Search form

Genesis 23:9

9ébô barigyaán din kanak tô takub ka Macpela tun ta ligad katô kinamát din. Kagiyi yu sikandin na agad pira tô lagà katô takub, bággén ku kandin tun ta tubang yu ébô duwán lábbángngan ku.”

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index