Search form

Marcos 6:24

24Na, igluwà tô daraga, asta iginsà sikandin katô innà din, na mà din, “Ándin tô pamuyuán ku?”

Igkagi si Herodias, na mà din, “Pamuyù nu tô ulu i Juan na Tarabunyag.”

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index