Search form

Exodo 20

Tô Sapulù Mga Sugù

1Ni gó tô igkagi katô Manama tun ta mga manubù, na mà din, 2“Sakán tô Áglangngagán na Manama yu. Igpaluwà a ákniyu tikud tun ta kallang ákniyu tun ta banuwa ka Ehipto.

3“Yakó ágpangadap katô ássa mga ágmanaman. Sakán dád gó tô pangadapán yu.

4“Yakó gimu katô ágmanaman iring na bónnóng ka agad ándin tun ta langit, tun ta banuwa, ó tun ta dalám ka dagat. 5Yakó ágpangadap asta áglingkóód kanan, su sakán dád tô Áglangngagán na Manama yu. Diya pabayà katô mangadap katô ágmanaman. Supakan ku tô méllé kanak, asta supakan ku tô mga gabatà din asta mga rubbad din sippang tun ta apù ka abul. 6Asal tô mga manubù na ágginawa kanak asta ágbánnal katô mga sugù ku, tô gó é inalayun ku ginawaan sippang tun ta mga mararan karubbadan.

7“Yakó ágtawang ágkagi tingód katô ngadan katô Áglangngagán na Manama yu, su supakan ku tô manubù na tumawang kumagi tingód katô ngadan ku.

8“Tuman yu tô ágkémun tingód katô álló ka kapaginawa, su tuu ugis tô álló ka kapaginawa. 9Makalumu kó dalám ka ánnám álló. 10Asal tô ikapittu álló, tô gó é álló ka kapaginawa yu ébô pangadapán yu tô Áglangngagán na Manama yu. Tun ta álló ka kapaginawa, yakó áglumu, agad sikiyu, tô mga gabatà yu, tô mga taratabang yu, tô mga mannanap yu, asta tô ássa mga manubù na góddô tun ákniyu. 11Dalám ka ánnám álló, igimu ku tô langit, tô tanà, tô dagat asta tô langun-langun. Asal igpaginawa a tun ta ikapittu álló. Purisu igimu ku na madigár asta ugis tô álló ka kapaginawa.

12“Respetowi yu tô ákniyu ámmà asta innà ébô kumallayat tô kantayan yu diyan ta tanà na bággén ákniyu katô Áglangngagán na Manama yu.

13“Yakó ágmaté.

14“Yakó áglibug.

15“Yakó ágtakó.

16“Yakó ágtestigos ka bulaló tingód katô unawa yu.

17“Yakó ágkasabuan ka balé katô unawa yu manubù. Yakó ágkasabuan ka sawa katô unawa yu manubù, mga taratabang din, baka din ó asno din, ó agad ándin tô kaduwánnan katô unawa yu manubù.”

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index