Search form

Marcos 11:32

32Asal dì ki tumaba na manubù tô igpapid ki Juan.”

Tô gó é igkagi dan su imáddangan dan katô mga manubù na ilimud, su ágpanámdám tô langun na bánnal propeta ka Manama si Juan.

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index