Search form

Genesis 30

1Asal ándà palang batà na ipamasusu i Raquel. Purisu isabuan sikandin katô kaké din. Igkagi sikandin ki Jacob, na mà din, “Atin ka diya ikuna pabataán, matéya!”

2Isókó si Jacob ki Raquel, asta igkagi sikandin, na mà din, “Ánnà a Manama! Sikandin tô ándà pabatà áknikó.”

3Igkagi si Raquel, na mà din, “Bággén ku áknikó tô állang ku na si Bilha. Layuk ka kandin ébô duwán pamasusun din na mému mga gabatà ku ukit kandin.”

4Purisu igbággé i Raquel tô állang din na si Bilha ki Jacob ébô imun na sawa din. Tô igpalayuké dan, 5igmabáddás si Bilha, asta igpamasusu sikandin ka batà mama. 6Igkagi si Raquel, na mà din, “Inéduwan tô Manama kanak. Igpaminág sikandin katô igpamuyù ku, asta igbággayanna ikandin kani batà mama!” Purisu igngadanan i Raquel tô batà ki Dan.m

7Igmabáddás puman si Bilha, asta igpamasusu sikandin katô ikaduwa batà din mama. 8Igkagi si Raquel, na mà din, “Sakán asta tô kaké ku, igpamatayé ké dángngan, asal áknganni italu kud sikandin.” Purisu igngadanan i Raquel tô batà ki Neftali.n

9Na, tô ikapanámdám si Lea na ándà puman sikandin batà, igbággé din tô állang din na si Zilfa ki Jacob ébô mému na sawa din. 10Igmabáddás si Zilfa, asta igpamasusu sikandin ka batà mama. 11Igkagi si Lea, na mà din, “Igtabanganna katô Manama!” Purisu igngadanan i Lea tô batà ki Gad.o

12Duwán ikaduwa batà mama i Jacob na igpamasusu ki Zilfa. 13Igkagi si Lea, na mà din, “Tuuwa idayawan! Kumagi dán tô duma mga gabayi na tuuwa idayawan.” Purisu igngadanan i Lea tô batà ki Aser.p

14Na, tun ta timpo ka kakáttu ka trigo, igsadun si Ruben tun ta kinamát, asta igkita din tô mga sigbát na ágngadanan mandragora na ágkannán ka mga gabayi ébô matà dan. Igpid din tô mga mandragora tun ta innà din na si Lea. Igkagi si Raquel ki Lea, na mà din, “Bággayiya katô mga mandragora na igpid katô batà nu.”

15Igkagi si Lea, na mà din, “Igagó nu gó tô duma ku. Agón nud puman tô mga mandragora na igpid katô batà ku?”

Igkagi si Raquel, na mà din, “Na, bággé nu kanak tô mga mandragora, asta sikuna tô palayukan ku ki Jacob kani ka dukilám.”

16Na, tô igsalláp dán tô álló, igulì si Jacob tikud tun ta kinamát. Igsumar si Lea kandin, asta igkagi sikandin, na mà din, “Kailangan lumayuk ka kanak ni dukilám, su duwán mga mandragora na igkita katô batà ku, asta tô gó tô igbayad ku ki Raquel ébô lumayuk ka kanak.”

Purisu si Lea tô iglayukan i Jacob ka dukilám. 17Igpaminág ka Manama tô dasalán i Lea. Purisu igmabáddás sikandin, asta igpamasusu ka ikalima batà mama i Jacob. 18Igkagi si Lea, na mà din, “Duwán ágpulusán na igbággé ka Manama kanak su igbággé ku tô állang ku ki Jacob ébô imun sawa din.” Purisu igngadanan i Lea tô batà din ki Isacar.q 19Igmabáddás puman si Lea, asta igpamasusu sikandin ka ikannám batà mama i Jacob. 20Igkagi si Lea, na mà din, “Tuu madigár tô igbággé katô Manama kanak. Purisu pabantugánna basì katô duma ku, su ánnám dán tô gabatà din gamama na igpamasusu ku.” Purisu igngadanan i Lea tô batà din ki Zabulon.r 21Igpamasusu pagsik si Lea ka batà bayi, asta igngadanan din tô batà ki Dina.

