Search form

Genesis 33

Igpakitaé si Jacob asta si Esau

1Na, igkita i Jacob si Esau tun ta madiyù asta tô áppat gatus (400) mga manubù na igtákkás kandin. Igpadóppón din si Lea, si Raquel, asta tô duwa állang dan katô mga gabatà dan. 2Igpóna din tô duwa állang asta tô mga gabatà dan, igpatalundug din si Lea asta tô mga gabatà din, asta igpatapuri din si Raquel asta si Jose. 3Iguna si Jacob tun ta langun dan, asta makapittu sikandin iglingkóód tun ta tanà sippang ka igdunggù sikandin tun ta kaké din.

4Asal igpalaguy si Esau igsumar ki Jacob, igkápkáppan din tô adi din, asta igadákkan din. Igsággó tô duwa dan. 5Tô igkita si Esau katô mga gabayi asta mga gabatà, iginsà sikandin, na mà din, “Sadan ni mga kadumaan nu?”

Igtaba si Jacob, na mà din, “Ni gó tô mga gabatà na igbággé katô Manama kanak ukit katô kédu din.”

6Igpadani tô duwa állang asta tô mga gabatà dan, asta iglingkóód dan tun ki Esau. 7Igpadani si Lea asta tô mga gabatà din, asta iglingkóód dan. Tun ta tapuri katô langun, igpadani si Jose asta si Raquel, asta iglingkóód dan.

8Iginsà si Esau, na mà din, “Manan ka igpid nu tô marapung mga mannanap na isumaran ku géna?”

Igtaba si Jacob, na mà din, “Tô gó tô gasa ku áknikó ébô mólì tô ginawa nu kanak.”

9Asal igkagi si Esau, na mà din, “Nángngà dán tô kanak mga mannanap. Yakad ágbággé kanak.”

10Igkagi si Jacob, na mà din, “Bággén ku áknikó. Atin ka duwán ginawa nu kanak, tanggap nu ni gasa ku áknikó. Tô igkita ku tô bónnóng nu, iring na igkita ku tô bónnóng ka Manama. 11Tanggap nu ni gasa ku, su madigár tô tabang ka Manama kanak, asta nángngà tô kaduwánnan ku.”

Tuu igpirit i Jacob si Esau. Purisu igtanggap i Esau tô gasa.

12Igkagi si Esau, na mà din, “Na, panó kid. Padángngané kid.”

13Asal igkagi si Jacob, na mà din, “Isóddóran nu na marénták pa tô mga gabatà ku, asta duwán mga nati katô mga karnero asta mga baka ku. Atin ka pasigán tô kapanó dan ka sábbad álló, maté dan gó. 14Mólà pa ka muna ka áknami su lumagénut ké dád na tumalundug áknikó ébô nángngà tô panawán dé, agad tô mga mannanap asta tô mga gabatà ku, sippang ka dumunggù ké tun áknikó tun ta Edumea.”

15Igkagi si Esau, na mà din, “Madigár ka tananan ku áknikó ni mga manubù ku ébô dumuma asta mullug dan ákniyu.”

Asal igkagi si Jacob, na mà din, “Yakad kanan. Nángngà dán su madigár tô ginawa nu kanak.”

16Purisu tô álló tô, igpanó si Esau asta igulì tun ta Edumea. 17Asal igsuwé baling si Jacob tun ta Sucot, asta igpému din tô balé na góddóan dan, asta tô mga rákkó asta tô mga koral para katô mga mannanap din. Purisu igngadanan tô lugar na Sucot.z

18Na, tô igulì si Jacob tikud tun ta Mesopotamia, igdunggù sikandin tun ta lunsud ka Siquem tun ta Canaan na ándà ikadadat kandin. Igóddô sikandin madani tun ta lunsud ka Siquem. 19Igbayadan din tô tanà na igóddóan din. Sábbad gatus (100) abuk ka mapputì bulawan tô bayad din tun ta mga rubbad i Hamor na ámmà i Siquem. 20Igimu i Jacob tô ággóbbówanan ka mannanap na ágbággén tun ta Manama, asta igngadanan din tô El Elohe Israel.a

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index