Search form

Marcos 9

1Igkagi si Jesus, na mà din, “Paminág yu ni kagin ku ákniyu. Duwán dini ákniyu na dì maté sippang ka kumita dan katô pagpangulu ka Manama na matulus.”+

Ipalin tô bónnóng i Jesus

Mar 9:2-13; Mat 17:1-13; Luc 9:28-36

2Na, pángnga ka ánnám álló, igpatákkás i Jesus si Pedro, si Santiago, asta si Juan. Igtikáddág dan tun ta mallayat pabungan na ándà palang manubù. Róggun igsállág dan ki Jesus, tigkô dád ipalin tô bónnóng din. 3Igséllà asta igmapputì tô umpak din. Ándà gó manubù nit banuwa na makapapputì ka umpak iring katô kapputì katô umpak din. 4Tigkô dád igkita dan si Elias asta si Moises na igtóngkô ki Jesus. 5Igkagi si Pedro ki Jesus, na mà din, “Sir, madigár su dini ké. Mimu ké dini ka tállu rákkó, sábbad para áknikó, sábbad para ki Moises, asta sábbad para ki Elias.”

6Agad tô gó é igkagi i Pedro, asal ándà din kagpátti tô igkagi din, su tuu dan igkállas. 7Tigkô dád duwán sagulapun na ikatambun kandan, asta igdinág dan tô kagi ka Manama tikud tun ta sagulapun, na mà din, “Ni gó ni kanak Batà na ágginawaan ku. Paminág yu sikandin.”

8Tigkô dád tô igsállág dan, igkita dan si Jesus na sábbad din dád man.

9Na, róggun igtupang dan tikud tun ta pabungan, igsapad si Jesus kandan na dì mému ulitan dan tô duma manubù tingód katô igkita dan róggun ándà pa kanté puman sikandin na Igpamanubù. 10Purisu igbánnal dan katô igkagi din kandan, asal ka sikandan dád, marag dan ágpénsaé ka ándin tô kóbadan katô igkagi din na manté puman sikandin.

11Na, iginsà dan kandin, na mà dan, “Manan ka ágtinurù tô mga taratinurù ka sugù na kailangan lumónód si Elias tô dì pa dumunggù tô Mesiyas?”

12-13Igtaba si Jesus, na mà din, “Bánnal na dumunggù pa si Elias ébô tumaganà katô langun. Asal kumagiya ákniyu na igdunggù dán sikandin, asta madat tô iglumu katô duma mga manubù kandin, su tô gó é igsulat tingód kandin sayyan.+ Mà katô kagi ka Manama tingód kanak na Igpamanubù, na kahirapanna asta ngisiyanna.”

Igahuwan tô batà mama ka madat espiritu

Mar 9:14-29; Mat 17:14-21; Luc 9:37-43

14Tô igdunggù dan tun ta duma mga disipulu i Jesus, igkita dan na tuu marapung tô mga manubù na ilimud tun kandan, asta duwán mga taratinurù ka sugù na igapul kandan. 15Tô igkita tô mga manubù ki Jesus, tigkô dád isalábbuan dan. Igpalaguy dan igsumar ki Jesus. 16Iginsà si Jesus katô mga manubù, na mà din, “Ándin tô igapulan yu katô mga disipulu ku?”

17Igtaba tô sábbad manubù, na mà din, “Sir, igpid ku tô batà ku dini áknikó, su igahuwan sikandin ka madat espiritu na igpómmó kandin. 18Atin ka gahuwan sikandin, ágkabantang, ágburà tô babbà din, ágkurigát tô ngipán din, asta ágtuyù-tuyù sikandin. Igpédu-éduwa tun ta mga disipulu nu na paluwaán dan tô madat espiritu na igahu kandin, asal ándà dan ikému.”

19Igkagi si Jesus, na mà din, “Sikiyu mga manubù áknganni, dì kó ágsarig kanak. Dì dán madugé na dumuma a ákniyu, asal kailangan tumiissa pa. Na, pid yu dini kanak tô batà.”

20Na, igpid dan tô batà tun ki Jesus. Tô igkita tô madat espiritu ki Jesus, igpatuyù-tuyù katô madat espiritu tô batà, igpabantang asta igpatalilid sikandin, asta igburà tô babbà din. 21Iginsà si Jesus katô ámmà, na mà din, “Kadángngan ni igtigkané?”

Igtaba tô ámmà din, na mà din, “Tikud pô tun ta kadélákkan din. 22Marag sikandin ágpabantangán katô madat espiritu tun ta apuy asta tun ta wayig ébô matayan sikandin. Atin ka makému ka, kéduwi ké, asta tabangi ké.”

23Igkagi si Jesus, na mà din, “Manan ka ágkagi ka na, ‘Atin ka makému ka’? Ándà palang na dì imun ka Manama para katô manubù na mamaké kandin.”

24Tigkô dád igullaó tô ámmà ka mabákkár, na mà din, “Ágpamakéya! Pabákkár nu tô kapamaké ku!”

25Tô igkita si Jesus na tuu pa marapung tô mga manubù na ilimud, igsapadan din tô madat espiritu, na mà din, “Sikuna na madat espiritu na igpómmó asta igpabingál kani batà, igsugù ku sikuna, luwà kad tikud tun kandin, asta yakad gó áglónód tun kandin.”

