Search form

Exodo 16

Mana asta mga pitó

1Igpanó tô mga rubbad i Israel tikud tun ta Elim, asta igsadun dan tun ta Sin na disyerto tun ta tángngaan ka Elim asta Sinai. Tô igdunggù dan, iglabé tô sábbad bulant tikud tun ta kéwà dan tikud tun ta Ehipto. 2Tun ta disyerto, igburáng-buráng dan langun ki Moises asta ki Aaron. 3Igkagi sikandan, na mà dan, “Tuu pa madigár ka igmatayan ké katô Áglangngagán tun ta Ehipto, su madigár é ágkakan dé dutun. Asal igpid ké ikiyu dini ta disyerto ébô maté ké langun ukit ka ballus.”

4Na, igkagi tô Áglangngagán ki Moises, na mà din, “Dabuán ku tô pan para ákniyu tikud tun ta langit iring na udan. Kada álló kailangan lumimud tô mga manubù katô pan na nángngà para kannán dan dalám ka sábbad dád álló. Ukit kani, kinnaman ku sikandan ka mánnal dan katô mga sugù ku kandan. 5Sugù yu sikandan na kailangan dublin tô pan na limudán dan tun ta ikannám álló kada linggo.”

6Purisu igkagiyan i Moises asta i Aaron tô langun rubbad i Israel, na mà dan, “Kani ka ágsalláp dán tô álló, kasóddóran yu na tô Áglangngagán tô igpid ákniyu tikud tun ta Ehipto, 7su simag ka sállám, kitanán yu tô séllaán katô Áglangngagán. Igdinág din tô kaburáng-buráng yu tingód kandin. Bánnal na igburáng-buráng kó tingód katô Áglangngagán, ánnà tingód áknami.”

8Igkagi si Moises, na mà din, “Tô Áglangngagán tô mággé ákniyu ka karne kada ágsalláp tô álló, asta mággé ákniyu ka pan kada sállám. Igpaminág sikandin katô kaburáng-buráng yu tingód kandin. Bánnal na igburáng-buráng kó ánnà tingód áknami, asal tingód katô Áglangngagán.”

9Igkagi si Moises ki Aaron, na mà din, “Kagiyi nu tô mga manubù, na, ‘Padani kó tun ta saruwan katô Áglangngagán, su igpaminág din tô kaburáng-buráng yu.’”

10Róggun igkagi si Aaron katô mga manubù, igsállág dan tun ta disyerto. Igkita dan tô séllaán katô Áglangngagán tun ta sagulapun na igtákkás kandan. 11Igkagi tô Áglangngagán ki Moises, na mà din, 12“Igdinág ku tô kaburáng-buráng katô mga sakup ku. Kagiyi nu sikandan na kani ka ágkasalláp dán, tanggapán dan tô karne, asta simag ka sállám, tanggapán dan tô pan na nángngà para kandan. Purisu kasóddóran dan na sakán tô Áglangngagán na Manama dan.”

13Tô ágkasalláp dán tô álló, marapung tô mga pitó na igdunggù, asta igsunnad tô mga pitó tun ta kaluwagan katô kampo dan. Tô igsállám dán, duwán damur tun ta kampo dan.

14Na, tô itákkang dán tô damur, duwán igkita dan na marénták, manipis asta mapputì tun ta kaluwagan ka tanà. 15Tô igkita dan, igpénsaé dan, na mà dan, “Ándin ni?”

Igkagi si Moises kandan, na mà din, “Ni gó tô igbággé katô Áglangngagán ákniyu ébô kannán yu. 16Igsugù tô Áglangngagán na kailangan limudán yu langun tô ágkailanganán yu. Limud kó ka duwa litro para katô tagsábbad-sábbad manubù tun ta pamilya yu.”