22Inéduwan tô Manama ki Raquel, igpaminág ka Manama tô dasalán din, asta igpabatà ka Manama sikandin. 23Igmabáddás si Raquel, asta igpamasusu ka batà mama. Igkagi sikandin, na mà din, “Igkangé dán katô Manama tô kayyaan ku. 24Mólà pa ka dugangan katô Áglangngagán ni batà ku mama.” Purisu igngadanan i Raquel tô batà din ki Jose.s

Igpasaboté si Jacob asta si Laban

25Na, pángnga ipamasusu si Jose, igkagi si Jacob ki Laban, na mà din, “Kakalyag ku na mulì ad tun ta igpamasusuwan kanak. 26Papanó kad kanak, tô mga sawa ku, asta tô mga gabatà ku, su sikandan gó tô bullas katô lumu ku para áknikó. Isóddóran nu na madigár tô igpulus nu ukit katô lumu ku para áknikó.”

27Igkagi si Laban, na mà din, “Atin ka duwán kédu nu kanak, óddô ka pa dini. Yaka pa ágpanó, su ukit katô salamangka isóddóran ku na madigár tô igbággé katô Áglangngagán kanak tingód katô kóddô nu dini. 28Agad ándin tô kakalyag nu, tô gó é tandan ku áknikó.”

29Igkagi si Jacob, na mà din, “Isóddóran nu na madigár tô kalumu ku para áknikó. Igmarapung dán tô mga mannanap nu su sakán tô igdóppón. 30Dángngan tô ándà a pa dunggù, délák dád tô kaduwánnan nu. Asal tuu kad iduwánnan áknganni, su madigár tô igbággé katô Áglangngagán áknikó ukit katô lumu ku. Purisu áknganni, kailangan duwán pulusán katô pamilya ku ukit katô lumu ku.”

31Iginsà si Laban, na mà din, “Ándin tô tandan ku áknikó?”

Igtaba si Jacob, na mà din, “Yaka ágtandan kanak. Asal ka kakalyag nu na dóppónan ku pa tô áknikó mga mannanap, kailangan numunug ka kani kagin ku áknikó. 32Ni álló ni, tumalappa tun ta langun mannanap nu, asta kangén ku tô langun nati ka karnero na métám asta tô langun nati ka kambing na kabang. Tô gó tô nángngà tandan nu kanak. 33Tun ta dumunggù álló, atin ka sumállág ka katô mga mannanap ku, atin ka kitanán nu tô mga kambing na ánnà kabang, asta tô mga karnero na ánnà métám, kasóddóran nu na igtakó ku yan áknikó.”

34Ignunug si Laban, na mà din, “Óó! Tuman nu tô igkagi nu.”

35Asal tô álló tô, igkangé i Laban tô langun kambing na kabang asta tô ibaláttan ka mapputì agad mama ó bayi, asta tô langun karnero na métám. Igpadóppónan din katô mga gabatà din gamama. 36Igpid i Laban tô mga mannanap tun ta madiyù tanà na ágkadunggù ka tállu álló ágpanón, asta igdóppón si Jacob katô mga mannanap i Laban na isamà.

37Na, igkangé i Jacob tô mga panga ka kayu alamo, almendras, asta platano, asta igluwitan din, asal duwán állát-állát na ándà din luwiti ébô duwán mapputì kórét. 38Igbunsud din tô mga panga madani tun ta ginámmanan ka mga mannanap ébô kitanán dan ka minám dan, su tô iginám tô mga kambing, igpatampaké dan. 39Tô igpatampaké tô mga mannanap madani tun ta panga na igkórétan, kabang tô mga nati na ipamasusu.

40Igássa i Jacob tô mga bayi na mga karnero asta mga kambing, asta igpatubang din katô mga mama na mga mannanap i Laban na kabang asta métám. Purisu igmarapung tô kandin mga mannanap, asta ándà din pasábbadi tun ta mga mannanap i Laban.

41Atin ka ágpatampaké tô mga mannanap na malambù, ágbunsudán i Jacob tô mga panga na igkórétan madani tun ta ginámmanan ébô kitanán dan. 42Asal ka magasà tô mga mannanap, dì din ágbunsudán tô mga panga. Purisu si Laban tô ikatigatun katô mga mannanap na magasà, asta si Jacob tô ikatigatun katô mga malambù. 43Purisu tuu iduwánnan si Jacob. Marapung tô mga mannanap, mga állang, mga kamelyo, asta mga asno na itigatun din.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index