Search form

Genesis 42

Igsadun tô mga kataladi i Jose tun ta Ehipto

1Na, tô ikasóddór si Jacob na duwán trigo tun ta Ehipto, igkagi sikandin tun ta mga gabatà din, na mà din, “Manan ka góddô-óddô kó dád? 2Duwán kun trigo tun ta Ehipto. Purisu sadun kó, asta bálli kó ébô dì ki maté kani ballus.”

3Purisu igpanó tô sapulù kataladi kaké i Jose, asta igsadun dan tun ta Ehipto ébô málli ka trigo. 4Asal tô bánnal kataladi i Jose na si Benjamin, ándà din patákkássi, su ágkamáddangan si Jacob agó duwán madat na makadunggù ki Benjamin. 5Purisu igsadun tô mga gabatà i Jacob tun ta Ehipto, asta tô duma mga manubù na igpamasak ka trigo, su iballusan tô mga Canaanhon.

6Na, si Jose tô gobernador tun ta Ehipto, asta sikandin tô ágbarigyà ka trigo tun ta langun manubù. Purisu tô igdunggù tô mga kataladi i Jose tun ta Ehipto, igpadani dan tun kandin, asta iglingkóód dan sippang ka ikadunggù tô ulu dan tun ta tanà. 7Tô igkita i Jose tô mga kataladi din, igkilala din sikandan, asal mà kagi ándà kilala. Igkagi si Jose ka mabákkár, na mà din, “Ánda é igtikudan yu?”

Igtaba sikandan, na mà dan, “Igtikud ké tun ta Canaan ébô málli ké ka trigo.”

8Agad igkilala i Jose tô mga kataladi din, asal ándà dan kilalayi na sikandin tô kataladi dan adi. 9Isampáttan i Jose tô tagénáp din dángngan tingód kandan, asta igkagi sikandin, na mà din, “Madat kó mga manubù! Igsadun kó dini ébô mahà kó katô kalómétan dé ébô makapanalu kó áknami.”

10Igtaba sikandan, na mà dan, “Sir, ánnà bánnal. Igsadun ké dini ébô málli ké ka trigo. 11Mataladi tô langun dé. Tuu ké matalláng. Ándà ké sadun dini ébô mahà katô kalómétan yu.”

12Igkagi si Jose, na mà din, “Bulalón kó! Igsadun kó dini ébô mahà katô kalómétan dé ébô makapanalu kó áknami.”

13Igkagi sikandan, na mà dan, “Sir, sapulù duwa tô langun dé na mataladi, asta sábbad dád tô ámmà dé na góddô tun ta Canaan. Inaté tô sábbad kataladi dé, asta igpatanan tô tambang adi dé tun ta ámmà dé.”

14Asal igkagi si Jose, na mà din, “Bánnal tô igkagi ku géna. Igsadun kó dini ébô mahà kó katô kalómétan dé. 15Na, duwán lumun ku ébô kasóddóran ku ka bánnal tô igkagi yu. Ukit katô ngadan ka harì, kagin ku na dì kó makapanó tikud dini sippang ka makasadun dini tô adi yu. 16Pólián ku tô sábbad ákniyu ébô mangé kandin, asal paprison ku tô siyó sippang ka kasóddóran ku ka bánnal tô igkagi yu. Atin ka ánnà bánnal tô igkagi yu, kasóddóran ku na igsadun kó dini ébô mahà kó katô kalómétan dé.”

17Purisu igpapriso din sikandan ka tállu álló.

18Na, tô itálluwan dán, igkagi si Jose tun ta mga kataladi din, na mà din, “Atin ka mánnal kó kanak, dì kó matayan, su ágrespetowan ku tô Manama. 19Atin ka matalláng kó, sábbad dád ákniyu tô paprison ku, asta makólì tô mga duma ébô mid ka trigo tun ta mga pamilya yu na ágkaballusan. 20Asal kailangan piddán yu dini kanak tô tambang adi yu ébô kasóddóran ku na bánnal tô igkagi yu, asta dì kó matayan.”

