Search form

Genesis 43

Iglónód tô mga kataladi i Jose na igtákkás si Benjamin

1Na, igtuu pa tô ballus tun ta Canaan. 2Tô inémmát dán tô trigo na igkangé dan tun ta Ehipto, igkagi si Jacob tun ta mga gabatà din, na mà din, “Lónód kó tun ta Ehipto, asta bálli kó ka délák dád trigo para áknita.”

3Asal igtaba si Juda, na mà din, “Igkagi tô manubù na dì ké makalónód tun kandin ka dì mákkás tô tambang adi dé. 4Atin ka patákkássán nu si Benjamin, lumónód ké ébô málli ké ka trigo para áknikó. 5Asal ka dì nu patákkássán, dì ké lumónód, su igkagi tô manubù na atin ka dì mákkás tô tambang adi dé, dì ké makalónód tun kandin.”

6Igkagi si Jacob na duwán ássa ngadan din si Israel, na mà din, “Manan ka iglumu kó kanak ka madat ukit ka kólit yu katô manubù na duwán pa kataladi yu?”

7Igtaba sikandan, na mà dan, “Marag sikandin ginsà tingód áknita asta tingód ka pamilya ta. Iginsà sikandin, ‘Ándà pa kamaté tô ámmà yu? Duwán pa duma kataladi yu?’ Purisu igtaba ké katô mga insà din. Ándà ké panámdám na piritán ké ikandin na piddán tô kataladi dé tun kandin.”

8Igkagi si Juda tun ta ámmà din, na mà din, “Sarig nu si Benjamin kanak ébô panó ké agó maté ki langun asta ni mga gabatà ukit kani ballus. 9Tumandô a áknikó na sakán tô tumómmóng kandin ébô ándà makamánnu kandin. Atin ka dì ku sikandin mólì dini áknikó, tô gó é salà ku áknikó sippang ka ándà ágtamanán. 10Atin ka ándà ké kabaring, ikaduwa kéd pád ikalónód.”

11Igkagi tô ámmà dan, na mà din, “Atin ka ágkailanganán, ni gó tô lumu yu. Pid yu tô mga madigár buuy tikud dini ébô duwán bággén yu katô gobernador, na délák bawì asta tánnáb, mga anag, mga pamammut, asta mga buuy ka kayu pistasiyo asta almendras. 12Pid yu tô duwa luppì ka salapì yu, su kailangan piddán yu puman tô salapì na inólì tun ta mga sako yu, su ilingawan dan basì. 13Pid yu pagsik tô kataladi yu, asta sékót kó lónód. 14Mólà pa ka tabangan kó katô Manama ébô kéduwan tô manubù ákniyu, asta pólián din si Benjamin asta si Simeon. Na, tingód kanak, atin ka kamatayanna katô mga gabatà ku, tógón din.”

15Purisu igpid dan tô mga gasa asta tô duwa luppì katô salapì dan, asta igsadun dan tun ta Ehipto na igtákkássan i Benjamin. Tô igdunggù dan dán, igpanayun dan tun ki Jose. 16Tô igkita dán si Jose na igtákkás si Benjamin kandan, igkagi sikandin tun ta ágsuguánnán din, na mà din, “Pid nu tô mga manubù tun ta balé ku. Iyó ka ka sábbad baka asta óméng ka ka ágkakan, su kuman dan duma kanak kani ka malássád álló.”

17Igbánnal tô ágsuguánnán, asta igpid din tô mga kataladi i Jose tun ta balé din. 18Tô ikasóddór dan na balé i Jose tô sadunan dan, imáddangan dan, asta igpatóngkóé sikandan, na mà dan, “Pasadunán ki dutun su tingód katô salapì na inólì tun ta mga sako ta dángngan. Ámmáttán ki, agón tô mga asno ta, asta imun ki na mga állang din.”

19Purisu tô igdunggù dan tun ta tété katô balé, igkagi sikandan tun ta ágsuguánnán, na mà dan, 20“Sir, paminág ka áknami. Igsadun ké dini dángngan ébô málli ké ka trigo. 21Tô igdággà kéd tun ta dalan tô igulì ké, igukar ké katô mga sako dé, asta igkita tô tagsábbad-sábbad áknami katô salapì tun ta bówwó ka trigo tun dalám ka mga sako. Ni tô kadakállan katô salapì na igpid dé puman ébô ulián dé. 22Igpid dé tô ássa salapì na bayad dé ka trigo. Ándà sóddór dé ka sadan tô igdalám katô salapì tun ta mga sako dé dángngan.”

23Igkagi tô ágsuguánnán, na mà din, “Yakó ágkasasó. Yakó ágkamáddangan. Tô Manama na ágpangadapán yu asta ágpangadapán katô ámmà yu, tô gó basì é igdalám ka salapì tun ta mga sako yu. Igtanggap ku tô pagbálli yu dángngan.”

Na, igpid din si Simeon tun kandan. 24Igpahu din sikandan tun ta balé i Jose, asta igpid din tun kandan tô wayig ébô urasan dan tô mga paa dan. Igpakan din tô mga asno dan. 25Igukar dan tô mga gasa dan ki Jose ka dumunggù sikandin ka malássád álló, su igulitan dan na kuman dan tun kandin.

26Tô igulì si Jose, igbággé dan kandin tô mga gasa na igpid dan, asta iglingkóód dan sippang ka ikadunggù tô ulu dan tun ta tanà. 27Iginsà si Jose kandan tingód katô kóddô dan. Iginsà sikandin, na mà din, “Mabákkár pa tô ámmà yu, tô tugál na igulit yu kanak dángngan? Manté pa sikandin?”

28Igtaba sikandan, na mà dan, “Sir, manté pô tô ámmà dé, asta mabákkár pa sikandin.”

Na, iglingkóód dan, asta igrespetowan dan sikandin.

29Tô igkita dán si Jose katô adi din na si Benjamin, igkagi sikandin, na mà din, “Ni gó tô tambang adi yu na igulit yu kanak dángngan?”

Igkagi si Jose tun ki Benjamin, na mà din, “Batà, mólà pa ka kéduwan tô Manama áknikó!”

30Na, masig dán pád ikasággó si Jose, su ágginawaan din tô adi din. Purisu sékót sikandin igsadun tun ta kuwarto din, asta igsággó sikandin. 31Tô itagad-tagad dán, igdappug sikandin, asta iglónód tun ta mga kataladi din. Igpasarig din tô ginawa din, asta igpasánnar sikandin ka ágkakan. 32Igássa tô ágkannanan dan, su duwán lamisa para ki Jose, asta ássa tô lamisa para katô mga kataladi din. Ássa tô lamisa para katô mga taga Ehipto na igkan tun kandan, su tô mga taga Ehipto dì mému kuman duma katô mga Hebreo, su dì madigár tun kandan. 33Igpónsad i Jose tô tagsábbad-sábbad katô kataladi din tun ta tubang din, tikud tun ta kaké sippang tun ta adi. Tô igkita dan tô kapónsad din kandan, igpasállággé dan su isalábbuan dan. 34Igpabággé i Jose tô ágkakan tikud tun ta lamisa din tun ta mga kataladi din, asal makalima luppì tô ágkakan na igpabággé din tun ki Benjamin. Dakál tô iginám dan, asta idayawan dan.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index