Search form

Genesis 38:18

18Iginsà si Juda, na mà din, “Ándin tô tananan ku áknikó?”

Igtaba si Tamar, na mà din, “Tô paningsing nu na silyo apil tô tali din, asta tô tukád nu.”

Purisu tô gó é igbággé i Juda ki Tamar. Igpalayuké dan asta igmabáddás si Tamar.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index