Na, ignunug dan ki Jose. 21Igpatóngkóé sikandan, na mà dan, “Igdungguan kid kani kadattan tingód katô madat na iglumu ta katô kataladi ta dángngan. Tô igrangin sikandin áknita, agad igkita ta tô ranu din, asal ándà ta sikandin paminággi. Purisu igdungguan ki kani kadattan.”

22Igkagi si Ruben, na mà din, “Igkagiya ákniyu na dì mému dadattan yu sikandin, asal ándà kó paminág kanak. Purisu igsulian kid tingód katô kamatayan din.”

23Agad ikagpáttù si Jose katô langun na igkagi dan, asal ándà dan kasóddóri, su tô igtóngkô dan kandin, duwán tarasugpat na gubad katô kagi dan na Hebreo tun ki Jose. 24Na, igtanan si Jose kandan dógó su igsággó sikandin. Tô iglónód sikandin tun kandan, igsalin din si Simeon, asta igpabagkás din sikandin tun ta tubang dan.

Igulì tô mga kataladi i Jose

25Na, igsugù i Jose tô ágsuguánnán din ébô ipánnuán ka trigo tô sako katô mga kataladi din, asta ulián din tô bayad dan tun dalám ka mga sako dan. Igpabággéyan din sikandan ka makan dan róggun ágpanó dan. Tô gó é iglumu i Jose kandan. 26Na, igruran tô mga kataladi i Jose katô mga sako ka trigo tun ta mga mannanap dan na asno, asta igpanó dan. 27Tô dukilám dán, igádding dan ébô dumággà. Igukar tô sábbad kandan katô sako din ébô pakannán tô asno din. Igkita din tun dalám katô sako tô salapì na bayad din ka trigo. 28Purisu igtawar din tô mga kataladi din, na mà din, “Dini dalám kani sako tô salapì ku! Igulì kannê kanak.”

Purisu tuu dan imáddangan, asta igpénsaé dan, na mà dan, “Ándin ni iglumu ka Manama áknita?”

29Tô igdunggù dan dán tun ta Canaan, igulit dan katô ámmà dan tô langun. 30Igkagi sikandan, na mà dan, “Igsawé tô gobernador ka Ehipto áknami, asta igkagi sikandin na igsadun ké ébô mahà ké katô kalómétan dan asta makapanalu ké kandan. 31Igtaba ké na ánnà bánnal, su matalláng ké. 32Igulit ké kandin na sapulù duwa tô langun dé na mga mataladi na gamama, asta sábbad dád tô ámmà dé. Mà dé inaté tô sábbad kataladi dé, asta igpatanan tô tambang adi dé tun ta ámmà dé tun ta Canaan. 33Asal igkagi tô gobernador tun áknami, ‘Ni gó tô lumun ku ébô kasóddóran ku ka matalláng kó. Sábbad ákniyu tô paprison ku dini róggun mulì tô mga duma ébô mid ka trigo tun ta mga pamilya yu na ágkaballusan. 34Atin ka piddán yu dini kanak tô tambang adi yu, kasóddóran ku na ánnà kó madat mga manubù, asal matalláng kó. Paluwaán ku tô kataladi yu, asta mému kó málli dini ta Ehipto.’”

35Na, tô igukar dan katô mga sako dan, igkita katô tagsábbad-sábbad kandan tô salapì na bayad dan katô trigo. Tô igkita dan dán katô salapì, imáddangan tô langun dan asta si Jacob. 36Igkagi si Jacob, na mà din, “Ukit ákniyu, mandà tô langun gabatà ku. Ándà dán si Jose, ándà dán si Simeon, asta kakalyag yu na mandà si Benjamin dini kanak. Tuuwa igdungguan ka kahirapan.”

37Igkagi si Ruben tun ta ámmà din, na mà din, “Sarig nu si Benjamin kanak, asta ulián ku sikandin dini áknikó. Atin ka dì ku sikandin mólì dini áknikó, matayi nu tô duwa gabatà ku gamama.”

38Asal igkagi si Jacob, na mà din, “Dì mému tumákkás si Benjamin ákniyu, su inaté dán tô kaké din na si Jose, asta si Benjamin dád tô isamà. Tuuwad tugál. Mamánnuwa ka kadungguan sikandin ka madat tun ta dalan? Atin ka maté sikandin, matéya tingód katô ranu ku kandin.”

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index