Search form

Exodo 4

Igbággé katô Manama tô katulusan ki Moises

1Igtaba si Moises katô Áglangngagán, na mà din, “Asal dì mánnal tô mga rubbad i Israel kanak. Dì dan maminág katô kagin ku kandan, su kumagi dan, na, ‘Ándà gó pakita tô Áglangngagán áknikó,’”

2Igkagi tô Áglangngagán, na mà din, “Ándin yan gawidan nu?”

Igtaba si Moises, na mà din, “Tukád ku.”

3Igkagi tô Áglangngagán, na mà din, “Dabù nu yan tun ta tanà.”

Tô igdabù dán i Moises tô tukád din tun ta tanà, minému na áppuy, asta igpalaguy si Moises. 4Na, igkagi tô Áglangngagán, na mà din, “Awidi nu yan ikug din.”

Purisu igawidan i Moises tô ikug, asta inému dán puman na tukád. 5Igkagi tô Áglangngagán, na mà din, “Lumu nu ni kasalábbuan ébô mánnal dan na igpakita áknikó tô Áglangngagán na Manama na ágpangadapán katô mga kamónaan dan na si Abraham, si Isaac, asta si Jacob.”

6Na, igkagi puman tô Áglangngagán ki Moises, na mà din, “Dalám nu yan bállad nu yan ta umpak nu.”

Igbánnal si Moises, asta tô igpaluwà din tô bállad din, isalábbuan sikandin su iglamputì dán tô bállad din ka téték.h 7Igkagi tô Áglangngagán, na mà din, “Dalám nu puman yan bállad nu yan ta umpak nu.”

Igbánnal si Moises, asta tô igpaluwà din tô bállad din, isalábbuan gó sikandin, su minólian dán iring katô tibuk lawa din. 8Igkagi tô Áglangngagán, na mà din, “Atin ka dì dan maminág áknikó asta ka dì dan mánnal tingód katô una kasalábbuan, mánnal dan kani ikaduwa kasalábbuan. 9Asal ka dì dan mánnal kani duwa kasalábbuan, asta ka dì dan maminág katô ágkagin nu, kangé ka ka wayig ka Nilo, asta busbus nu tun ta tanà, su tô wayig mému na dipanug.”

10Igkagi si Moises, na mà din, “Áglangngagán, ándà gó kakatigan ku na gulit-ulit, agad dángngan ó agad nigó ukit katô katóngkô nu kanak. Asal diya tuu pakabólós,i asta ándà sóddór ku ka ándin tô madigár kagin ku.”

11Asal igkagi tô Áglangngagán kandin, na mà din, “Sadan tô igimu katô mga manubù ébô makakagi dan? Sadan tô igimu katô mga manubù na ómmó, ó bingál, ó makakita, ó bólóg? Sakán dád na Áglangngagán tô makému! 12Purisu panó ka, su tabangan ku sikuna ébô nángngà tô kakagi nu, asta ulitán ku áknikó ka ándin tô kagin nu.”

13Asal igkagi si Moises, na mà din, “Áglangngagán, pasinsiyayiya. Atin ka mému, ássa dád tô suguán nu.”

14Purisu isókó tô Áglangngagán ki Moises, asta igkagi sikandin, na mà din, “Duwán kataladi nu na si Aaron na Levita. Ikasóddórra na katig sikandin ágkagi-kagi. Igpanó dán sikandin ébô sumumar áknikó. Kadayawan sikandin ka kumita áknikó. 15Sikandin dád tô pakagin nu katô kakalyag nu kagin. Tabangan ku sikiyu kumagi, asta kagiyan ku sikiyu ka ándin tô lumun yu. 16Si Aaron tô taraulit katô kagi nu tun ta mga manubù. Méring ka na Manama tun ki Aaron, su mulit sikandin katô kagi nu, iring na propeta na gulit katô kagi ka Manama tun ta mga manubù. 17Pid nu yan tukád nu, su yan gó tô gamitán nu ébô imun nu tô mga kasalábbuan.”

Iglónód si Moises tun ta Ehipto

18Na, iglónód si Moises tun ta ugang din na si Jetro, asta igkagi sikandin, na mà din, “Atin ka mému áknikó, lumónódda tun ta mga gakád ku tun ta Ehipto ébô kasóddóran ku ka manté pô sikandan.”

Ignunug si Jetro, asta igkagi sikandin, na mà din, “Mólà pa ka madigár tô kapanó nu.”

19Tô ándà pa panó si Moises tikud tun ta Midian, igkagi tô Áglangngagán kandin, na mà din, “Lónód ka tun ta Ehipto, su inaté dán tô langun manubù na malyag mimmaté áknikó.”

20Purisu igpid i Moises tô sawa din asta tô mga gabatà din gamama, asta igpasaké din tun ta asno. Igsadun dan tun ta Ehipto. Igpid din tô tukád na igpapid ka Manama kandin. 21Igkagi tô Áglangngagán ki Moises, na mà din, “Atin ka dumunggù kad tun ta Ehipto, imu nu gó tô mga kasalábbuan tun ta tubang katô harì ukit katô katulusan na igbággé ku áknikó. Asal patággasán ku tô ulu din ébô dì din péwaán tô mga rubbad i Israel. 22Kagiyi nu tô harì, ‘Ni gó tô kagi katô Áglangngagán áknikó: Tô mga rubbad i Israel iring gó na sarili batà ku, iring na tambang kaké batà ku. 23Igkagiyan ku sikuna na kailangan péwaán nu tô batà ku ébô mangadap sikandin kanak. Asal su igéllé ka, matayan ku tô tambang kaké batà nu mama.’”

24Tô igdággà dan tun ta dalan, igpadani tô Áglangngagán tun ki Moises ébô matayan pád sikandin. 25Asal igawid si Sefora ka matam batu, asta igtupuwan din tô batà din. Igpólét din tô kindal na igtampád tun ta pusù din.j 26Purisu ándà matayi katô Áglangngagán si Moises. Na, igkagi si Sefora ki Moises, na mà din, “Sikuna tô duma ku na igdaddasan ka dipanug!” Tô gó é igkagi din tingód katô katupu din katô batà din.

27Na, igkagi tô Áglangngagán ki Aaron, na mà din, “Sadun ka tun ta disyerto, asta sumar nu si Moises.”

Purisu igpanó si Aaron, asta igkita din si Moises tun ta Sinai na pabungan ka Manama. Tô igpakitaé dan, igadákkan din si Moises. 28Igulitan i Moises si Aaron katô langun na igkagi katô Áglangngagán kandin tingód katô lumun din asta kagin din. Igulitan din tingód katô langun kasalábbuan na palumun katô Áglangngagán kandin.

29Purisu igsadun si Moises asta si Aaron tun ta Ehipto, asta igpaglimud dan tô langun ágpangulun ka mga rubbad i Israel. 30Igulit si Aaron kandan tingód katô langun na igkagi katô Áglangngagán ki Moises, asta igimu dink tô langun kasalábbuan tun ta tubang dan. 31Igbánnal dan na si Moises asta si Aaron tô igpapid katô Áglangngagán. Tô ikasóddór dan na inéduwan tô Áglangngagán katô mga rubbad i Israel, asta igkita tô Áglangngagán katô kahirapan dan, igunduk asta igpangadap dan.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index