagi dé áknikó tô ándà ki pa panó na dungguan ki katô madat. Igkagiyan dé sikuna, na mà dé, ‘Pabayà kéd na pallang katô mga taga Ehipto.’ Madigár pa gó ka manayun ké móddô na állang ka tandingán katô maté ké tun ta disyerto.”

13Igkagi si Moises katô mga manubù, na mà din, “Yakó ágkamáddangan! Pasarig yu tô panámdám yu, asta sállág yu tô lumun katô Áglangngagán ni álló ni ébô paluwaán kó ikandin. Tô mga taga Ehipto na ágkitanán yu, dì yud gó kitanán puman. 14Tô Áglangngagán tô manalu kandan, asta ándà dán lumun yu.”

15Igkagi tô Áglangngagán ki Moises, na mà din, “Manan ka ágrangin ka kanak? Kagiyi nu tô mga rubbad i Israel na kailangan manayun dan tun tóna. 16Tayó nu tô tukád nu asta táddù nu tun ta dagat, asta matángngà tô dagat ébô makapanó tô mga rubbad i Israel tun ta matákkang tanà. 17Patággasán ku tô ulu ka mga taga Ehipto ébô lupugán dan tô mga rubbad i Israel. Ukit kani, pabantugánna ukit katô kapanaluwan ku katô harì ka Ehipto asta tô langun sundalo din, agad tô mga igsaké ka kalesa asta tô mga igsaké ka kudà. 18Kasóddóran katô langun taga Ehipto na sakán tô Áglangngagán ukit ka igtalu ku tô harì dan, tô mga sundalo din na ágsaké ka mga kalesa, asta tô mga ágsaké ka mga kudà.”

19Na, tô panaligan ka Manama na guna tun ta mga rubbad i Israel igalin dadan tun ta bókkóg dan. Tô sagulapun na iring na sumbál igalin dadan tun ta bókkóg dan. 20Igsunnad tun ta tángngaan katô mga sundalo ka taga Ehipto asta mga rubbad i Israel. Tô dukilám dán, tô sagulapun na iring na sumbál inému na apuy na igbággé ka kappawaan tun ta mga rubbad i Israel. Asal tô sagulapun inému na mangittáng tun ta mga taga Ehipto, asta ándà dan ikapadani tun ta mga rubbad i Israel tô dukilám.

21Na, igtayó i Moises tô bállad din, asta igtáddù din tun ta dagat. Igpapid katô Áglangngagán tô mabákkár karamag tikud tun ta silatan na igladé ka dukilám. Itángngà tô dagat, asta itákkang tô tanà tun ta tángngaan ka dagat. 22Inému tô dagat na iring na duwa labat tun ta ibang asta tun ta kawanan dan, asta igukit tô mga rubbad i Israel tun ta matákkang tanà tun ta tángngaan katô dagat. 23Iglupug tô mga taga Ehipto, agad tô langun sundalo na igsaké katô mga kalesa dan. Igitur dan katô igukitan katô mga rubbad i Israel tun ta tángngaan katô dagat. 24Tô ándà pa kasállám, igsállág tô Áglangngagán katô mga sundalo tikud tun ta sumbál na apuy. Iglimáddang asta iglibug din sikandan. 25Ikasanggat tô mga ligid katô mga kalesa, asta ágkatággasan dan ágpapalaguy. Igpapagayisé tô mga taga Ehipto, na mà dan, “Miwà kid tikud kannun, su igdapit tô Áglangngagán kandan asta dì ki manalu kandan.”

26Igkagi tô Áglangngagán ki Moises, na mà din, “Táddù nu puman yan bállad nu tun ta dagat ébô lumónód tô dagat asta katambunan tô mga taga Ehipto.”

27Purisu igtáddù i Moises tô bállad din tun ta dagat, asta tô igsállám dán, iglónód tô dagat. Igkinnam tô mga taga Ehipto na malaguy, asal igpasabban katô Áglangngagán ka dagat. 28Iglónód tô dagat, asta itambunan tô mga kalesa, tô mga ágsaké kani, asta tô langun sundalo katô harì na iglupug kandan sippang tun ta dagat. Ándà gó palang sábbad na isamà. 29Asal inému tô dagat na iring na duwa labat tun ta ibang asta tun ta kawanan dan, asta igukit tô mga rubbad i Israel tun ta matákkang tanà tun ta tángngaan katô dagat.

30Tô gó tô kapaluwà katô Áglangngagán katô mga rubbad i Israel. Igkita dan tô mga inaté lawa katô taga Ehipto na inanud tun ta ligad ka dagat. 31Tô igkita dan tô katulusan katô Áglangngagán na iggamit din ébô dì dan matalu katô mga taga Ehipto, igpangadap dan kandin. Igsarigan dan tô Áglangngagán asta tô ágsuguánnán din na si Moises.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index