Search form

Genesis 47

1-2Na, igsalin i Jose tô lima kataladi din, asta igsadun dan tun ta harì. Igkagi si Jose, na mà din, “Igdunggù dán tô ámmà ku asta tô mga kataladi ku tikud tun ta Canaan na tákkás katô langun karnero dan, duma mga mannanap dan asta langun katô kaduwánnan dan. Dutun dan dán ta banuwa ka Gosen.”

Na, igpakilala din tô lima kataladi din tun ta harì. 3Iginsà tô harì kandan, na mà din, “Ándin tô áglumun yu?”

Igtaba sikandan, na mà dan, “Sir, taradóppón ké ka mga mannanap, magunawa katô áglumun katô mga kamónaan dé sayyan. 4Igsadun ké dini su tuu dakál tô ballus tun ta Canaan. Purisu ándà palang ágkakan katô mga mannanap dé. Atin ka mému áknikó, móddô ké tun ta banuwa ka Gosen.”

5Igkagi tô harì ki Jose, na mà din, “Madigár su igdunggù dán tô ámmà nu asta ni mga kataladi nu. 6Sikuna tô pangulu dini ta kaluwagan ka Ehipto. Póddô nu sikandan tun ta banuwa ka Gosen, su tô gó é tuu madigár tanà. Atin ka duwán mga manubù tun kandan na katig ágdóppón ka mannanap, imun nu sikandan na taradóppón katô mga mannanap ku.”

7Na, igpid i Jose tô ámmà din na si Jacob asta igpakilala din tun ta harì. Igdasal si Jacob ébô madigár tô bággén katô Manama tun ta harì. 8Iginsà tô harì kandin, na mà din, “Pira dán é idad nu?”

9Igtaba si Jacob, na mà din, “Sábbad gatus tállu pulù (130) tô idad ku. Mabbabà dád tô idad ku, asta mahirap tô kóddô ku. Ándà pa ráppà tô idad ku katô idad katô mga kamónaan ku.”

10Igdasal puman si Jacob ébô madigár tô bággén katô Manama tun ta harì, asta igpanó sikandin.

11Na, igpóddô i Jose tô ámmà din asta tô mga kataladi din tun ta Ehipto. Tuu madigár tô tanà na igbággé i Jose kandan madani tun ta lunsud ka Rameses, magunawa katô igkagi katô harì kandin. 12Duwán ágkakan na igbággé i Jose katô ámmà din, mga kataladi din, asta mga manubù tun ta pamilya katô ámmà din asta mga gabatà dan.

Tô ballus

13Tuu dakál tô ballus, asta ándà palang ágkakan agad ánda. Iballusan tô langun manubù tun ta Ehipto asta Canaan, su tuu dakál tô ballus. 14Igbálli dan ka trigo tun ki Jose, asta igpid i Jose tô kadakállan katô salapì na bayad dan tun ta balé katô harì. 15Tô inémmát tô kadakállan katô salapì tun ta kaluwagan ka Ehipto asta Canaan, igsadun tô mga taga Ehipto tun ki Jose, asta igkagi sikandan, na mà dan, “Bággéyi ké ka ágkakan dé, su masig kéd maté. Tabangi ké, su ándà dán trigo dé, asta inémmát dán tô salapì dé.”

16Igkagi si Jose, na mà din, “Atin ka inémmát dán tô salapì yu, pid yu dini tô mga mannanap yu, su tô gó é bullas yu katô trigo.”

17Purisu igpid dan tun ki Jose tô mga mannanap dan, agad tô mga kudà, tô mga karnero, tô mga kambing, tô mga baka, asta tô mga asno. Tô gó é bullas dan ka trigo tun ki Jose. Igbággé din tô trigo tun kandan na igbullasan dan katô langun mannanap dan dalám katô ámmé tô.

18Tô iglabé dán tô sábbad ámmé, iglónód dan tun ki Jose, asta igkagi sikandan, na mà dan, “Sir, bánnal tô kagi dé áknikó na inémmát dán tô salapì dé, asta igtigatun nud tô langun mannanap dé. Ándà dán bággén dé áknikó su kinamát dé asta lawa dé dád man tô isamà. 19Atin ka dì ka tumabang áknami, maté ké, asta kadattan tô kinamát dé. Lawa asta kinamát dé tô bullas dé ka trigo. Mému imun kéd na mga állang katô harì, asta bággén dé tô tanà dé tun kandin. Asal bággéyi ké dád ka trigo ébô dì ké maté, asta ébô duwán pamulan dé tun ta kinamát.”

20Purisu igbálli i Jose tô kaluwagan ka tanà tun ta Ehipto para katô harì. Igbarigyà tô langun taga Ehipto katô mga tanà dan su tuu dakál tô ballus. Purisu inému tô harì na tigatun katô kaluwagan ka tanà. 21Inému na mga állang katô harì tô langun manubù tun ta kaluwagan ka Ehipto. 22Asal ándà bálliyi i Jose tô tanà na igtigatun katô mga tarapid ka simbaan tun ta Ehipto. Ándà dan barigyai tô tanà dan su ágbággayan dan katô harì ka makan, asta nángngà dád para kandan. 23Igkagi si Jose tun ta mga manubù, na mà din, “Igbálli kód katô harì, asta igbálli din tô tanà yu. Purisu bággén kud ákniyu tô similya na pamulan yu. 24Asal ka kumáttu kó, kailangan bággén yu tô ikalima kináttuwan tun ta harì. Ákniyu tô samà katô makáttu yu ébô duwán similya na pamulan yu, asta ébô duwán makan yu asta katô mga pamilya yu.”

25Igtaba sikandan, na mà dan, “Sir, tingód katô tabang nu áknami, dì kéd maté. Purisu atin ka mému áknikó, imu ké na mga taralumu katô harì.”

26Purisu igsugù si Jose tun ta mga taga Ehipto na kailangan bággén tun ta harì tô ikalima kináttuwan, asta tô gó é sugù na ágbánnalán katô mga manubù.n Tanà dád katô mga tarapid ka simbaan dan tô ándà tigatuni katô harì.

Tô panalan i Jacob

27Igóddô tô mga rubbad i Israelo tun ta banuwa ka Gosen na sakup ka Ehipto. Inému dakál tô kaduwánnan dan, asta tuu dan igrubbad. 28Igóddô si Jacob tun ta Ehipto ka sapulù pittu (17) ámmé sippang ka sábbad gatus kappatan pittu (147) tô idad din. 29Tô ikasóddór si Jacob na masig dán sikandin maté, igtawar din tô batà din na si Jose, asta igkagi sikandin, na mà din, “Atin ka mému áknikó, dappán nu yan bállad nu nit bubun ku ébô kasóddóran ku na tumanán nu ni panalan ku áknikó. Atin ka duwán kédu nu kanak, tandô ka na dì nu lábbángngán ni lawa ku kannun ta Ehipto, 30su kakalyag ku na lábbángngán ni lawa ku tun ta lábbángnganan katô mga kamónaan ku. Atin ka matéya, pid nu ni lawa ku tikud dini ta Ehipto, asta lábbángnga tun ta iglábbángngan kandan.”

Igkagi si Jose, na mà din, “Óó. Tumanán ku ni igpanalan nu kanak.”

31Igkagi si Jacob, na mà din, “Tandô ka kanak na tô gó é lumun nu.”

Purisu igtandô si Jose. Igunduk si Jacob tun ta ágdággaan din, asta igpasalamat sikandin katô Manama.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index