Search form

Genesis 38

Si Juda asta si Tamar

1Na, duwán álló na igtanan si Juda katô mga kataladi din, asta igóddô sikandin madani tun ki Hiras na taga Adulam. 2Duwán bayi na igkita i Juda na Canaanhon na batà i Suas, asta igkalyagan i Juda sikandin. 3Igmabáddás tô sawa i Juda, duwán batà mama na ipamasusu, asta igngadanan i Juda ki Er. 4Igmabáddás puman tô sawa din, duwán batà mama na ipamasusu, asta igngadanan katô innà din ki Onan. 5Duwán puman batà mama na ipamasusu, asta igngadanan katô innà din ki Selas. Dutun dan ta Sesib tô kapamasusu ki Selas.

6Na, tô igdakál dán tô tambang kaké batà i Juda na si Er, igpakalyag din katô daraga na si Tamar. 7Madat tô áglumun i Er, asta dì ágkadayawan tô Áglangngagán tingód kandin. Purisu igmatayan katô Áglangngagán. 8Na, igkagi si Juda tun ki Onan, na mà din, “Kailangan lumayuk ka katô ipag nu na balu ébô matuman tô ágkémun ta tingód ka kataladi katô mama na inaté na ándà pa batà din, ébô mému batà katô inaté.”

9Asal isóddóran i Onan na tô batà na pamasusun katô ipag din dì mému na kandin batà, su imun yan batà katô kaké din na inaté. Purisu atin áglayuk sikandin katô ipag din na balu, inalayun din ágpaluwaán tô bánnì din ébô ándà rubbad katô kaké din na inaté. 10Asal dì ágkadayawan tô Áglangngagán tingód katô iglumu i Onan. Purisu igmatayan pagsik ka Manama sikandin. 11Na, igkagi si Juda tun ta ikóddô kandin na si Tamar, na mà din, “Ulì kad, asta óddô ka tun ta balé katô ámmà nu róggun ándà pa duma nu sippang ka dumakál tô adi batà ku na si Selas.”

Tô gó é igkagi i Juda, su imáddangan sikandin agó maté si Selas iring katô mga kataladi din kaké. Purisu igulì si Tamar tun ta balé katô ámmà din.

12Na, tô idugé dán, inaté tô sawa i Juda na batà bayi i Suas. Pángnga katô mga álló ka karanu i Juda, igsadun sikandin tun ta lunsud ka Timna su paburuwan din tô mga karnero. Igpatákkássé si Juda asta tô rarak din na si Hiras na taga Adulam.

13Na, igulitan si Tamar na igsadun tô ugang din tun ta Timna ébô paburuwan tô mga karnero. 14Purisu iglusut din tô umpak na gumpakán ka bayi balu, asta igumpak sikandin ka sábbad klasi. Igtambunan din tô báttuk din ébô dì sikandin kilalan. Igsadun sikandin tun ta dalan madani tun ta lunsud ka Enaim, asta igunsad sikandin tun ta ligad ka dalan, su tô gó é gukitanan ka mga manubù na ágsadun tun ta Timna. Agad igdakál dán si Selas, asal ándà dan pa pagkalyagi.

15Na, tô igkita si Juda ki Tamar, kéman din ka madat bayi, su igtambunan i Tamar tô báttuk din. 16Ándà din kilalayi tô ikóddô kandin. Purisu igpadani si Juda tun kandin, asta igkagi sikandin, na mà din, “Atin ka mému, lumayukka áknikó.”

Iginsà si Tamar, na mà din, “Atin ka lumayuk ka kanak, ándin tô bayad nu?”

17Igtaba si Juda, na mà din, “Papiddán ku áknikó tô nati ka kambing tikud tun ta mga mannanap ku.”

Igkagi si Tamar, na mà din, “Duwán tananan nu kanak sippang ka papiddán nu tô kambing?”

18Iginsà si Juda, na mà din, “Ándin tô tananan ku áknikó?”

Igtaba si Tamar, na mà din, “Tô paningsing nu na silyo apil tô tali din, asta tô tukád nu.”

Purisu tô gó é igbággé i Juda ki Tamar. Igpalayuké dan asta igmabáddás si Tamar. 19Igulì si Tamar, asta igiwà din tô pagtambun din ka báttuk, asta igumpak puman sikandin ka umpak ka balu.

20Na, igsugù i Juda tô rarak din na si Hiras ébô piddán tô kambing tun ta bayi, asta kangén din tô igtananan din kandin. Asal ándà din kitayi tô bayi. 21Iginsà si Hiras katô mga manubù na igóddô tun ta Enaim, na mà din, “Ánda tô madat bayi na igunsad géna tun ta ligad ka dalan?”

Igtaba sikandan, na mà dan, “Ándà palang madat bayi dini.”

22Purisu iglónód si Hiras tun ki Juda, asta igkagi sikandin, na mà din, “Ándà ku kitayi tô bayi. Igkagiyanna katô mga manubù dutun na ándà palang madat bayi dutun.”

23Igkagi si Juda, na mà din, “Tógón din. Kandin dán tô igtananan ku ébô dì kid kayyaan. Bággayan ku pád sikandin ka kambing, asal ándà nu sikandin kitayi.”

24Na, pángnga katô tállu bulan, igulitan si Juda, “Iring na madat bayi tô ikóddô áknikó na si Tamar, su igmabáddás dán sikandin.”

Purisu igkagi si Juda, na mà din, “Pid yu sikandin, asta góbbó yu ébô maté!”

25Tô igkangé dan si Tamar, duwán manubù na igpapid din ébô kumagi katô ugang din, na mà din, “Igmabáddássa ukit katô tigatun kani paningsing na silyo apil tô tali din, asta kani tukád. Ikasóddór ka basì ka sadan tô tigatun kani.”

26Igkilala i Juda, asta igkagi sikandin, na mà din, “Tuu madat tô iglumu ku tandingán katô iglumu din, su ándà ku sikandin pakalyagi katô batà ku na si Selas.”

Ándà puman layuk si Juda ki Tamar.

27Na, tô igdunggù tô álló ka kapamasusu i Tamar, isóddóran din na dáppi tô pamasusun din. 28Róggun katô kapamasusu din, igluwà tô bállad katô sábbad batà. Igbagkássan katô taraawat tô bállad din ka sinulid na tuu mallutù, asta igkagi sikandin, na mà din, “Ni gó tô una iglássut!”

29Asal igpalónód katô batà tô bállad din tun dalám, asta tô dáppi din baling tô una iglássut. Purisu igkagi tô taraawat tun ta batà, na mà din, “Magani ka iglássut!” Purisu igngadanan sikandin ki Fares.j

30Ipamasusu pagsik tô dáppi din na igbagkássan tô bállad din ka sinulid na tuu mallutù. Igngadanan sikandin ki Seras.k

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index