Search form

Exodo 8

Tô mga bakbak

1Na, igkagi tô Áglangngagán ki Moises, na mà din, “Sadun ka tun ta harì ka Ehipto, asta kagiyi nu sikandin, ‘Ni gó tô igkagi katô Áglangngagán: Péwà nu tô mga sakup ku ébô mangadap dan kanak. 2Asal ka méllé ka asta dì nu sikandan péwaán, ipánnuán ku gó tô kaluwagan ka Ehipto ka marapung mga bakbak. 3Mapánnù tô Wayig ka Nilo ka mga bakbak. Mahu tun ta balé nu, tun ta kuwarto nu, asta tun ta katri nu. Mahu tô mga bakbak tun ta mga balé katô mga opisyales nu, asta mga sakup nu. Mahu gó tô mga bakbak agad tun ta abu nu, asta tun ta ágmasaanan nu ka pan. 4Láttuwan ka gó asta tô mga sakup nu, asta tô mga opisyales nu.’”

5Igkagi tô Áglangngagán ki Moises, na mà din, “Kagiyi nu si Aaron na tádduán din ka tukád din tô mga wayig, tô mga kanal, asta tô mga ranó ébô lumuwà tô mga bakbak asta tumalap tun ta kaluwagan ka Ehipto!”

6Purisu igbánnal si Aaron ki Moises, asta igluwà tô mga bakbak tikud tun ta wayig, asta igtalap tun ta kaluwagan ka Ehipto. 7Magunawa tô igimu katô mga tarasalamangka taga Ehipto ukit katô kakatigan dan, su igpaluwà dan tô mga bakbak tikud tun ta wayig.

8Na, igpatawar katô harì si Moises asta si Aaron, asta igkagiyan din, na mà din, “Dasal kó tun ta Áglangngagán ébô iwaán din tô mga bakbak tikud kanak asta tikud tun ta mga sakup ku. Péwaán ku gó tô langun yu ébô mangadap kó katô Áglangngagán.”

9Igtaba si Moises, na mà din, “Kagi ka dád ka kadángngan tô kadasal ku para áknikó, tô mga opisyales nu, asta tô mga sakup nu ébô méwà ni mga bakbak tikud tun ákniyu asta tun ta mga balé yu. Masamà dád tô mga bakbak na tun ta Wayig ka Nilo.”

10Igtaba tô harì, na mà din, “Dasal ka para kanak simag.”

Igkagi si Moises, na mà din, “Matuman tô kakalyag nu ébô kasóddóran nu na ándà ássa manama na duwán katulusan ka tandingán katô Áglangngagán na Manama dé. 11Méwà tô mga bakbak tun ákniyu, tun ta mga balé yu, tun ta mga opisyales nu asta tun ta mga sakup nu. Masamà dád tô mga bakbak na tun ta Wayig ka Nilo.”

12Tô igluwà dán si Moises asta si Aaron tikud tun ta balé katô harì, igdasal si Moises tun ta Áglangngagán tingód katô mga bakbak na igpapid din. 13Igtuman katô Áglangngagán tô igpamuyù i Moises, asta inaté tô mga bakbak tun dalám ta mga balé, tun ta luwà ka mga balé, asta tun ta mga kinamát. 14Iglimud katô taga Ehipto tô inaté mga bakbak tun ta magdakál mga kalimud, asta igmawù tô tibuk Ehipto. 15Asal tô igkita katô harì na inaté dán tô mga bakbak, igpatággas din tô ulu din, asta ándà paminág ki Moises asta ki Aaron, magunawa katô taganà igkagi katô Áglangngagán.

Tô mga tagánnák

16Na, igkagi tô Áglangngagán ki Moises, na mà din, “Kagiyi nu si Aaron na lagpássán din tô tanà ka tukád din ébô tô barukbuk mému na tagánnák tun ta kaluwagan ka Ehipto.”

