Search form

Genesis 25

Tô duma rubbad i Abraham

1Na, igkalyag puman si Abraham katô bayi na igngadanan ki Ketura. 2Tô mga gabatà gamama i Abraham na ipamasusu i Ketura, tô gó si Simran, si Jocsan, si Medan, si Midian, si Isbac, asta si Suas. 3Si Jocsan tô ámmà i Seba asta i Dedan. Tô mga rubbad i Dedan, tô gó é inému na mga Asurim, Letusim, asta Leumin. 4Tô mga gabatà gamama i Midian, tô gó si Epa, si Eper, si Hanoc, si Abida, asta si Eldaa. Mga rubbad i Ketura tô langun dan.

5Si Isaac tô igbággayan i Abraham katô langun kaduwánnan din. 6Asal tô ándà pa kamaté si Abraham, duwán igbággé din tun ta mga gabatà katô duma mga sawa din. Igpapanó din sikandan igsadun tun ta silatan ébô makapadiyù dan tun ta batà din na si Isaac.

Inaté si Abraham

7Tô sábbad gatus kapittuwan lima (175) tô idad i Abraham, inaté sikandin. 8Tô inaté sikandin, tuu dán sikandin tugál asta madigár tô kóddô din. Ikatalundug sikandin katô mga kamónaan din na inaté. 9Tô lawa din iglábbáng katô gabatà din na si Isaac asta si Ismael tun ta takubt ka Macpela tun ta tanà dadan tun ta silatan katô lunsud ka Mamre na taganà igtigatun i Efron na batà i Sohar na Hetihanon. 10Tô gó tô tanà na taganà igbayadan i Abraham katô mga Hetihanon. Tô gó é iglábbángngan i Abraham katô sawa din na si Sara. 11Pángnga inaté si Abraham, madigár tô igbággé katô Manama tun ta batà i Abraham na si Isaac, asta igóddô sikandin madani tun ta Beerla-hai-roi.

Mga rubbad i Ismael

12Ni gó tô mga rubbad i Ismael na batà i Abraham na ipamasusu ki Agar na taga Ehipto na állang i Sara. 13Ni gó tô ngadan katô mga gabatà i Ismael tikud tun ta tambang kaké sippang tun ta tambang adi. Si Neabiot tô kaké, si Kedar, si Adbeel, si Mibsam, 14si Misma, si Duma, si Masa, 15si Hadad, si Tema, si Jetur, si Napis, asta si Kedema. 16Tô gó é mga gabatà i Ismael, asta inému dan na mga ágpangulun katô sapulù duwa (12) grupo. Purisu tô gó tô igngadan katô mga lunsud na igóddóan dan. 17Tô sábbad gatus tállu pulù pittu (137) tô idad i Ismael, inaté sikandin. 18Igóddô tô mga rubbad i Ismael tun ta kaluwagan ka banuwa tikud tun ta lunsud ka Habila sippang tun ta Sur dadan tun ta silatan ka Ehipto tun ta Asiria. Igássa dan góddô tun ta duma mga rubbad i Abraham.

Si Esau asta si Jacob

19Ni gó tô tingód katô batà i Abraham na si Isaac. 20Kappatan (40) dán tô idad i Isaac tô igkalyag sikandin ki Rebecca na batà i Betuel na Arameanhon na góddô tun ta Mesopotamia. Si Rebecca tô tábbé i Laban na Arameanhon.

21Na, ándà palang batà i Rebecca. Purisu igdasal si Isaac tun ta Áglangngagán tingód katô sawa din. Igpaminág tô Áglangngagán katô igpamuyù din. Purisu igmabáddás si Rebecca. 22Duwán dáppi tun ta mabataan din, asta iring na ágpadatté dan tô ándà dan pa pamasusuwi. Igkagi si Rebecca, na mà din, “Manan ka ilumu ni kanak?”

Purisu iginsà sikandin katô Áglangngagán tingód katô dáppi. 23Igkagi tô Áglangngagán, na mà din, “Tô dáppi tun ta mabataan nu, tô gó é mému na kamónaan katô duwa grupo. Dì dan pasábbadé. Mému na tuu mabákkár tô sábbad grupo, asta tô kaké batà mému na állang katô adi din.”

24Na, tô igdunggù dán tô álló ka kapamasusu, dáppi tô ipamasusu. 25Mallutù tô una iglássut asta bulbulán tô lawa din. Purisu igngadanan dan sikandin ki Esau.u 26Tô iglássut tô adi din, igawid sikandin katô palu katô kaké din. Purisu igngadanan sikandin ki Jacob.v Kannámman (60) dán tô idad i Isaac tô kapamasusu kandan.

27Tô igmallaki dán tô duwa dan, katig si Esau ágpangággut, asta inalayun sikandin ágtalap tun ta kabánnássan. Asal ágtónnók si Jacob, asta góddô sikandin tun ta tulda. 28Tuu igginawa si Isaac ki Esau, su kakalyag din kannán tô mga mannanap ka kabánnássan na ágkaggut i Esau. Asal tuu igginawa si Rebecca ki Jacob.

29Duwán álló na iglággà si Jacob ka mallutù gulay. Igdunggù si Esau tikud tun ta kabánnássan, asta tuu ágballusán sikandin. 30Igkagi sikandin ki Jacob, na mà din, “Bággayiya katô mallutù gulay, su tuuwa igballus!” (Purisu duwán duma ngadan i Esau na si Edom.w)

31Igkagi si Jacob, na mà din, “Duwán bággén ku áknikó ka bággayanna ikuna katô ágpulusán na tanggapán nu ka maté tô ámmà ta, su sikuna tô tambang kaké batà din.”

32Ignunug si Esau, na mà din, “Óó. Ándà palang pulusán ku ka matéya tingód kani ballus ku.”

33Igkagi si Jacob, na mà din, “Kailangan una ka pa tandô.”

Purisu igtandô si Esau na bággén din ki Jacob tô ágpulusán na bággén katô ámmà dan tun ta tambang kaké batà din. 34Purisu duwán pan asta iglággà mallutù gulay na igbággé i Jacob ki Esau. Pángnga igkan asta iginám si Esau, igpanó sikandin. Tun ta panámdám din, iring na ándà lagà katô ágpulusán na bággén katô ámmà din tun ta tambang kaké batà din.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index