Search form

Exodo 2

Ipamasusu si Moises

1Na, duwán sábbad mama asta sábbad bayi tun ta mga rubbad i Levi na igpakalyagé. 2Igmabáddás tô bayi, asta igpamasusu ka mama. Igkita din na madigár é bónnóng katô batà, asta igállás din dalám ka tállu bulan. 3Asal su dì dán gó mému állássán tô batà, igkangé katô innà din tô sábbad basket na igimu tikud tun banbanb na igtapóngan ka ispalto ébô dì makahu tô wayig. Igdalám din tô batà tun ta basket asta igpakapó tun ta ligad ka wayig na sigbáttán. 4Igtindág tun ta madiyù puri tô tábbé katô batà ébô sumállág ka mamánnu tô batà.

5Ándà kadugé, igdunggù tô prinsesa tun ta wayig ébô madigus, róggun igpanó-panó tô mga ágsuguánnán din tun ta ligad katô wayig. Igkita katô prinsesa tô basket tun ta ligad ka wayig na sigbáttán, asta igsugù din tô ágsuguánnán din ébô kangén. 6Igpókéan katô prinsesa tô basket asta igkita din tô batà. Igsággó tô batà, asta inéduwan tô prinsesa kandin. Igkagi sikandin, na mà din, “Hebreo ni batà ni.”

7Na, igpadani tô tábbé katô batà, asta iginsà din tô prinsesa, na mà din, “Malyag ka na mangéya ka sábbad innà ka Hebreo ébô pasusun din ni batà para áknikó?”

8Igtaba tô prinsesa, na mà din, “Óó. Kangé ka gó.”

Purisu igpalaguy tô bayi, asta igkangé din tô innà katô batà. 9Igkagi tô prinsesa kandin, na mà din, “Pid nu ni batà, asta pasusu nu sikandin. Tandanan ku sikuna.”

Purisu igpid katô innà tô batà din, asta igpasusu din.

10Tô dakál dán puri tô batà, igpid katô innà din tun ta prinsesa, asta igimu katô prinsesa na kandin sarili batà. Igkagi sikandin, na mà din, “Igkangé ku sikandin tikud tun ta wayig.”

Purisu igngadanan din tô batà ki Moises.c

Igpalaguy si Moises tun ta Midian

11Na, tô iglabé tô pira ámmé asta dakál dán si Moises, duwán álló na igahà sikandin katô mga unawa din na Hebreo, asta igkita din na ágpiritán dan ágpalumun ka mabággat. Igkita din tô sábbad taga Ehipto na áglagpás katô sábbad Hebreo na állang. 12Igsérê-sérê si Moises agó duwán kumita kandin, igmatayan din tô taga Ehipto, asta igtambunan din ka baklayan. 13Pagkasimag, iglónód puman sikandin, asta igkita din tô duwa Hebreo na ágpamatayé. Igkagiyan din tô ikasalà, na mà din, “Manan ka áglagpássán nu tô unawa nu?”

14Igtaba sikandin, na mà din, “Ándin é katundanan nu? Sadan tô igimu áknikó na mangulu asta rumuud áknami? Matayanna ikuna iring katô kamaté nu katô taga Ehipto bani?”

Tuu imáddangan si Moises, su igpanámdám sikandin na ikasóddór kannê tô langun manubù tingód katô iglumu din.

15Na, tô ikasóddór tô harì katô iglumu i Moises, kakalyag din na matayan si Moises. Asal igpalaguy si Moises tun ta Midian.

Tô igdunggù dán si Moises tun ta Midian, igunsad sikandin madani tun ta sábbad balun.

16Na, duwán parì ka Midian na si Jetro, asta duwán pittu gabatà din gabayi. Ágsadun tô mga gabayi tun ta balun ébô mangé ka wayig na inámmán katô mga karnero asta mga kambing katô ámmà dan. 17Asal duwán ássa mga taradóppón ka karnero na ágdunggù, asta ágpéwaán dan tô mga gabayi asta tô mga mannanap dan. Asal igtabangan i Moises tô mga gabayi ébô dì dan péwaán, asta igkangé din tô wayig ébô minám tô mga mannanap dan.

18Tô igulì dan tun ta ámmà dan na si Jetro,d iginsà sikandin, na mà din, “Manan ka sékót kó ikólì?”

19Igtaba dan, na mà dan, “Duwán sábbad taga Ehipto na igtabang áknami, asta ándà ké péwai katô ássa mga tarabanté ka karnero. Igkangé pô gó sikandin ka wayig para áknami, asta igpénám din tô mga mannanap dé.”

20Iginsà tô ámmà dan, na mà din, “Ánda sikandin? Manan ka ándà yu gó patákkássi? Lónódi yu sikandin, asta pasadun yu dini ébô kuman sikandin duma áknita.”

21Ignunug si Moises, asta igtákkás kandan. Igóddô sikandin tun kandan, asta igpakalyagan i Jetro ki Moises tô batà din na si Sefora. 22Na, igbatà si Sefora ka mama, asta igngadanan i Moises tô batà din ki Gerson,e su mà din, “Ánnà a tigbanuwa kannun.”

23Tô iglabé dán tô pira ámmé, inaté tô harì ka Ehipto. Asal tuu pô gó mappait tô kahirapan katô mga rubbad i Israel tingód ka kallang kandan. Igpédu-édu dan ka tabang ka Manama kandan. 24Igpaminág tô Manama katô mga arangán dan, asta isampáttan din tô kasabotan din ki Abraham, ki Isaac, asta ki Jacob. 25Igkita din na mappait tô minókitan katô mga rubbad i Israel, asta inéduwan sikandin kandan.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index