Search form

Exodo 17

Wayig tikud tun ta batu

1Igiwà tô mga rubbad i Israel tun ta tanà na igngadanan Sin, asta igalin-alin dan igkampo tun ta igsuguan katô Áglangngagán kandan. Tô igdunggù dan tun ta Repidim, ándà wayig na igkita dan para inámmán dan. 2Purisu igburáng-buráng dan dán puman, asta igkagi sikandan ki Moises, na mà dan, “Bággéyi ké ka wayig ébô duwán inámmán dé.”

Igkagi si Moises kandan, na mà din, “Manan ka ágburáng-buráng kó kanak? Manan ka ágkinnaman yu gó tô Áglangngagán?”

3Asal su tuu ágkatákkangan tô mga manubù, marag dan ágburáng-buráng ki Moises, asta igkagi sikandan, na mà dan, “Manan ka igpid ké ikuna tikud tun ta banuwa ka Ehipto? Malyag ka na maté ké ukit ka tákkang, agad tô mga gabatà dé asta tô mga mannanap dé?”

4Na, igrangin si Moises katô Áglangngagán, asta igkagi sikandin, na mà din, “Pamánnun ku ni mga manubù? Masiggad ikandan timbagán ka batu ébô matéya.”

5Igkagi tô Áglangngagán ki Moises, na mà din, “Pid nu tô tukád nu na iglagpás nu katô Wayig ka Nilo. Limud nu tô mga ágpangulun katô mga rubbad i Israel, asta sadun ka tun tóna kandan. 6Mangatta ákniyu tun ta dakál batu tun ta Sinai.w Lagpás nu tô batu, asta marus tô wayig ébô duwán ginámman katô mga manubù.”

Igbánnal i Moises tô igsugù kandin róggun ágsállág tô mga ágpangulun ka mga rubbad i Israel.

7Igngadanan i Moises tô lugar na Masax asta Meriba,y su igburáng-buráng tô mga manubù ki Moises, asta igkinnaman dan tô Áglangngagán ukit katô igkagi dan, na mà dan, “Dumóppón tô Áglangngagán áknita, ó dì?”

Igpanalu dan katô mga Amalekanhon

8Na, tô igkampo tô mga rubbad i Israel tun ta Repidim, igsulung tô mga Amalekanhon kandan. 9Igkagi si Moises ki Josue, na mà din, “Tawar nu tô mga manubù, asta atu kó katô mga Amalekanhon. Simag, tumindágga tun datas katô pabungan, asta mawidda katô tukád na igbággé ka Manama kanak.”

10Purisu igbánnal si Josue katô igkagi i Moises kandin. Igpid din tô mga manubù ébô atuwan dan tô mga Amalekanhon. Igsadun si Moises, si Aaron, asta si Hur tun datas katô pabungan. 11Róggun igtayó pa i Moises tô tukád din, igpanalu tô mga rubbad i Israel. Asal róggun igpasunnad din tô tukád din, igpanalu tô mga Amalekanhon. 12Na, su ibállé dán tô mga bállad i Moises, igkangé si Aaron asta si Hur ka batu ébô munsad si Moises. Igtindág si Aaron asta si Hur tun ta kilidan din, asta igtayó dan tô mga bállad i Moises. Igpanayun dan igtayó kani sippang ka igsalláp tô álló. 13Purisu tô langun Amalekanhon igipánnas i Josue asta tô mga kadumaan din.

14Na, igkagi tô Áglangngagán ki Moises, na mà din, “Sulat nu ni tun ta libro, asta ulit nu ni ki Josue. Ipánnasán ku tô langun Amalekanhon ébô kalingawan sikandan ka ándà ágtamanán.”

15Igimu i Moises tô góbbówanan katô ágbággén tun ta Manama, asta igngadanan din ni na “Tô Áglangngagán gó tô bandera ku.” 16Igkagi sikandin, na mà din, “Igtayó tô bandera katô Áglangngagán! Purisu atuwan katô Áglangngagán tô mga Amalekanhon ka ándà ágtamanán.”

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index