17Purisu igbánnal tô mga rubbad i Israel. Duwán mga manubù na iglimud ka dakál, asta duwán mga manubù na iglimud ka délák dád. 18Asal tô igtáppáng dan kani, tô iglimud ka dakál, ándà kasobrayi, asta tô iglimud ka délák, ándà kakulangi. Nángngà tô iglimud para katô tagsábbad-sábbad manubù.

19Na, igkagi si Moises kandan, na mà din, “Yakó ágsamà para ka simag.”

20Asal duwán gó mga manubù na ándà paminág ki Moises, asta duwán igsamà dan para ka simag. Asal tô sállám dán, igulád asta imawù. Purisu isókó si Moises kandan.

21Kada sállám iglimud tô tagsábbad-sábbad pamilya katô ágkailanganán dan. Asal tô igménit dán tô álló, itunó tô isamà tun ta tanà.

22Tun ta ikannám álló, iglimud dan tô dubli, su duwán áppat litro para katô tagsábbad-sábbad manubù. Purisu igsadun tô mga ágpangulun tun ki Moises, asta igulit dan kandin. 23Igkagi si Moises, na mà din, “Simag tô ikapittu álló, asta igsugù tô Áglangngagán na tô ikapittu álló, tô gó é álló ka kapaginawa. Ándà ássa lumun ta kannà pangadapán ta sikandin. Purisu lutù yu asta óméng yu tô ágkadigárran yu, asta tagù yu tô samà para kannán yu ka simag.”

24Purisu igtagù dan sippang simag, magunawa katô igsugù i Moises kandan. Pagkasimag, madigár pô tô igsamà dan, su ándà uláddi asta ándà kamawù. 25Igkagi si Moises, na mà din, “Ni gó tô kannán yu ni álló ni, su ni gó tô álló ka kapaginawa ébô pabantugán ta tô Áglangngagán. Ándà ágkakan na kitanán yu tun ta tanà ni álló ni. 26Limud yu tô ágkakan dalám ka ánnám dád álló, asal tô ikapittu álló tô álló ka kapaginawa ta. Ándà ágkakan na kitanán yu tun ta tanà.”

27Na, agad tun ta ikapittu álló, duwán duma mga manubù na igpamasak katô ágkakan. Asal ándà gó igkita dan. 28Igkagi tô Áglangngagán ki Moises, na mà din, “Manan ka ándà kó bánnal katô mga sugù ku asta mga kagi ku? 29Manan ka ándà dan ikagpát na igsalinna katô ikapittu álló ébô paginawa dan? Tô gó tô gunayan na dubli tô ágkakan na ágbággén ákniyu tun ta ikannám álló ébô duwán nángngà para katô duwa álló. Dalám ka álló ka kapaginawa, kailangan tumónnók kó. Yakó áglimud katô ágkakan tun ta ikapittu álló.”

30Purisu igpaginawa tô langun manubù tun ta ikapittu álló.

31Igngadanan dan tô ágkakan na mana.u Mapputì ni iring na marénták lisu, asta tô nanam iring katô pan na igbaláttan ka tánnáb.

32Igkagi si Moises, na mà din, “Igsugù tô Áglangngagán na kailangan taguán ta tô duwa litro ka mana para katô mga rubbad ta ébô makita dan tô ágkakan na igbággé din áknita tun ta disyerto pángnga igpid sikandin áknita tikud tun ta banuwa ka Ehipto.”

33Igkagiyan i Moises si Aaron, na mà din, “Kangé nu tô bangà, asta dalám nu tô duwa litro ka mana. Tagù nu ni tun ta saruwan katô Áglangngagán ébô duwán pa ágkakitaan para katô mga rubbad ta.”

34Igbánnal si Aaron katô igsugù katô Áglangngagán ki Moises. Igtagù din ni bangà tun dalám katô kaban tingód katô kasabotan ka Manama kandan.v 35Mana tô igkan katô mga rubbad i Israel dalám ka kappatan (40) ámmé sippang ka igóddô dan tun ta banuwa ka Canaan. 36Na, tô pagtáppáng na iggamit dan, duwán gó duwa litro.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index