Search form

Genesis 24:54

54Pángnga igbággé, igkan sikandin asta tô duma mga manubù na igtákkás kandin, asta igdággà dan.

Tô sállám dán, igkagi tô ágsarigan, na mà din, “Atin ka mému ákniyu, pólì ad ikiyu tun ta amo ku.”

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index