Search form

Genesis 9

Kasabotan ka Manama asta si Noe

1Madigár tô igbággé ka Manama ki Noe asta katô pamilya din, asta igkagi sikandin, na mà din, “Batà kód ka marapung ébô duwán mga rubbad yu na móddô tun ta kaluwagan ka banuwa. 2Tikud áknganni, kamáddangan ákniyu tô langun mannanap, mga manuk, asta mga sáddà. Imun ku sikiyu na pangulu katô langun dan. 3Mému kannán yu tô mga mannanap asta tô mga pamulanán, su igbággé kud tô langun ákniyu para ágkakan. 4Asal sábbad dád tô dì mému kannán yu, tô gó ákkud na duwán pa dipanug, su duwán kantayan ukit ka dipanug.

5“Dì mému ka duwán mimmaté. Atin ka duwán mannanap na mimmaté katô manubù, kailangan matayan. Atin ka duwán manubù na mimmaté katô duma manubù, kailangan matayan sikandin. 6Igimu ka Manama tô manubù na iring kandin. Purisu kailangan matayan tô manubù na mimmaté katô duma manubù.

7“Batà kód ka marapung ébô duwán mga rubbad yu na móddô tun ta kaluwagan ka banuwa.”

8Na, igkagi tô Manama ki Noe asta katô pamilya din, na mà din, 9“Mimuwa ka kasabotan tun ákniyu asta tun ta mga rubbad yu, 10asta tun ta langun manuk asta mga mannanap na igduma ákniyu tun ta arka. 11Mimuwa ka kasabotan tun ákniyu. Tô langun na áglaginawa dì dán puman mapánnas ka lunup. Dì kud puman dadattan tô banuwa ukit ka lunup.”

12Igkagi tô Manama, na mà din, “Duwán pató na imun ku ébô kasóddóran yu na tumanán ku tô kasabotan ku tun ákniyu asta tun ta langun na áglaginawa nit banuwa sippang ka duwán pa mga manubù. 13Taguán ku tô binangunan tun ta sagulapun. Tô gó é pató tingód ka kasabotan ku tun ta mga góddô nit banuwa. 14Atin ka duwán sagulapun nit banuwa, asta makita tô binangunan tun ta sagulapun, 15kasampáttan ku tô kasabotan ku tun ákniyu asta tun ta langun na áglaginawa na dì dán móman mapánnas tô langun ukit ka lunup. 16Atin ka duwán binangunan tun ta sagulapun, kitanán ku, asta kasampáttan ku tô kasabotan ku na ándà ágtamanán tun ta langun na áglaginawa nit banuwa.”

17Igkagi tô Manama, na mà din, “Tô gó é pató tingód katô kasabotan ku tun ta langun na áglaginawa nit banuwa.”

Si Noe asta gabatà din

18Tô mga gabatà i Noe na igluwà tikud tun ta arka, tô gó si Sem, si Ham, asta si Japet. (Si Ham tô ámmà i Canaan.r) 19Tô tállu gabatà i Noe, tô gó é mga kamónaan katô langun manubù na góddô nit banuwa.

20Na, igtigkané si Noe igkamát, asta igpamula sikandin ka paras. 21Tô iginám din tô bino na igimu din tikud tun ta buuy ka paras, ilasing sikandin. Igdággà sikandin na ándà tambun katô lawa din tun dalám ka tulda na igóddóan din. 22Igsállág si Ham na ámmà i Canaan na ándà tambun katô lawa katô ámmà din. Igluwà sikandin asta igulit katô mga kataladi din. 23Purisu igkangé i Sem asta i Japet tô kisì ébô tambunan tô lawa din. Igawidan dan tô kisì tun ta bókkóg dan, asta igpanó ta bókkóg na igahu tun ta tulda din. Igtambunan dan tô lawa din, asal ándà dan sérê ébô dì dan kitanán tô lawa katô ámmà dan. 24Tô ikaginónó dán si Noe tikud ka kalasingan din, isóddóran din tô iglumu i Ham kandin. 25Purisu igkagi sikandin, na mà din, “Supakan katô Manama si Canaan na batà i Ham. Imun sikandin na állang katô mga kataladi din. 26Mólà pa ka madigár tô bággén katô Áglangngagán na Manama ki Sem, asta imun si Canaan na állang i Sem. 27Mólà pa ka imun ka Manama na maluwag tô góddóan katô mga rubbad i Japet.s Bággayan dan pagsik ka Manama katô madigár na bággén din tun ta mga rubbad i Sem. Asal imun tô mga rubbad i Canaan na állang katô mga rubbad i Japet.”

28Pángnga katô lunup, tállu gatus kaliman (350) ámmé pa tô iglabé sippang ka inaté si Noe. 29Tô siyó gatus kaliman (950) dán tô idad i Noe, inaté sikandin.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index