Search form

Exodo 18

Igahà i Jetro si Moises

1Na, si Jetro na ugang i Moises asta parì tun ta Midian, ikadinág sikandin tingód katô langun na iglumu ka Manama ki Moises asta katô mga rubbad i Israel. Ikadinág sikandin na igpéwà katô Áglangngagán sikandan tikud tun ta banuwa ka Ehipto. 2Purisu igsadun sikandin tun ki Moises. Igpid din si Sefora na sawa i Moises na taganà igpóddô i Moises tun ta Midian. 3Igpid pagsik i Jetro tô duwa gabatà i Moises. Si Gersonz tô ngadan katô tambang kaké batà din, su tô ipamasusu sikandin, igkagi si Moises, na mà din, “Ánnà a taga kannun.” 4Si Eliesera tô ngadan katô adi, su tô ipamasusu sikandin, igkagi si Moises, na mà din, “Igtabanganna katô Manama na ágpangadapán katô mga kamónaan ku, asta igpaluwà a tikud tun ta bállad katô harì ka Ehipto.”

5Si Jetro, tô sawa i Moises, asta tô mga gabatà din igsadun tun ki Moises tun ta disyerto, su igóddô pa sikandin asta tô mga rubbad i Israel madani tun ta pabungan na igsunnadan ka Manama. 6Duwán igulit ki Moises, na mà din, “Igdunggù dán tô ugang nu na si Jetro, tô sawa nu, asta tô duwa gabatà yu gamama.”

7Purisu igsumar si Moises katô ugang din. Iglingkóód asta igadák si Moises kandin. Igpakumustaé dan, asta igahu dan tun ta tulda i Moises. 8Igulitan i Moises sikandin tingód katô langun ka iglumu katô Áglangngagán katô harì ka Ehipto asta mga sakup din ébô tabangan tô mga rubbad i Israel. Igulitan din tingód ka mga kahirapan na inókitan dan tun ta dalan, asta tingód katô kapéwà katô Áglangngagán kandan. 9Idayawan si Jetro tingód katô langun na iglumu katô Áglangngagán para katô mga rubbad i Israel ébô makaluwà dan tikud tun ta bállad katô mga taga Ehipto. 10Igkagi sikandin, na mà din, “Durungán tô Áglangngagán su igpaluwà kó ikandin tikud tun ta bállad katô harì ka Ehipto asta mga sakup din! 11Ikasóddórrad na tuu pa matulus tô Áglangngagán ka tandingán tun ta langun ka ássa mga ágmanaman, su igpaluwà din tô mga sakup din tikud tun ta bállad katô mga taga Ehipto na ágpallayat-layat asta ágpahirap kandan.”

12Na, iggóbbó i Jetro tô mga mannanap na igbággé din katô Manama. Iglimud si Aaron asta tô mga ágpangulun katô mga rubbad i Israel, asta igkan dan duma ki Jetro tun ta saruwan ka Manama.

Igkagiyan i Jetro si Moises

13Pagkasimag, igusay i Moises tô mga manubù. Igsadun dan tun kandin tikud tun ta sállám sippang ka ágkasalláp dán tô álló.

14Tô ikakita tô ugang i Moises katô langun ka áglumun i Moises, igkagi sikandin, na mà din, “Manan ka sikuna dád tô gusay katô langun manubù? Ánnà nángngà ni! Igangat dan katô kósay nu kandan tikud tun ta sállám sippang ka ágkasalláp tô álló!”

15Igtaba si Moises, na mà din, “Gimun ku ni su ágsadun gó tô mga manubù dini kanak ébô makasóddór dan katô kakalyag ka Manama na bánnalán dan. 16Atin ka ágpasamuké tô mga manubù, sakán tô rumuud kandan, asta gulitan ku sikandan ka ándin tô mga sugù asta kakalyag katô Manama.”

17Igkagi tô ugang i Moises, na mà din, “Dì madigár ni áglumun nu! 18Mabállé ka gó, asta mabállé tô mga manubù. Tuu gó mabággat ni ka sábbad nu dád! Dì mému ka sábbad nu dád tô musay. 19Na, paminág ka kanak. Kagiyan ku sikuna ka ándin tô madigár lumun nu. Mólà pa ka tabangan ka katô Manama! Madigár ka sikuna tô taratapidb para katô mga manubù tun ta saruwan ka Manama. Pid nu tun kandin tô mga problema dan. 20Tinurù nu kandan ka ándin tô mga sugù asta kakalyag katô Manama. Pénagpát nu kandan ka ándin tô madigár ágkémun dan asta áglumun dan. 21Asal salin nu tô ágkasarigan mga manubù na duwán kapandayan, tô mga ágrespeto katô Manama, asta tô dì ágkapid ka tandan. Imu nu sikandan na ágpangulun katô mga sábbad mararan (1,000) manubù, ágpangulun katô mga sábbad gatus (100) manubù, ágpangulun katô mga kaliman (50) manubù, asta ágpangulun katô mga sapulù (10) manubù. 22Sikandan tô makatabang katô mga manubù ukit katô kósay dan. Atin ka duwán kaso na tuu mahirap, tô gó tô papiddán dan tun áknikó. Asal sikandan gó tô musay katô mga kaso na dì mabággat. Mému malumák tô mga áglumun nu, su makatabang dan áknikó. 23Atin ka tumanán nu ni ágkagin ku, asta atin ka ni gó tô sugù ka Manama áknikó, makatiis ka, asta makólì ni mga manubù na masuné tô pusung dan.”

24Igpaminág si Moises katô ugang din, asta igbánnal din tô igkagi kandin. 25Igsalin i Moises tô mga manubù na duwán kapandayan tun ta langun rubbad i Israel, asta igimu din sikandan na ágpangulun katô mga manubù. Igimu din sikandan na ágpangulun katô mga sábbad mararan (1,000) manubù, ágpangulun katô mga sábbad gatus (100) manubù, ágpangulun katô mga kaliman (50) manubù, asta ágpangulun katô mga sapulù (10) manubù. 26Inalayun dan gusay katô mga manubù. Igpapid dan tô mga kaso na tuu mahirap tun ki Moises, asal sikandan tô igusay katô mga kaso na dì mabággat.

27Na, ándà kadugé, igtananan i Jetro si Moises, asta igulì tun ta kandin banuwa.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index