26Na, igullaó pa tô madat espiritu, tuu din igpatuyù-tuyù tô batà, asta igluwà. Iring na inaté tô batà. Purisu igkagi tô karapungan ka mga manubù, na mà dan, “Inaté dán sikandin.”

27Asal igawidan i Jesus tô bállad katô batà, asta igpatindág din. Purisu ikatindág tô batà.

28Na, tô igahu si Jesus tun ta balé, iginsà tô mga disipulu din na ándà duma manubù, na mà dan, “Manan ka ándà ké ikapaluwà katô madat espiritu?”

29Igkagi si Jesus, na mà din, “Paluwaán ni klasi ka madat espiritu ukit dád ka kadasal.”

Igkagi puman si Jesus tingód katô kamatayan din

Mar 9:30-32; Mat 17:22-23; Luc 9:43-45

30Na, igpanó si Jesus asta tô mga disipulu din, asta igukit dan tun ta probinsya ka Galilea. Tô kakalyag i Jesus na ándà manubù na makasóddór ka ánda sikandin, 31su igtinurù sikandin katô mga disipulu din, na mà din, “Matuman ni dumunggù kanak na Igpamanubù. Kailangan bággénna tun ta bállad katô duma mga manubù, asta matayanna ikandan. Pángnga ka kamatayan ku, mantéya puman tun ta ikatállu álló.”

32Asal ándà gó kagpátti katô mga disipulu din tô kóbadan katô igkagi din. Ándà dan insà kandin, su ágkamáddangan dan.

Sadan tô tuu mallayat?

Mar 9:33-37; Mat 18:1-5; Luc 9:46-48

33Na, igdunggù si Jesus asta tô mga disipulu din tun ta Capernaum. Tô igahu dan tun ta balé, iginsà si Jesus kandan, na mà din, “Ándin tô igapulan yu róggun ágpanó kó tun ta dalan?”

34Asal ándà palang taba dan, su igpapulé dan tingód ka sadan tun kandan tô tuu mallayat. 35Purisu igunsad si Jesus, igpaglimud din tô sapulù duwa (12) disipulu din, asta igkagi sikandin, na mà din, “Tô manubù na imun mallayat é kamanubuan, tô gó é kailangan pabbabà-babà katô kamanubuan din tun ta langun manubù, asta kailangan imun sikandin na ágsuguánnán ka langun.”

36Na, igtawar i Jesus tô sábbad batà, asta igpatindág din tun ta tángngaan dan. Igsipit din tô batà, asta igkagi sikandin, na mà din, 37“Atin ka ágtanggap kó katô sábbad batà iring kani batà tingód ka kapasakup yu kanak, iring na ágtanggapánna ikiyu. Tô manubù na ágtanggap kanak, ágtanggapán din tô igpapid kanak.”

Mga kadumaan ta tô mga manubù na ánnà usig ta

Mar 9:38-41; Luc 9:49-50

38Na, igkagi si Juan tun ki Jesus, na mà din, “Sir, duwán sábbad manubù na igkita dé na igpaluwà ka madat mga espiritu ukit ka kagamit din katô ngadan nu. Asal igsapadan dé sikandin su ánnà kadumaan ta.”

39Asal igkagi si Jesus, na mà din, “Yakó ágsapad kandin, su tô manubù na makému ka kasalábbuan ukit ka kagamit din katô ngadan ku, dì sékót sikandin kumagi ka madat tingód kanak. 40Mga kadumaan ta tô mga manubù na ánnà usig ta. 41Paminág yu ni kagin ku ákniyu. Tô manubù na pénám ákniyu ka sábbad baso ka wayig tingód katô kapasakup yu kanak na Mesiyas, duwán gó pulusán din tikud tun ta Manama.”

Tô gunayan na makasalà

Mar 9:42-50; Mat 18:6-9; Luc 17:1-2

42“Atin ka duwán makandà ka kapamaké katô agad sábbad kani mga marénták gabatà, tuu pa madigár ka ikáttán tô alig din tun ta dakál batu, asta lánnáddán sikandin tun ta dagat. 43-44Atin ka tô bállad nu tô gunayan na makasalà ka, tampád nu asta antug nu, su tuu pa madigár agad sábbad dád tô bállad nu na duwán kantayan nu na ándà ágtamanán ka tandingán ka antugán tô tibuk lawa nu tun ta ágsupakanan na duwán apuy na dì gó mapadáng ka ándà ágtamanán. 45-46Atin ka tô paa nu tô gunayan na makasalà ka, tampád nu asta antug nu, su tuu pa madigár agad sábbad dád tô paa nu na duwán kantayan nu na ándà ágtamanán ka tandingán ka antugán tô tibuk lawa nu tun ta ágsupakanan. 47Atin ka tô mata nu tô gunayan na makasalà ka, lássù nu asta antug nu, su tuu pa madigár agad mandà tô sábbad mata nu na duwán kantayan nu na ándà ágtamanán ka tandingán ka duwán duwa mata nu asta antugán tô tibuk lawa nu tun ta ágsupakanan. 48Dì gó maté tô mga ulád na ágkan katô lawa dan dutun, asta dì gó mapadáng tô apuy, 49su linisan+ tô langun manubù ukit ka apuy.

50“Na, madigár tô asin, asal atin ka mandà tô nanam katô asin, dì dán lumónód tô nanam. Padigárré kó ébô makéring kó katô madigár klasi ka asin na dì mandà tô nanam.”

Kagi Ka Manama

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index