17Igbánnal dan katô igsugù katô Áglangngagán kandan. Tô iglagpás i Aaron tô tukád din tun ta tanà, ipánnù ka tagánnák tô mga taga Ehipto asta tô mga mannanap dan, su tô langun ka barukbuk tun ta Ehipto inému na mga tagánnák. 18Igkinnam tô mga tarasalamangka na igimu ka mga tagánnák ukit katô mga kakatigan dan, asal ándà dan ikému. Ipánnù ka tagánnák tô mga manubù asta tô mga mannanap dan. 19Igkagi tô mga tarasalamangka katô harì, na mà dan, “Manama tô igimu kani kasalábbuan.”

Asal igmatággas gó tô ulu ka harì, asta ándà paminág ki Moises asta ki Aaron, magunawa katô taganà igkagi katô Áglangngagán.

Tô mga langó

20Na, igkagi tô Áglangngagán ki Moises, na mà din, “Simag ka tuu sállám, atin ka madun tô harì tun ta wayig, angati nu sikandin, asta kagiyi nu, ‘Ni gó tô igkagi katô Áglangngagán: Péwà nu tô mga sakup ku ébô mangadap dan kanak. 21Atin ka méllé ka, papiddán ku tô marapung mga langó tun áknikó, tun ta mga opisyales nu, asta tun ta mga sakup nu. Mapánnù ka mga langó tô mga balé yu asta tô kaluwagan kani tanà. 22Asal ássa tô lumun ku para katô mga rubbad i Israel, su ándà langó na papiddán ku tun ta Gosen na góddóan katô mga sakup ku, ébô makasóddór ka na sakán tô Áglangngagán agad kannun ta Ehipto. 23Ássan ku tô kanak mga sakup asta tô áknikó mga sakup. Mému ni na kasalábbuan simag.’”

24Igimu ni katô Áglangngagán, asta igahu tô marapung mga langó tun ta balé katô harì, tun ta langun balé katô mga opisyales din, asta tun ta langun balé tun ta Ehipto. Idattan tô langun tun ta Ehipto tingód katô mga langó.

25Na, igpatawar katô harì si Moises asta si Aaron, asta igkagiyan din, na mà din, “Panó kód gó. Bággé yu tô mga mannanap tun ta Manama yu kannun ta Ehipto.”

26Igtaba si Moises, na mà din, “Dì mému ni, su miringasa tô mga taga Ehipto áknami ukit katô kabággé dé ka mga mannanap tun ta Áglangngagán na Manama dé. Purisu atin ka makakita dan katô kabággé dé, timbagán ké gó ikandan ka batu ébô maté ké. 27Kailangan madun ké tun ta disyerto na ágkadunggù ka tállu álló ágpanón ébô mággé ké katô kailangan bággén tun ta Áglangngagán na Manama dé, magunawa katô igsugù din áknami.”

28Purisu igkagi tô harì, na mà din, “Atin ka dì kó madun tun ta madiyù, péwaán ku sikiyu ébô madun kó tun ta disyerto asta mággé kó katô kailangan bággén yu tun ta Áglangngagán na Manama yu. Asal dasal kó tun kandin para kanak.”

29Igkagi si Moises, na mà din, “Manówad, asta dumasalla tun ta Áglangngagán ébô simag andaán din tô langó tun áknikó, tun ta mga opisyales nu, asta tun ta mga taga Ehipto. Asal yakó áglimbung puman áknami. Yaka nu ágbaringi tô mga rubbad i Israel, su kailangan mággé ké tun ta Áglangngagán dé.”

30Igpanó si Moises asta igdasal sikandin tun ta Áglangngagán. 31Igtuman katô Áglangngagán tô igpamuyù i Moises, asta inéwà tô langun langó. Ándà palang langó na isamà. 32Asal igpatággas puman tô harì ka ulu din, asta ándà din péwai tô mga rubbad i Israel.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index